Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 8 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Over the next 20 to 50 years, it will become harder to tell the (1) _____ between the human and the machine. All body (2) _____ will be replaceable. Computers will function like the human (3) _____ with the ability to recognize feelings and respond in a feeling way. They will then produce fake people. We will then be able to create a machine duplicate of ourselves (4) _____ we will appear to be alive long after we are dead. Maybe a few decades later, a way will be found to transfer our spirit, including our (5) _____ and thoughts, to the new body. Then we can choose to live for as (6) _____ as we want. It might be expensive. When it becomes possible to do a spirit transfer, they will figure out (7) _____ to do them automatically. So we will be able to reside within whichever duplicate we want, whenever we want. Miniature robots will be built to travel through your blood (8) _____ and repair damage. Also, larger robots will be used when you are sick. When you have an upset stomach, you will (9) _____ a very small cherry tasting robot which will travel through your stomach taking video of the mess. It will be set up like a video game, so you can control the exploring and the selection of images. Then you can replay the video to help a doctor (10) _____ your illness, or to prove to your employer that you really, were sick.

Câu 1.1

Over the next 20 to 50 years, it will become harder to tell the (1) _____ between the human and the machine.

 • A

  variety        

 • B

  change       

 • C

  difference 

 • D

  appearance

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc: the difference between …. and ….: sự khác biệt giữa cái gì với cái gì

 

Lời giải chi tiết :

variety (n): sự đa dạng  

change (n): sự thay đổi           

difference (n): sự khác nhau                          

appearance (n): sự xuất hiện, vẻ bề ngoài

Cấu trúc: the difference between …. and ….: sự khác biệt giữa cái gì với cái gì

=> Over the next 20 to 50 years, it will become harder to tell the difference between the human and the machine.

Tạm dịch: Trong vòng 20 đến 50 năm tới, sẽ khó hơn khi nói về sự khác biệt giữa con người và máy móc.

Câu 1.2

All body (2) _____ will be replaceable.

 • A

  regions

 • B

  places

 • C

  roles

 • D

  parts

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cụm từ: body parts (các bộ phận cơ thể)

 

Lời giải chi tiết :

region (n): vùng, miền                                     

place (n): nơi chốn, địa điểm           

role (n): vai trò                                               

part (n): phần, bộ phận

Cụm từ: body parts (các bộ phận cơ thể)

=> All body parts will be replaceable.

Tạm dịch: Tất cả bộ phận cơ thể sẽ được thay thế.

Câu 1.3

Computers will function like the human (3) _____ with the ability to recognize feelings and respond in a feeling way.

 • A

  brain                      

 • B

  limb                       

 • C

  skull                        

 • D

  liver

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ và ngữ cảnh của bài

Lời giải chi tiết :

brain (n): bộ não                                             

limb (n): chân tay       

skull (n): sọ                                                     

liver (n): gan

=> Computers will function like the human brain with the ability to recognize feelings and respond in a feeling way.         

Tạm dịch: Máy tính sẽ có chức năng giống như bộ não con người, có khả năng nhận biết cảm xúc và trả lời bằng cảm xúc.

Câu 1.4

We will then be able to create a machine duplicate of ourselves (4) _____ we will appear to be alive long after we are dead.

 • A

  such                        

 • B

  as                           

 • C

  so                        

 • D

  but 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ và ngữ cảnh của bài

Lời giải chi tiết :

such: như là                                                    

as: như, khi, vì      

so: vì vậy                                                        

but: nhưng

=> We will then be able to create a machine duplicate of ourselves so we will appear to be alive long after we are dead.

Tạm dịch: Sau đó, chúng ta sẽ có thể tạo ra một bản sao thiết bị của chính mình vì vậy chúng ta dường như ở trạng thái còn sống lâu hơn sau khi chúng ta chết.

Câu 1.5

Maybe a few decades later, a way will be found to transfer our spirit, including our (5) _____ and thoughts, to the new body.

 • A

  experience              

 • B

  memories                

 • C

  actions                    

 • D

  health

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ và ngữ cảnh của bài

Lời giải chi tiết :

experience (n): kinh nghiệm                

memory (n): ký ức, kỷ niệm

action (n): hành động                         

health (n): sức khỏe

=> Maybe a few decades later, a way will be found to transfer our spirit, including our memories and thoughts, to the new body.

Tạm dịch: Có lẽ một vài thập kỷ sau đó, sẽ tìm ra cách để dịch chuyển linh hồn của chúng ta, bao gồm cả những kỷ niệm và suy nghĩ, đến cơ thể mới của mình.

Câu 1.6

Then we can choose to live for as (6) _____ as we want. It might be expensive.

 • A

  long                       

 • B

  far                           

 • C

  much                      

 • D

  soon

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ và ngữ cảnh của bài

Lời giải chi tiết :

long (adj): dài, lâu                                          

far (adj): xa

much (adj): nhiều                                           

soon (adj): sớm

=> Then we can choose to live for as long as we want.              

Tạm dịch: Sau đó chúng ta có thể chọn sống bao lâu chúng ta muốn.

Câu 1.7

When it becomes possible to do a spirit transfer, they will figure out (7) _____ to do them automatically.

 • A

  what                       

 • B

  when                      

 • C

  why                       

 • D

  how

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ và ngữ cảnh của bài

Lời giải chi tiết :

what: cái gì                                                     

when: khi nào

why: tại sao                                                    

how: thế nào/ cách thức

=> When it becomes possible to do a spirit transfer, they will figure out how to do them automatically.

Tạm dịch: Khi có thể chuyển dịch linh hồn, họ sẽ tìm ra cách để làm chúng một cách tự động.

Câu 1.8

Miniature robots will be built to travel through your blood (8) _____ and repair damage.

 • A

  line                                     

 • B

  creek                       

 • C

  stream                   

 • D

  river

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cụm từ "blood stream: dòng máu"; các từ còn lại không phù hợp

 

Lời giải chi tiết :

line (n): đường, hàng, tuyến

creek (n): vùng, lạch

stream (n): dòng                                             

river (n): dòng sông

Cụm từ "blood stream: dòng máu"; các từ còn lại không phù hợp

=> Miniature robots will be built to travel through your blood stream and repair damage.  

Tạm dịch: Những con robot mini sẽ được tạo ra để đưa vào dòng máu khi bạn đang bị bệnh và chữa lành thương tổn.

Câu 1.9

When you have an upset stomach, you will (9) _____ a very small cherry tasting robot which will travel through your stomach taking video of the mess.

 • A

  swallow                  

 • B

  chew                    

 • C

  vomit                      

 • D

  drink

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ và ngữ cảnh của bài

Lời giải chi tiết :

swallow (v): nuốt                                           

chew (v): nhai

vomit (v): nôn                                                

drink (v): uống

=> When you have an upset stomach, you will swallow a very small cherry tasting robot which will travel through your stomach taking video of the mess.   

Tạm dịch: Khi bạn đau bụng, bạn sẽ nuốt một con robot có vị anh đào, nó sẽ di chuyển qua dạ dày của bạn để chụp video tình trạng diễn ra trong đó như thế nào.

Câu 1.10

Then you can replay the video to help a doctor (10) _____ your illness, or to prove to your employer that you really, were sick.

 • A

  notice                    

 • B

  diagnose                 

 • C

  watch                     

 • D

  observe

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nghĩa của từ và ngữ cảnh của bài

Lời giải chi tiết :

notice (v): chú ý

diagnose (v): chẩn đoán (bệnh)

watch (v): xem

observe (v): quan sát

=> Then you can replay the video to help a doctor diagnose your illness, or to prove to your employer that you really, were sick. 

Tạm dịch: Sau đó bạn có thể phát lại đoạn băng để giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh tật của mình, hoặc để chứng minh cho sếp của bạn rằng bạn thực sự bị ốm.

Trong vòng 20 đến 50 năm tới, sẽ khó hơn khi nói về sự khác biệt giữa con người và máy móc. Tất cả bộ phận cơ thể sẽ được thay thế. Máy tính sẽ có chức năng giống như bộ não con người, có khả năng nhận biết cảm xúc và trả lời bằng cảm xúc. Tiếp đó máy tính sẽ sản xuất ra người giả. Sau đó, chúng ta sẽ có thể tạo ra một bản sao thiết bị của chính mình vì vậy chúng ta dường như ở trạng thái còn sống lâu hơn sau khi chúng ta chết. Có lẽ một vài thập kỷ sau đó, sẽ tìm ra cách để dịch chuyển linh hồn của chúng ta, bao gồm cả những kỷ niệm và suy nghĩ, đến cơ thể mới của mình. Sau đó chúng ta có thể chọn sống bao lâu chúng ta muốn. Có thể việc này sẽ tốn kém. Khi có thể dịch chuyển linh hồn, họ sẽ tìm ra cách để làm cho chúng tự động. Vì vậy, chúng ta sẽ có thể cư trú trong bất cứ bản sao chúng ta muốn và vào bất cứ lúc nào.

Những con robot mini sẽ được tạo ra để đưa vào dòng máu khi bạn đang bị bệnh và chữa lành thương tổn. Ngoài ra, những con robot lớn hơn cũng sẽ được sử dụng khi bạn bị ốm. Khi bạn đau bụng, bạn sẽ nuốt một con robot có vị anh đào, nó sẽ di chuyển qua dạ dày của bạn để chụp video tình trạng diễn ra trong đó như thế nào. Nó sẽ được thiết lập như một trò chơi ghi hình, vì vậy bạn có thể kiểm soát việc tìm hiểu và lựa chọn các hình ảnh. Sau đó bạn có thể phát lại đoạn băng để giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh tật của mình, hoặc để chứng minh cho sếp của bạn rằng bạn thực sự bị ốm.

close