Trắc nghiệm Ngữ pháp Liên từ: so, but, however, therefore Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

 

This is the shortest way to the city center,

it is not the only way.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This is the shortest way to the city center,

it is not the only way.

Phương pháp giải :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "but", không chọn "however"

=> This is the shortest way to the city center, but it is not the only way. 

Tạm dịch: Đó là con đường ngắn nhất để đến trung tâm thành phố, nhưng đó không phải là con đường duy nhất.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

The boy was able to learn English,

he is very lazy.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The boy was able to learn English,

he is very lazy.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "but", không chọn "however"

=> The boy was able to learn English, but he is very lazy.

Tạm dịch: Cậu bé có thể học được tiếng Anh, nhưng cậu ấy rất lười.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however,  but, therefore, so)

 

He didn't attend the lesson,

he could not do his homework.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He didn't attend the lesson,

he could not do his homework.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore"

=> He didn't attend the lesson, so he could not do his homework. 

Tạm dịch: Anh ấy không tham dự bài giảng, vì vậy anh ấy không thể làm bài tập về nhà.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

The rice is only 6000 dong per kilo,

we bought 10 kilos.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The rice is only 6000 dong per kilo,

we bought 10 kilos.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore"

=>The rice is only 6000 dong per kilo, so we bought 10 kilos. 

Tạm dịch: Gạo chỉ có 6000 đồng 1 kg, vì vậy chúng tôi đã mua 10 kg.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, so, therefore) 

Your son is heading to the trouble,

I think you should encourage him to learn harder.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Your son is heading to the trouble,

I think you should encourage him to learn harder.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước nó là một dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore" 

=> Your son is heading to the trouble, so I think you should encourage him to learn harder. 

Tạm dịch: Con trai chị đang gặp khó khăn,vì vậy tôi nghĩ chị nên khuyến khích cháu học tập chăm chỉ hơn.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so) 

It is very late now,

she is still at her office.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It is very late now,

she is still at her office.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước nó có dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "but", không chọn "however" 

=> It is very late now, but she still at her office. 

Tạm dịch: Bây giờ đã rất muộn, nhưng cô ấy vẫn ở cơ quan.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (However, but, therefore, so) 

It was midnight,

they closed the restaurant and went home.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It was midnight,

they closed the restaurant and went home.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa câu, trước nó có dấu (,) và sau nó không có dấu (,) nên cần chọn "so", không chọn "therefore"

=>It was midnight, so they closed the restaurant and went home.

Tạm dịch: Giờ là nửa đêm, vì vậy mà họ đã đóng cửa hàng và đi ngủ.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitble connector (however, but, therefore, so) 

He had written to her many times;

, she didn't give any reply.

, they had been out of touch ever since.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He had written to her many times;

, she didn't give any reply.

, they had been out of touch ever since.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

-Ở chỗ trống thứ nhất, từ cần điền đứng giữa dấu (;) và dấu (,) nên cần chọn "however", không chọn "but"

-Ở chỗ trống thứ hai, từ cần điền đứng đầu câu nên cần chọn "Therefore", không chọn "so" 

=> He had written to her many times; however, she didn't give any reply. Therefore, they had been out of touch ever since. 

Tạm dịch: Anh ấy đã viết cho cô ấy rất nhiều lần; tuy nhiên, cô ấy vẫn không hồi âm. Do đó, họ mất liên lạc với nhau kể từ đó. 

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suiable connector (However, but, therefore, so) 

We discussed the issue all day;

,  we could not come to a final conclusion.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We discussed the issue all day;

,  we could not come to a final conclusion.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa dấu (;) và (,) nên cần chọn however, không chọn "but"

=> We discussed the issue all day; however, we could not come to a final conclusion. 

Tạm dịch: Chúng tôi thảo luận vấn đề cả ngày; tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể đi đến quyết định cuối cùng. 

 

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (However, but, so, therefore) 

 

It started to rain hard;

,  we decided to stay at home to watch TV.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It started to rain hard;

,  we decided to stay at home to watch TV.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa dấu (;) và (,) nên cần chọn "therefore", không chọn "so"

=> It started to rain hard; therefore, we decided to stay at home to watch TV. 

Tạm dịch: Trời bắt đầu mưa nặng hạt; vì vậy, chúng tôi quyết định ở nhà để xem TV.

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (However, but, therefore, so)

I must say that you have done very well.

, you should be aware that you still have a lot of thing to learn.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I must say that you have done very well.

, you should be aware that you still have a lot of thing to learn.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng đâu câu nên cần chọn "However", không chọn "but"

=> I must say that you have done very well. However, you should be aware that you still have a lot of thing to learn.

Tạm dịch: Tôi phải nói rằng bạn đã làm rất tốt. Tuy nhiên, bạn nên nhận thức rằng bạn vẫn còn nhiều thứ để học.

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so)

He is only sixteen, 

, he is not old enough to drive a car.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He is only sixteen, 

, he is not old enough to drive a car.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: do đó

So: vì vậy

Từ cần chọn đứng giữa 2 dấu (,) nên cần chọn "therefore", không chọn "so"

=>He is only sixteen, therefore, he is not old enough to drive a car. 

Tạm dịch: Anh ấy chỉ mới 16 tuổi, vì vậy, anh ấy không đủ tuổi để lái ô tô.

Câu hỏi 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so)

Maria tried to read a novel in French;

, the book was too difficult for her to understand.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Maria tried to read a novel in French;

, the book was too difficult for her to understand.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: Do đó

So: Vì vậy

Từ cần điền đứng giữa (;) và (,) nên cần chọn "however", không dùng "but"

=> Maria tried to read a novel in french; however, the book was too difficult for her to understand.

Tạm dịch: Mary cố gắng đọc 1 quyển tiểu thuyết tiếng Pháp; tuy nhiên, quyển sách ấy quá khó để cô ấy có thể hiểu được. 

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with a suitable connector (however, but, therefore, so)

To get from Vancouver to Victoria, you can fly;

, you can also ride the ferry.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

To get from Vancouver to Victoria, you can fly;

, you can also ride the ferry.

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Therefore: do đó

So: vì vậy

Từ cần điền đứng giữa dấu (;) và (,) nên cần chọn "however", không chọn "but"

=> To get form Vancouver to Victoria, you can fly; however, you can also ride the ferry.

Tạm dịch: Để đi từ Vancouver đến Victoria, bạn có thể bay; tuy nhiên, bạn có thể đi phà

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

This is an expensive ________ very useful book.

but

and

therefore 

so

Đáp án của giáo viên lời giải hay

but

Lời giải chi tiết :

but: nhưng                  

and: và                       

therefore: vì vậy                     

so: vì vậy

=>This is an expensive but very useful book.

Tạm dịch: Đó là 1 quyển sách đắt nhưng rất hữu ích.

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

________ long it takes, I will wait for you. 

However

But

So

Therefore

Đáp án của giáo viên lời giải hay

However

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: However + adj + S + V, clause. (dù...đi nữa)

=> However long it takes, I will wait for you

Tạm dịch: Cho dù mất bao lâu đi nữa, em cũng sẽ đợi anh.

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

___ hard he worked, he couldn’t earn enough money to support his family.

But

However

Therefore

Whatever

Đáp án của giáo viên lời giải hay

However

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: However + adj/adv + S + V, clause (dù... đi nữa)

=>However hard he worked, he couldn’t earn enough money to support his family.

Tạm dịch: Cho dù anh ấy có làm việc chăm chỉ thế nào đi nữa, anh ấy vẫn không thể kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình.

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

Everyone ________ Tom is ready for the discussion. 

however

but

so

therefore

Đáp án của giáo viên lời giải hay

but

Lời giải chi tiết :

however: tuy nhiên                

but: nhưng, ngoại trừ                 

so: vì vậy                    

therefore: vì vậy

Theo nghĩa của câu, từ cần điền là "but" với nghĩa là "ngoại trừ": 

Everyone but Tom is ready for the discussion. 

Tạm dịch: Mọi người đã sẵn sàng cho buổi thảo luận, trừ anh ấy.

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

The first part of the test was easy; the second, ________, took hours.

therefore

but

so

however

Đáp án của giáo viên lời giải hay

however

Lời giải chi tiết :

however: tuy nhiên                

but: nhưng                  

so: vì vậy                    

therefore: vì vậy

Trước và sau từ cần điền có dấu (,)

=>chọn "however":

The first part of the test was easy; the second, however, took hours.

Tạm dịch: Phần đầu tiên của bài kiểm tra rất dễ, phần thứ 2, tuy nhiên, mất rất nhiều thời gian.

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer.

He has done nothing to prepare for the final examination, ______ played.

but

so

therefore 

and

Đáp án của giáo viên lời giải hay

but

Lời giải chi tiết :

however: tuy nhiên                

but: nhưng, ngoại trừ                 

so: vì vậy                    

therefore: vì vậy

Theo nghĩa của câu, từ cần điền là "but" với nghĩa "ngoại trừ"

=>He has done nothing to prepare for the final examination, but played.

Tạm dịch: Anh ấy không làm bất kỳ thứ gì để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì, ngoài chơi.

close