Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 14 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

On Monday, May 12, 2008 a violent earthquake, measuring 8. 0 on the Richter scale, happened in southwestern China's Sichuan Province. Hundreds of aftershocks followed in the area The earthquake destroyed thousands buildings, roads, schools and hospitals, as well as infrastructure like communication networks and electrical towers. Thousands of people died or are missing, and more than 45 million people were affected by the earthquake, which has been the worst natural disaster to hit China for 30 years.

The American Red Cross has contributed $20 million to support the relief and recovery efforts of the Red Cross Society of China. These funds will be used to assist survivors through the purchase and distribution of relief supplies, coordination of logistics and transportation of disaster workers to the hardest hit areas. The American Red Cross has also sent relief experts to the affected area to help monitor and coordinate the response efforts. On June 6, the American Red Cross co-hosted a forum to address the U. S. response and recovery efforts following the earthquake. More than 30 representatives from humanitarian organizations, the business companies and the government participated in the event.

More than 35,000 staff and volunteers with the Red Cross Society of China responded to the disaster by distributing food, water, tents and other essential items. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies are providing 100,000 tents to help those in need.

The Red Cross Society of China is a very strong organization with extensive experience responding to disasters. The American Red Cross has long history of working with the Red Cross Society of China, going to back to famines in 1906 and including severe storms earlier this year. There has been a close contact between the Red Cross Society of China and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, arid they have been ready to provide additional support such as disaster workers, relief supplies or financial assistance.

Concerned family and friends in the United States may have difficulty contacting their loved ones because telecommunication has been out of work by this disaster. If they are trying to reach relatives living in China or those who are citizens of China, the American Red Cross suggests them keep calling or try contacting other family members who live nearby.

Câu 1.1

The earthquake on May 12, 2008 in China _______.

 • A

  left no aftershocks

 • B

  destroyed everything except communication networks

 • C

  caused no human loss

 • D

  had effects on more than 45 million people

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Thousands of people died or are missing, and more than 45 million people were affected by the earthquake, which has been the worst natural disaster to hit China for 30 years.

Lời giải chi tiết :

Trận động đất vào ngày 12 tháng 5 năm 2008 tại Trung Quốc _______.

A. không để dư chấn

B. phá hủy tất cả mọi thứ ngoại trừ mạng truyền thông

C. không gây tổn thất cho con người

D. có ảnh hưởng đến hơn 45 triệu người

Thông tin: Thousands of people died or are missing, and more than 45 million people were affected by the earthquake, which has been the worst natural disaster to hit China for 30 years.

Tạm dịch: Hàng ngàn người đã chết hoặc mất tích, và hơn 45 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, đó là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong 30 năm.

=> The earthquake on May 12, 2008 in China had effects on more than 45 million people

Câu 1.2

According to the second paragraph, _______.

 • A

  the American Red Cross helped the Red Cross Society of China to recover from the earthquake

 • B

  the American Red Cross owed the Red Cross Society of China $20 million

 • C

  the victims of the earthquake were not helped to buy necessary thing

 • D

  disaster workers were not sent to the hardest hit areas because of the aftershocks

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: The American Red Cross has contributed $20 million to support the relief and recovery efforts of the Red Cross Society of China.

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn thứ hai, _______.

A. Hội chữ thập đỏ Mỹ đã giúp Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc hồi phục sau trận động đất

B. Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ nợ Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc 20 triệu USD

C. các nạn nhân của trận động đất không được giúp đỡ để mua những thứ cần thiết

D. công nhân thảm họa đã không được đưa đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì những cơn dư chấn

Thông tin: The American Red Cross has contributed $20 million to support the relief and recovery efforts of the Red Cross Society of China.

Tạm dịch: Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã đóng góp 20 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và phục hồi của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc.

=> According to the second paragraph, the American Red Cross helped the Red Cross Society of China to recover from the earthquake

Câu 1.3

Which sentence is not true?

 • A

  There are more than 30 representatives from humanitarian organizations, the business companies and the government in the US helping the Chinese earthquake victims.

 • B

  The American government did not do anything to help the earthquake victims in China.

 • C

  The American Red Cross has contributed $20 million to help the earthquake victims in China.

 • D

  The American Red Cross has also sent relief experts to help the earthquake victims in China.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào không đúng?

A. Có hơn 30 đại diện từ các tổ chức nhân đạo, các công ty kinh doanh và chính phủ ở Mỹ giúp đỡ các nạn nhân động đất ở Trung Quốc.

B. Chính phủ Mỹ đã không làm bất cứ điều gì để giúp các nạn nhân động đất ở Trung Quốc.

C. Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã đóng góp 20 triệu USD để giúp các nạn nhân động đất ở Trung Quốc.

D. Hội Chữ thập đỏ Mỹ cũng đã gửi các chuyên gia cứu trợ để giúp các nạn nhân động đất ở Trung Quốc.

Câu B sai vì chính phủ Mỹ đã đóng góp 20 triệu USD như giải thích câu 2

=> The American government did not do anything to help the earthquake victims in China.

Câu 1.4

Which is not mentioned about the Red Cross Society of China?

 • A

  It is a strong organization.

 • B

  It gets on well with the American Red Cross.

 • C

  It supplied the earthquake victims a lot of things except tents.

 • D

  It has extensive experience responding to disasters.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: More than 35,000 staff and volunteers with the Red Cross Society of China responded to the disaster by distributing food, water, tents and other essential items.

Lời giải chi tiết :

Điều nào không được đề cập đến Hội Chữ thập đỏ của Trung Quốc?

A. Đó là một tổ chức mạnh mẽ.

B. Nó có mối quan hệ tốt với Hội chữ thập đỏ Mỹ.

C. Nó cung cấp cho các nạn nhân động đất nhiều thứ ngoại trừ lều.

D. Nó có nhiều kinh nghiệm ứng phó với thiên tai.

Thông tin: More than 35,000 staff and volunteers with the Red Cross Society of China responded to the disaster by distributing food, water, tents and other essential items.

Tạm dịch: Hơn 35.000 nhân viên và tình nguyện viên với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã đối phó với thảm họa bằng cách phân phối thực phẩm, nước, lều và các vật dụng thiết yếu khác.

=> It supplied the earthquake victims a lot of things except tents.

Câu 1.5

After the earthquakes _______.

 • A

  it has been difficult to contact with the resident in the ,attacked area

 • B

  the American Red Cross advised people not to keep contact with the victims

 • C

  contacting with the victims was not a problem

 • D

  everything has been in order soon

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Concerned family and friends in the United States may have difficulty contacting their loved ones because telecommunication has been out of work by this disaster.

Lời giải chi tiết :

         Vào ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất dữ dội, 8 độ Richter, xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Hàng trăm cơn dư chấn tiếp theo trong khu vực trận động đất đã phá hủy hàng ngàn tòa nhà, đường xá, trường học và bệnh viện, cũng như cơ sở hạ tầng như mạng lưới truyền thông và tháp điện. Hàng ngàn người đã chết hoặc mất tích, và hơn 45 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất, đó là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong 30 năm.

        Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã đóng góp 20 triệu USD để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ và phục hồi của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc. Các quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ nạn nhân thông qua việc mua và phân phối các nguồn cung cấp cứu trợ, phối hợp hậu cần và vận chuyển nhân viên phòng chống thiên tai đến những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hội Chữ thập đỏ Mỹ cũng đã gửi các chuyên gia cứu trợ đến khu vực bị ảnh hưởng để giúp theo dõi và phối hợp các nỗ lực ứng phó. Vào ngày 6 tháng 6, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ đã đồng tổ chức diễn đàn để giải quyết các nỗ lực phản ứng và phục hồi của Mỹ sau trận động đất. Hơn 30 đại diện từ các tổ chức nhân đạo, các công ty kinh doanh và chính phủ đã tham gia vào sự kiện này.

        Hơn 35.000 nhân viên và tình nguyện viên với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã đối phó với thảm họa bằng cách phân phối thực phẩm, nước, lều và các vật dụng thiết yếu khác. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đang cung cấp 100.000 lều để giúp những người có nhu cầu.

         Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc là một tổ chức rất mạnh với nhiều kinh nghiệm ứng phó với thiên tai. Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài làm việc với Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, trở lại nạn đói vào năm 1906 và bao gồm cả những cơn bão dữ dội vào đầu năm nay. Đã có một mối liên hệ chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ, cho thấy họ sẵn sàng hỗ trợ thêm như nhân viên thiên tai, cứu trợ hoặc hỗ trợ tài chính.

          Gia đình và bạn bè có liên quan ở Hoa Kỳ có thể gặp khó khăn khi liên lạc với những người thân yêu của họ vì viễn thông đã không hoạt động do thảm họa này. Nếu họ đang cố gắng tiếp cận những người thân sống ở Trung Quốc hoặc những người là công dân của Trung Quốc, Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ đề nghị họ tiếp tục gọi điện thoại hoặc thử liên hệ với các thành viên khác trong gia đình sống gần đó.

close