Trắc nghiệm Ngữ pháp Giới từ và mạo từ Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Tom isn't here _________ the moment. He'll be back _________five minutes.

 • A

  in/ on

 • B

  at/ on

 • C

  in/ in

 • D

  at/ in

Câu 2 :

Choose the best answer.

The course begins _______7 January and ends _________10 March.

 • A

  on/on

 • B

  in/in

 • C

  at/at

 • D

  from/to

Câu 3 :

Choose the best answer.

Tom's grandmother died _______1977 _______ the age of 79.

 • A

  on/at

 • B

  in/ at

 • C

  at/in

 • D

  in/on

Câu 4 :

Choose the best answer.

Section 5 is _________ the first floor of the Prep School.

 • A

  at

 • B

  in

 • C

  on

 • D

  between

Câu 5 :

Choose the best answer.

Mary was born ______ 20th March _________1982.

 • A

  on/in

 • B

  on/on

 • C

  in/in

 • D

  in/on

Câu 6 :

Choose the best answer.

She is reading ________ interesting book at present.

 • A

  x

 • B

  an

 • C

  a

 • D

  the

Câu 7 :

Choose the best answer.

My mother thinks that this is ________ most expensive shop in this street.

 • A

  that

 • B

  an

 • C

  the

 • D

  a

Câu 8 :

Choose the best answer.

I am on night duty. When you go to ________ bed, I go to ________ work.

 • A

  Ø/ Ø

 • B

  Ø/ the

 • C

  the/ a

 • D

  the/ Ø

Câu 9 :

Choose the best answer.

We will be at _______ home in _______ hour. 

 • A

  Ø/the

 • B

  the/ Ø

 • C

  Ø/ Ø

 • D

  Ø/ an

Câu 10 :

Choose the best answer.

After ________World War II, ______United Nations was formed.

 • A

  the/an

 • B

  the/the

 • C

  Ø/ the

 • D

  Ø/ Ø

Câu 11 :

Choose the best answer.

At first, she was trained to be ____scriptwiter, but later she worked as_______secretary.  

 • A

  a/a

 • B

  a/the

 • C

  the/a

 • D

  the/the

Câu 12 :

Choose the best answer.

________ youngest boy has just started going to ________ school.

 • A

  A/ Ø

 • B

  A/the

 • C

  The/a

 • D

  The/ Ø

Câu 13 :

Choose the best answer.

We’ll buy a smaller house when the children have grown _______ and left home.

 • A

  over

 • B

  on

 • C

  up

 • D

  down

Câu 14 :

Choose the best answer.

Fred is capable________ doing better work than he is doing at present.

 • A

  at

 • B

  of

 • C

  on

 • D

  about

Câu 15 :

Choose the best answer.

My plan is similar_______ yours, but it is different__________ Ken’s.

 • A

  with/from

 • B

  to/to

 • C

  to/from

 • D

  with/to

Câu 16 :

Choose the best answer.

Mr. Green is responsible ________hiring employees.

 • A

  for

 • B

  with

 • C

  in

 • D

  about

Câu 17 :

Choose the best answer.

I'm looking for ____ job. Did Mary get_____ job she applied for?

 • A

  the/the

 • B

  a/a

 • C

  a/the

 • D

  the/a

Câu 18 :

Choose the best answer.

We live in______ big house in ______ middle of the village.

 • A

  the/the

 • B

  a/the

 • C

  a/a

 • D

  the/a

Câu 19 :

Choose the best answer.

The Soviet Union was______ first country to send a man into ______ space.

 • A

  the/ the

 • B

  the/ Ø

 • C

  the/ a

 • D

  a/the

Câu 20 :

Choose the best answer.

It is said the Robinhood robbed______ rich and gave the money to ______ poor.

 • A

  the/the

 • B

  the/a

 • C

  a/a

 • D

  a/the

Câu 21 :

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank.

Many places _____ our city are heavily polluted.

 • A

  on

 • B

   in 

 • C

   at  

 • D

    upon

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Tom isn't here _________ the moment. He'll be back _________five minutes.

 • A

  in/ on

 • B

  at/ on

 • C

  in/ in

 • D

  at/ in

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

at the moment: ngay lúc này

in five minutes: trong 5 phút nữa.

=> Tom isn't here at the moment. He'll be back in five minutes.

Tạm dịch: Ngay lúc này, Tom không ở đây. Anh ấy sẽ quay lại trong 5 phút nữa.

Câu 2 :

Choose the best answer.

The course begins _______7 January and ends _________10 March.

 • A

  on/on

 • B

  in/in

 • C

  at/at

 • D

  from/to

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Trước ngày, tháng => dùng giới từ “on”

=> The course begins on 7 January and ends on 10 March.

Tạm dịch: Khóa học bắt đầu vào mùng 7 tháng 1 và kết thúc vào mùng 10 tháng 3.

Câu 3 :

Choose the best answer.

Tom's grandmother died _______1977 _______ the age of 79.

 • A

  on/at

 • B

  in/ at

 • C

  at/in

 • D

  in/on

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Trước năm => dùng giới từ “in”

at the age of: ở độ tuổi

=> Tom's grandmother died in 1977 at the age of 79.

Tạm dịch: Bà ngoại của Tom mất năm 1977 ở độ tuổi 79.

Câu 4 :

Choose the best answer.

Section 5 is _________ the first floor of the Prep School.

 • A

  at

 • B

  in

 • C

  on

 • D

  between

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: on + tầng bao nhiêu

Lời giải chi tiết :

floor (tầng) => dùng giới từ “on” (bên trên)

=> Section 5 is on the first floor of the Prep School.

Tạm dịch: Khu 5 ở tầng đầu tiên của trường học Prep.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Mary was born ______ 20th March _________1982.

 • A

  on/in

 • B

  on/on

 • C

  in/in

 • D

  in/on

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: on + ngày –tháng-năm, in + năm

Lời giải chi tiết :

+ Trước thứ, trước ngày - tháng, trước cả cụm "ngày - tháng - năm" => dùng giới từ “on”

+ Trước tháng hoặc năm đơn lẻ => dùng giới từ “in”

=> Mary was born on 20th March in 1982.

Tạm dịch: Mary sinh ngày 20 tháng 3 năm 1982.

Câu 6 :

Choose the best answer.

She is reading ________ interesting book at present.

 • A

  x

 • B

  an

 • C

  a

 • D

  the

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Danh từ: “book” chưa xác định (người nghe vẫn chưa biết là cuốn sách nào; tính từ “interesting: bắt đầu bằng nguyên âm /i/ => dùng mạo từ “an”

=> She is reading an interesting book at present.

Tạm dịch: Lúc này cô ấy đang đọc 1 quyển sách thú vị.

Câu 7 :

Choose the best answer.

My mother thinks that this is ________ most expensive shop in this street.

 • A

  that

 • B

  an

 • C

  the

 • D

  a

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Danh từ “shop” đã được xác định bởi đại từ chỉ định “this”

Trong câu có sử dụng so sánh nhất => dùng mạo từ “the”

=> My mother thinks that this is the most expensive shop in this street.

Tạm dịch: Mẹ tôi nghĩ rằng đó là cửa hàng đắt nhất khu phố.

Câu 8 :

Choose the best answer.

I am on night duty. When you go to ________ bed, I go to ________ work.

 • A

  Ø/ Ø

 • B

  Ø/ the

 • C

  the/ a

 • D

  the/ Ø

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: go to bed/ work (đi ngủ/đi làm)

=> I am on night duty. When you go to bed, I go to work.

Tạm dịch: Tôi làm ca đêm nay. Khi bạn đi ngủ thì tôi đi làm.

Câu 9 :

Choose the best answer.

We will be at _______ home in _______ hour. 

 • A

  Ø/the

 • B

  the/ Ø

 • C

  Ø/ Ø

 • D

  Ø/ an

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: at home (ở nhà)

Danh từ “hour” bắt đầu là nguyên âm /ˈaʊə(r)/ => dùng mạo từ “an”

còn nếu không sử dụng mạo từ thì danh từ “hour” phải là dạng số nhiều.

=> We will be at home in an hour. 

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ ở nhà trong 1 giờ nữa.

Câu 10 :

Choose the best answer.

After ________World War II, ______United Nations was formed.

 • A

  the/an

 • B

  the/the

 • C

  Ø/ the

 • D

  Ø/ Ø

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Trước “world war II” không cần mạo từ

“United Nations” là tên gọi của nhiều quốc gia => dùng mạo từ “the”

=> After World War II, the United Nations was formed.

Tạm dịch: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, tổ chức liên hợp quốc được hình thành.

Câu 11 :

Choose the best answer.

At first, she was trained to be ____scriptwiter, but later she worked as_______secretary.  

 • A

  a/a

 • B

  a/the

 • C

  the/a

 • D

  the/the

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Danh từ “scriptwiter”; “secretary” chưa xác định, chỉ nghề nghiệp  => dùng mạo từ “a”

Tạm dịch: Đầu tiên, cô ấy được đào tạo để trở thành 1 người viết kịch bản, nhưng sau đó cô ấy lại làm việc như 1 thư ký.

Câu 12 :

Choose the best answer.

________ youngest boy has just started going to ________ school.

 • A

  A/ Ø

 • B

  A/the

 • C

  The/a

 • D

  The/ Ø

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

- Dùng mạo từ "the" trước tính từ ở dạng so sánh nhất: the + superlative

- Phân biệt:

+ go to school: đi học (đúng mục đích)

+ go to the school: đến trường nói chung nhưng đến để làm việc khác chứ không phải đi học (mục đích khác)

=> The youngest boy has just started going to school.

Tạm dịch: Cậu bé trẻ nhất vừa mới bắt đầu đi học.

Câu 13 :

Choose the best answer.

We’ll buy a smaller house when the children have grown _______ and left home.

 • A

  over

 • B

  on

 • C

  up

 • D

  down

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm động từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: grow up (trưởng thành)

=> We’ll buy a smaller house when the children have grown up and left home.

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ mua 1 ngôi nhà nhỏ khi bọn trẻ trưởng thành và rời nhà.

Câu 14 :

Choose the best answer.

Fred is capable________ doing better work than he is doing at present.

 • A

  at

 • B

  of

 • C

  on

 • D

  about

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: Tobe capable of doing something = Tobe able to do something: có khả năng làm gì => Fred is capable of doing better work than he is doing at present.

Tạm dịch: Fred có thể làm công việc tốt hơn anh ấy đang làm hiện tại.

Câu 15 :

Choose the best answer.

My plan is similar_______ yours, but it is different__________ Ken’s.

 • A

  with/from

 • B

  to/to

 • C

  to/from

 • D

  with/to

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: similar to + N (giống như) ; different from + N (khác với)

=> My plan is similar to yours, but it is different from Ken’s.

Tạm dịch: Kế hoạch của tôi giống của bạn, nhưng khác với của Ken.

Câu 16 :

Choose the best answer.

Mr. Green is responsible ________hiring employees.

 • A

  for

 • B

  with

 • C

  in

 • D

  about

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ "to be responsible for something": chịu trách nhiệm về việc gì đó

=> Mr. Green is responsible for hiring employees.

Tạm dịch: Ông Green chịu trách nhiệm cho việc thuê nhân viên.

Câu 17 :

Choose the best answer.

I'm looking for ____ job. Did Mary get_____ job she applied for?

 • A

  the/the

 • B

  a/a

 • C

  a/the

 • D

  the/a

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Câu đầu danh từ “job” chưa xác định => dùng mạo từ “a”

Câu sau danh từ “job” xác định rồi vì đó là công việc mà cô ấy ứng tuyển. => dùng mạo từ “the”

=> I'm looking for a job. Did Mary get the job she applied for?

Tạm dịch: Tôi đang tìm kiếm 1 công việc. Có phải Mary đã có được công việc mà cô ấy ứng tuyển không?

Câu 18 :

Choose the best answer.

We live in______ big house in ______ middle of the village.

 • A

  the/the

 • B

  a/the

 • C

  a/a

 • D

  the/a

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

- Dùng mạo từ “a” trước cụm danh từ “big house” (adj + N) là cụm danh từ chưa xác định

- Cụm từ cố định: in the middle (ở giữa)

=> We live in a big house in the middle of the village.

Tạm dịch: Chúng tôi sống trong 1 ngôi nhà lớn ở giữa làng.

Câu 19 :

Choose the best answer.

The Soviet Union was______ first country to send a man into ______ space.

 • A

  the/ the

 • B

  the/ Ø

 • C

  the/ a

 • D

  a/the

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

- Trước các từ chỉ số thứ tự như first, second, fifth, seventh, last, ... luôn có mạo từ “the”

- Danh từ “space” (không gian) là danh từ không đếm được nên không cần có mạo từ đứng trước

=> The Soviet Union was the first country to send a man into space.

Tạm dịch: Liên bang Xô viết là quốc gia đầu tiên đưa con người vào không gian.

Câu 20 :

Choose the best answer.

It is said the Robinhood robbed______ rich and gave the money to ______ poor.

 • A

  the/the

 • B

  the/a

 • C

  a/a

 • D

  a/the

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mạo từ

Lời giải chi tiết :

Mạo từ "The" đứng trước tính từ chỉ một nhóm người, một tầng lớp trong xã hội

=> the rich: người giàu & the poor: người nghèo nói chung

=> It is said the Robinhood robbed the rich and gave the money to the poor.

Tạm dịch: Người ta nói rằng Robinhood cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Câu 21 :

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank.

Many places _____ our city are heavily polluted.

 • A

  on

 • B

   in 

 • C

   at  

 • D

    upon

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Giới từ

Lời giải chi tiết :

in + place: địa điểm

=> Many places in our city are heavily polluted.

Tạm dịch: Rất nhiều nơi trong thành phố bị ô nhiễm nặng nề.

close