Trắc nghiệm Từ vựng Unit 1 (phần 1) Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer to complete each sentence

We are able to advise people what their legal ___________ are.

 • A

  conscience      

 • B

  entitlement     

 • C

  decision

 • D

  judge

Câu 2 :

Choose the best answer to describe this picture.

 • A

  attempt

 • B

  experience

 • C

  experiment 

 • D

  conscience

Câu 3 :

Choose the best answer to complete each sentence.

Many school clubs are _______ efforts to attract more students to join.

 • A

  doing

 • B

  giving

 • C

  cutting

 • D

  making

Câu 4 :

Choose the best answer to complete each sentence

Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.

 • A

  happen

 • B

  encounter

 • C

  arrive

 • D

  clean

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Peter tried his best and passed the driving test at the first _______. 

A. try 

B. attempt 

C. doing                      

D. aim

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below

Our parents join hands to give us a nice house and a happy home.

A. deal with               

B. manage                   

C. help together          

D. work together

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

They ­________ their time and money to their children.

A. assumed 

B. devoted 

C. committed               

D. embarked

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

He remarried after a ______ from his first wife, Kate.

A. rebellion 

B. legacy 

C. privilege                 

D. divorce

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

He's always ______________ to his teachers.

A. confident                

B. supportive               

C. obedient                 

D. expressive 

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

We are a very _____________ family and support each other through any crises.

A. old-established 

B. well-to-do 

C. hard-up                  

D. close-knit 

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

She earned extra money last year __________ several young children.

A. bringing into           

B. caring for                

C. taking on                

D. bearing up

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

We must come to a _____ about what to do tomorrow. 

A. decision 

B. driving test             

C. silence                    

D. experiment

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The average  ___________ pays 27 penny a day in water rates.

A. housing 

B. housework 

C. household 

D. housemate

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The leader of the explorers had the great _______ in his native guide. 

A. confident 

B. confidence 

C. confidential            

D. confidentially

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

After the party, there was a lot of__________ . 

A. leftovers                   

B. people                     

C. opportunities 

D. courage

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer to complete each sentence

We are able to advise people what their legal ___________ are.

 • A

  conscience      

 • B

  entitlement     

 • C

  decision

 • D

  judge

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

conscience (n): lương tâm

entitlement (n): quyền, sự được phép làm

decision (n): sự quyết định 

judge (n): quan toà, thẩm phán

=> We are able to advise people what their legal entitlement are.

Tạm dịch: Chúng ta có thể đưa ra lời khuyên cho mọi người về quyền lợi hợp pháp của họ là gì.

Câu 2 :

Choose the best answer to describe this picture.

 • A

  attempt

 • B

  experience

 • C

  experiment 

 • D

  conscience

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

attempt (n): sự cố gắng

experience (n): kinh nghiệm

experiment (n): thí nghiệm

conscience (n): lương tâm

Đáp án: C

Câu 3 :

Choose the best answer to complete each sentence.

Many school clubs are _______ efforts to attract more students to join.

 • A

  doing

 • B

  giving

 • C

  cutting

 • D

  making

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: make efforts/ make an effort (nỗ lực) 

=> Many school clubs are making efforts to attract more students to join.

Tạm dịch: Nhiều câu lạc bộ trong trường đang nỗ lực để thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Câu 4 :

Choose the best answer to complete each sentence

Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.

 • A

  happen

 • B

  encounter

 • C

  arrive

 • D

  clean

Đáp án : A

Phương pháp giải :

come up (v) xuất hiện, phát sinh

Lời giải chi tiết :

come up (v): xảy ra (một cách đột ngột)

happen (v): xảy ra

arrive (v): đến

encounter (v): đối mặt

clean (v): lau dọn

=> come up = happen

=> Whenever problems happen, we discuss them frankly and find solutions quickly.

Tạm dịch: Bất cứ khi nào xảy ra vấn đề, chúng tôi đều thảo luận một cách thẳng thắn và tìm hướng giải quyết nhanh chóng.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

Peter tried his best and passed the driving test at the first _______. 

A. try 

B. attempt 

C. doing                      

D. aim

Đáp án

B. attempt 

Phương pháp giải :

Cụm từ "at the first attempt": từ lần cố gắng đầu tiên

Lời giải chi tiết :

try (n): cố gắng

doing (v-ing): làm

attempt (n) nỗ lực, thử

aim (n): mục tiêu

cụm từ: at the first attempt: lần thử đầu tiên (= on the first try)

Tạm dịch: Peter cố gắng hết sức và qua kỳ thi lái xe bằng những nỗ lực đầu tiên của anh ấy.

=> Peter tried his best and passed the driving test at the first attempt

Tạm dịch: Peter đã gắng hết sức và đậu kỳ thi lái xe từ lần cố gắng đầu tiên.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Find out the synonym of the underlined word from the options below

Our parents join hands to give us a nice house and a happy home.

A. deal with               

B. manage                   

C. help together          

D. work together

Đáp án

D. work together

Lời giải chi tiết :

join hands (v): chung tay, cùng làm

deal with (v): giải quyết, xử lý, giao dịch   

manage (v): xoay sở, quản lý, giải quyết 

help together (v): giúp đỡ lẫn nhau

work together (v): làm việc cùng nhau

=> join hands = work together

=> Our parents work together to give us a nice house and a happy home.

Tạm dịch: Bố mẹ cùng nỗ lực làm việc để cho chúng tôi một mái ấm hạnh phúc.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

They ­________ their time and money to their children.

A. assumed 

B. devoted 

C. committed               

D. embarked

Đáp án

B. devoted 

Phương pháp giải :

Cụm từ: devote something to somebody: cống hiến/ dành hết cái gì cho ai

 

Lời giải chi tiết :

assume (v): giả sử, giả định 

commit (v): cam kết

devote (v): cống hiến, dành hết cho 

embark (v): tham gia

Cụm từ: devote something to somebody: cống hiến/ dành cái gì cho ai

=> They ­devoted their time and money to their children.

Tạm dịch: Họ đã dành hết thời gian và tiền bạc cho con cái của mình.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

He remarried after a ______ from his first wife, Kate.

A. rebellion 

B. legacy 

C. privilege                 

D. divorce

Đáp án

D. divorce

Lời giải chi tiết :

rebellion (n): cuộc nổi loạn

privilege (n): đặc ân, đặc quyền

legacy (n): gia tài, di sản

divorce (n): sự ly hôn

=> He remarried after a divorce from his first wife, Kate.

Tạm dịch: Anh ấy đã tái hôn sau khi li hôn với người vợ đầu là Kate.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

He's always ______________ to his teachers.

A. confident                

B. supportive               

C. obedient                 

D. expressive 

Đáp án

C. obedient                 

Lời giải chi tiết :

confident (adj): tự tin

supportive (adj): khuyến khích 

obedient (adj): vâng lời

expressive (adj): biểu cảm

=> He's always obedient to his teachers.

Tạm dịch: Anh ấy luôn vâng lời giáo viên của mình.

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

We are a very _____________ family and support each other through any crises.

A. old-established 

B. well-to-do 

C. hard-up                  

D. close-knit 

Đáp án

D. close-knit 

Lời giải chi tiết :

old-established (adj): xưa cũ

well-to-do (adj): giàu có, thịnh vượng

hard-up (adj): cạn túi, hết tiền 

close-knit (adj): khăng khít, gắn bó

=> We are a very close-knit family and support each other through any crises.

Tạm dịch: Chúng tôi là 1 gia đình gắn bó khăng khít và luôn giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn khủng hoảng.

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

She earned extra money last year __________ several young children.

A. bringing into           

B. caring for                

C. taking on                

D. bearing up

Đáp án

B. caring for                

Lời giải chi tiết :

bring into (v): mang vào (nhà, địa điểm nào đó)

care for (v): chăm sóc, nuôi nấng, trông nom   

take on (v): đảm nhận, nhận lấy

bear up (v): ủng hộ, chống đỡ

=> She earned extra money last year caring for several young children.

Tạm dịch: Năm ngoái, cô ấy đã kiếm thêm tiền để nuôi dạy những đứa con nhỏ của mình.

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

We must come to a _____ about what to do tomorrow. 

A. decision 

B. driving test             

C. silence                    

D. experiment

Đáp án

A. decision 

Phương pháp giải :

Cụm từ: come to a decision = arrive at a decision: đi tới một quyết định, đưa ra một quyết định

 

Lời giải chi tiết :

decision (n): sự quyết định

silence (n): sự im lặng

driving test (n): kỳ thi lái xe

experiment (n): thí nghiệm

Cụm từ: come to a decision = arrive at a decision: đi tới một quyết định, đưa ra một quyết định

=> We must come to a decision about what to do tomorrow. 

Tạm dịch: Chúng ta cần phải quyết định về những gì sẽ làm vào ngày mai.

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The average  ___________ pays 27 penny a day in water rates.

A. housing 

B. housework 

C. household 

D. housemate

Đáp án

C. household 

Lời giải chi tiết :

housing (n): nhà ở (nói chung)

housework (n): việc nhà  

household (n): hộ gia đình

housemate (n): người cùng nhà

=> The average household pays 27 penny a day in water rates.

Tạm dịch: Trung bình mỗi hộ gia đình phải trả tiền nước 27 xu 1 ngày.

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

The leader of the explorers had the great _______ in his native guide. 

A. confident 

B. confidence 

C. confidential            

D. confidentially

Đáp án

B. confidence 

Phương pháp giải :

Vị trí cần điền đứng sau tính từ nên cần một danh từ.

Lời giải chi tiết :

confident (adj): tự tin

confidence (n): sự tự tin 

confidential (adj): bí mật, bảo mật

confidentially (adv): riêng, một cách kín đáo

Vị trí cần điền đứng sau tính từ nên cần danh từ.

=> The leader of the explorers had the great confidence in his native guide. 

Tạm dịch: Người dẫn đầu đoàn thám hiểm cực kỳ tự tin trong việc hướng dẫn ở địa phương.

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to complete each sentence

After the party, there was a lot of__________ . 

A. leftovers                   

B. people                     

C. opportunities 

D. courage

Đáp án

A. leftovers                   

Lời giải chi tiết :

leftover (n): thức ăn thừa

opportunity (n): cơ hội

people (n): con người

courage (n): can đảm

After the party, there was a lot of leftovers.

Tạm dịch: Sau bữa tiệc, có rất nhiều thức ăn thừa.

close