Trắc nghiệm Ngữ âm Trọng âm của từ 3 âm tiết Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

Câu 1.1
 • A.

  loyalty                    

 • B.

  successful      

 • C.

  incapable               

 • D.

  sincerely

Câu 1.2
 • A.

  carefully                 

 • B.

  correctly    

 • C.

  seriously                

 • D.

  personally

Câu 1.3
 • A.

  excited                   

 • B.

  interested     

 • C.

  confident      

 • D.

  memorable

Câu 1.4
 • A.

  organise                 

 • B.

  decorate     

 • C.

  divorce   

 • D.

  promise

Câu 1.5
 • A.

  refreshment             

 • B.

  horrible        

 • C.

  exciting     

 • D.

  intention

Câu 1.6
 • A.

  difficult                  

 • B.

  relevant                  

 • C.

  volunteer  

 • D.

  interesting

Câu 1.7
 • A.

  confidence              

 • B.

  supportive      

 • C.

  solution                   

 • D.

  obedient

Câu 1.8
 • A.

  whenever                

 • B.

  mischievous         

 • C.

  hospital        

 • D.

  separate

Câu 1.9
 • A.

  introduce                

 • B.

  delegate    

 • C.

  marvelous  

 • D.

  currency

Câu 1.10
 • A.

  develop                  

 • B.

  conduction

 • C.

  partnership  

 • D.

  majority

Câu 1.11
 • A.

  general

 • B.

  applicant

 • C.

  usually

 • D.

  October

Câu 1.12
 • A.

  parallel

 • B.

  dependent

 • C.

  educate

 • D.

  primary

Câu 1.13
 • A.

  physical

 • B.

  achievement

 • C.

  government

 • D.

  national

Câu 1.14
 • A.

  eleven

 • B.

  history

 • C.

  nursery

 • D.

  different

Câu 1.15
 • A.

  expression

 • B.

  easily

 • C.

  depression

 • D.

  disruptive

Câu 1.16
 • A.

  algebra

 • B.

  musical

 • C.

  politics

 • D.

  apartment

Câu 1.17
 • A.

  mechanic

 • B.

  chemistry

 • C.

  cinema

 • D.

  finally

Câu 1.18
 • A.

  typical

 • B.

  favorite

 • C.

  division

 • D.

  organize

Câu 1.19
 • A.

  computer

 • B.

  establish

 • C.

  business

 • D.

  remember

Câu 1.20
 • A.

  selection             

 • B.

  measurement         

 • C.

  romantic                

 • D.

  attractive

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose stress pattern is different from that of the others.

Câu 1.1
 • A.

  loyalty                    

 • B.

  successful      

 • C.

  incapable               

 • D.

  sincerely

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

loyalty /ˈlɔɪ.əl.ti/ 

successful /səkˈses.fəl/

incapable  /ɪnˈkeɪpəbl/

sincerely /sɪnˈsɪə.li/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 1.2
 • A.

  carefully                 

 • B.

  correctly    

 • C.

  seriously                

 • D.

  personally

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

carefully /ˈkeəfəli/ 

correctly  /kəˈrektli/

seriously /ˈsɪəriəsli/

personally /ˈpɜːsənəli/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.3
 • A.

  excited                   

 • B.

  interested     

 • C.

  confident      

 • D.

  memorable

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

excited   /ɪkˈsaɪtɪd/                             

interested /ˈɪntrəstɪd/              

confident /ˈkɒnfɪdənt/                        

memorable /ˈmemərəbl/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.4
 • A.

  organise                 

 • B.

  decorate     

 • C.

  divorce   

 • D.

  promise

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

organise /ˈɔːɡənaɪz/                           

decorate /ˈdekəreɪt/              

divorce /dɪˈvɔːs/                                

promise /ˈprɒmɪs/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.5
 • A.

  refreshment             

 • B.

  horrible        

 • C.

  exciting     

 • D.

  intention

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

refreshment /rɪˈfreʃmənt/

horrible /ˈhɒrəbl/

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

intention /ɪnˈtenʃn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 1.6
 • A.

  difficult                  

 • B.

  relevant                  

 • C.

  volunteer  

 • D.

  interesting

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

difficult /ˈdɪfɪkəlt/                              

relevant /ˈreləvənt/               

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/                     

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất.

Câu 1.7
 • A.

  confidence              

 • B.

  supportive      

 • C.

  solution                   

 • D.

  obedient

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

confidence  /ˈkɒnfɪdəns/                    

supportive /səˈpɔːtɪv/            

solution  /səˈluːʃn/                              

obedient /əˈbiːdiənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 1.8
 • A.

  whenever                

 • B.

  mischievous         

 • C.

  hospital        

 • D.

  separate

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

whenever /wenˈevə(r)/                       

mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/       

hospital  /ˈhɒspɪtl/                            

separate /ˈsepərət/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.9
 • A.

  introduce                

 • B.

  delegate    

 • C.

  marvelous  

 • D.

  currency

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

introduce /ˌɪntrəˈduːs/

delegate /ˈdelɪɡət/

marvelous  /ˈmɑːvələs/

currency /ˈkʌrənsi/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.10
 • A.

  develop                  

 • B.

  conduction

 • C.

  partnership  

 • D.

  majority

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

develop /dɪˈveləp/                                

conduction /kənˈdʌkʃn/        

partnership  /ˈpɑːtnəʃɪp/                        

majority /məˈdʒɒrəti/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

Câu 1.11
 • A.

  general

 • B.

  applicant

 • C.

  usually

 • D.

  October

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

general /ˈdʒenərəl/                             

applicant /ˈæplɪkənt/              

usually /ˈjuːʒuəli/                                

October /ɒkˈtəʊbə(r)/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.12
 • A.

  parallel

 • B.

  dependent

 • C.

  educate

 • D.

  primary

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

parallel /ˈpærəlel/                                

dependent /dɪˈpendənt/                      

educate /ˈedʒukeɪt/                             

primary /ˈpraɪməri/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.13
 • A.

  physical

 • B.

  achievement

 • C.

  government

 • D.

  national

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

physical /ˈfɪzɪkl/

achievement  /əˈtʃiːvmənt/

government /ˈɡʌvənmənt/

national /ˈnæʃnəl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.14
 • A.

  eleven

 • B.

  history

 • C.

  nursery

 • D.

  different

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

eleven /ɪˈlevən/                                  

history /ˈhɪstəri/        

nursery /ˈnɜːsəri/                                 

different /ˈdɪfrənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.15
 • A.

  expression

 • B.

  easily

 • C.

  depression

 • D.

  disruptive

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

expression /ɪkˈspreʃn/                          

easily /ˈiːzəli/ 

depression /dɪˈpreʃn/                           

disruptive /dɪsˈrʌptɪv/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 1.16
 • A.

  algebra

 • B.

  musical

 • C.

  politics

 • D.

  apartment

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

algebra /ˈældʒɪbrə/ 

musical /ˈmjuːzɪkl/

politics /ˈpɒlətɪks/

apartment /əˈpɑːtmənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.17
 • A.

  mechanic

 • B.

  chemistry

 • C.

  cinema

 • D.

  finally

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

mechanic /məˈkænɪk/                         

chemistry /ˈkemɪstri/               

cinema /ˈsɪnəmə/                                

finally /ˈfaɪnəli/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.18
 • A.

  typical

 • B.

  favorite

 • C.

  division

 • D.

  organize

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

typical /ˈtɪpɪkl/                                    

favorite /ˈfeɪvərɪt/       

division /dɪˈvɪʒn/                                

organize /ˈɔːɡənaɪz/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất

Câu 1.19
 • A.

  computer

 • B.

  establish

 • C.

  business

 • D.

  remember

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

computer /kəmˈpjuːtə(r)/ 

establish /ɪˈstæblɪʃ/

business /ˈbɪz.nɪs/

remember /rɪˈmembə(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

Câu 1.20
 • A.

  selection             

 • B.

  measurement         

 • C.

  romantic                

 • D.

  attractive

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

selection  /sɪˈlekʃn/                               

measurement /ˈmeʒəmənt/       

romantic /rəʊˈmæntɪk/                      

attractive /əˈtræktɪv/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2

close