Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 7 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  economic

 • B.

  experience

 • C.

  entertainment

 • D.

  introduction

Câu 1.2
 • A.

  achievement

 • B.

  communist

 • C.

  constantly

 • D.

  government

Câu 1.3
 • A.

  heavy

 • B.

  major

 • C.

  program

 • D.

  reform

Câu 1.4
 • A.

  production

 • B.

  consumer

 • C.

  domestic

 • D.

  business

Câu 1.5
 • A.

  hospital

 • B.

  inflation

 • C.

  policy

 • D.

  constantly

Câu 1.6
 • A.

  effect

 • B.

  event

 • C.

  emerge  

 • D.

  even

Câu 1.7
 • A.

  insecticide      

 • B.

  fertilizer

 • C.

  pesticide  

 • D.

  herbicide

Câu 1.8
 • A.

  efficient          

 • B.

  communist      

 • C.

  impatient

 • D.

  delicious

Câu 1.9
 • A.

  economy         

 • B.

  economic 

 • C.

  economical   

 • D.

  economically

Câu 1.10
 • A.

  renovate         

 • B.

  domesticate   

 • C.

  initiate      

 • D.

  eliminate

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

  knit     

 • B.

  hide

 • C.

  tide

 • D.

  fly

Câu 2.2
 • A.

  put      

 • B.

  could

 • C.

  push

 • D.

  moo

Câu 2.3
 • A.

  new    

 • B.

  sew

 • C.

  few

 • D.

  nephew

Câu 2.4
 • A.

  sun

 • B.

  sure

 • C.

  success           

 • D.

  sort 

Câu 2.5
 • A.

  bought

 • B.

  ought

 • C.

  plough

 • D.

  cough 

Câu 2.6
 • A.

  go       

 • B.

  mother

 • C.

  brother            

 • D.

  sometime

Câu 2.7
 • A.

  is         

 • B.

  will

 • C.

  library

 • D.

  with

Câu 2.8
 • A.

  tow     

 • B.

  low     

 • C.

  grow

 • D.

  town

Câu 2.9
 • A.

  dear

 • B.

  clear

 • C.

  near

 • D.

  tear

Câu 2.10
 • A.

  grew

 • B.

  threw

 • C.

  knew

 • D.

  flew

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

  economic

 • B.

  experience

 • C.

  entertainment

 • D.

  introduction

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/                                   

experience /ɪkˈspɪəriəns/

entertainment  /ˌentəˈteɪnmənt/                      

introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃn/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ 3

Câu 1.2
 • A.

  achievement

 • B.

  communist

 • C.

  constantly

 • D.

  government

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

achievement /əˈtʃiːvmənt/                               

communist /ˈkɒmjənɪst/

constantly /ˈkɒnstəntli/                                   

government /ˈɡʌvənmənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ 1

Câu 1.3
 • A.

  heavy

 • B.

  major

 • C.

  program

 • D.

  reform

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

heavy   /ˈhevi/                                                  

major /ˈmeɪdʒə(r)/

program /ˈprəʊɡræm/                                      

reform /rɪˈfɔːm/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ 1

Câu 1.4
 • A.

  production

 • B.

  consumer

 • C.

  domestic

 • D.

  business

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

production /prəˈdʌkʃn/                                               

consumer  /kənˈsjuːmə(r)/

domestic  /dəˈmestɪk/                                     

business /ˈbɪznəs/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 1.5
 • A.

  hospital

 • B.

  inflation

 • C.

  policy

 • D.

  constantly

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

hospital /ˈhɒspɪtl/                                            

inflation /ɪnˈfleɪʃn/

policy /ˈpɒləsi/                                                

constantly /ˈkɒnstəntli/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm 1

Câu 1.6
 • A.

  effect

 • B.

  event

 • C.

  emerge  

 • D.

  even

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

effect /ɪˈfekt/                                                  

event  /ɪˈvent/

emerge /iˈmɜːdʒ/                                             

even /ˈiːvn/

Câu D trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 1.7
 • A.

  insecticide      

 • B.

  fertilizer

 • C.

  pesticide  

 • D.

  herbicide

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

insecticide /ɪnˈsektɪsaɪd/                                 

fertilizer /ˈfɜːtəlaɪzə(r)/

pesticide /ˈpestɪsaɪd/                                       

herbicide /ˈhɜːbɪsaɪd/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ 1

Câu 1.8
 • A.

  efficient          

 • B.

  communist      

 • C.

  impatient

 • D.

  delicious

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

efficient /ɪˈfɪʃnt/                                              

communist /ˈkɒmjənɪst/

impatient /ɪmˈpeɪʃnt/                                       

delicious  /dɪˈlɪʃəs/

Câu B trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 1.9
 • A.

  economy         

 • B.

  economic 

 • C.

  economical   

 • D.

  economically

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

economy /ɪˈkɒnəmi/                                       

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

economical /ˌiːkəˈnɒmɪkl/                               

economically  /ˌiːkəˈnɒmɪkli/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 2, còn lại rơi vào âm thứ 3

Câu 1.10
 • A.

  renovate         

 • B.

  domesticate   

 • C.

  initiate      

 • D.

  eliminate

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

renovate /ˈrenəveɪt/                                        

domesticate /dəˈmestɪkeɪt/

initiate /ɪˈnɪʃieɪt/                                             

eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm thứ 1, còn lại rơi vào âm thứ 2

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

  knit     

 • B.

  hide

 • C.

  tide

 • D.

  fly

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɪ/ và  /aɪ/

Lời giải chi tiết :

knit /nɪt/                                                         

hide /haɪd/

tide /taɪd/                                                       

fly /flaɪ/

Câu A âm “i” đọc là /ɪ/, còn lại đọc là /aɪ/

Câu 2.2
 • A.

  put      

 • B.

  could

 • C.

  push

 • D.

  moo

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /u:/ (âm dài) và /ʊ/

Lời giải chi tiết :

put /pʊt/                                                          

could  /kʊd/

push /pʊʃ/                                                        

moon /muːn/

Câu D âm “u” được phát âm thành /u:/ (âm dài), còn lại là /ʊ/ (âm ngắn)

Câu 2.3
 • A.

  new    

 • B.

  sew

 • C.

  few

 • D.

  nephew

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /əʊ/và / juː/

Lời giải chi tiết :

new /njuː/                                                       

sew /səʊ/

few  /fjuː/                                                       

nephew /ˈnefjuː/

Câu B âm “ew” đọc là /əʊ/, còn lại đọc là / juː/

Câu 2.4
 • A.

  sun

 • B.

  sure

 • C.

  success           

 • D.

  sort 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ʃ/ và /s/

Lời giải chi tiết :

sun /sʌn/                                                         

sure /ʃʊə(r)/

success /səkˈses/                                             

sort /sɔːt/

Câu B âm “s” đọc là /ʃ/, còn lại đọc là /s/

Câu 2.5
 • A.

  bought

 • B.

  ought

 • C.

  plough

 • D.

  cough 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /aʊ/ và /ɔ/

Lời giải chi tiết :

bought /bɔːt/                                                  

ought /ˈɔːt /

plough /plaʊ/                                                  

cough /kɒf/

Câu C âm “ou” đọc là /aʊ/, còn lại đọc là /ɔ/

Câu 2.6
 • A.

  go       

 • B.

  mother

 • C.

  brother            

 • D.

  sometime

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /əʊ/ và /ʌ/

Lời giải chi tiết :

go /ɡəʊ/                                                          

mother /ˈmʌðə(r)/

brother /ˈbrʌðə(r)/                                           

sometime /ˈsʌmtaɪm/

Câu A âm “o” đọc là /əʊ/, còn lại đọc là /ʌ/

Câu 2.7
 • A.

  is         

 • B.

  will

 • C.

  library

 • D.

  with

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /aɪ/ và /ɪ/

Lời giải chi tiết :

is /ɪz/                                                               

will /wɪl/

library  /ˈlaɪbrəri/                                            

with /wɪð/

Câu C âm “i” đọc là /aɪ/, còn lại đọc là /ɪ/

Câu 2.8
 • A.

  tow     

 • B.

  low     

 • C.

  grow

 • D.

  town

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /aʊ/ và /əʊ/

Lời giải chi tiết :

tow  /təʊ/                                                        

low /ləʊ/

grow /ɡrəʊ/                                                    

town /taʊn/

Câu D âm “o” đọc là /aʊ/, còn lại đọc là /əʊ/

Câu 2.9
 • A.

  dear

 • B.

  clear

 • C.

  near

 • D.

  tear

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /eə/ và /ɪə/

Lời giải chi tiết :

dear /dɪə(r)/                                                    

clear /klɪə(r)/

near /nɪə(r)/                                                    

tear /teə(r)/

Câu D âm “ea” đọc là /eə/, còn lại đọc là /ɪə/

Câu 2.10
 • A.

  grew

 • B.

  threw

 • C.

  knew

 • D.

  flew

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /juː/ và / uː/

Lời giải chi tiết :

grew /ɡruː/                                                      

threw /θruː/     

knew /njuː/                                                     

flew /fluː/

Câu C âm “ew” đọc là / juː/, còn lại đọc là / uː/

close