Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 14 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

You will hear an extract from a report on UNICEF’s activities in flood-affected areas in the Mekong Delta, Viet Nam.

Listen and check () the appropriate boxes.

Nearly 1,125,000 people suffered from flood in the Mekong Delta provinces last year.

Đúng
Sai

The people in flood – affected areas needed emergency help.

Đúng
Sai

Only children died from flood.

Đúng
Sai

Supplies were sent to them from many national commissions for UNICEF.

Đúng
Sai

These funds included money, clothes, foods and medicine.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to the recording and fill in the gaps.

 

So far, UNICEF Vietnam has provided six (1)

medical clinics to the flood-ravaged provinces of Dong Thap, An Giang, Long An, Tien Giang, and Kien Giang to help thousands of people who evacuated the flood. With the assistance of the (2)

National Committees for UNICEF, UNICEF Vietnam provided emergency (3)

and clean water filters to flood-affected communities. The assistance benefited many people. With the donation by the government of (4)

UNICEF was able to provide health and food safety information materials for thousands of flood-affected families. The funds from the government of Norway also enabled UNICEF to provide recreational kits and clean water filters to children day-care centers in Dong Thap Province. UNICEF, in cooperation with the (5)

, distributed thousands of flood-safety brochures to flood-affected areas.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

You will hear an extract from a report on UNICEF’s activities in flood-affected areas in the Mekong Delta, Viet Nam.

Listen and check () the appropriate boxes.

Nearly 1,125,000 people suffered from flood in the Mekong Delta provinces last year.

Đúng
Sai

The people in flood – affected areas needed emergency help.

Đúng
Sai

Only children died from flood.

Đúng
Sai

Supplies were sent to them from many national commissions for UNICEF.

Đúng
Sai

These funds included money, clothes, foods and medicine.

Đúng
Sai
Đáp án

Nearly 1,125,000 people suffered from flood in the Mekong Delta provinces last year.

Đúng
Sai

The people in flood – affected areas needed emergency help.

Đúng
Sai

Only children died from flood.

Đúng
Sai

Supplies were sent to them from many national commissions for UNICEF.

Đúng
Sai

These funds included money, clothes, foods and medicine.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

1. Nearly 1,125,000 people suffered from flood in the Mekong Delta provinces last year.

Đáp án: F

1,125,000 => 1,700,000

2. The people in flood – affected areas needed emergency help.

Đáp án: T

3. Only children died from flood.

Đáp án: F

Many people were killed, including children.

4. Supplies were sent to them from many national commissions for UNICEF.

Đáp án: T

5. These funds included money, clothes, foods and medicine. 

Đáp án: F

Money was not included.

         There were 1,700,000 people affected by flood water this year in th Mekong Delta areas of  Viet Nam. Many people were killed, including children. Approximately 1,125,000 people suffered from food shortages, lack of clean drinking water, and extremaly poor sanitary condition. As a result, large numbers of children were affected by diarrhea, flu, respiratory infections, and other diseases.

         So far, UNICEF Viet Nam has  provided six floating medical clinics to th flood-ravaged provinces of  Dong Thap, An Giang, Long An, Tien Giang, and Kien Giang to help thousands of people who evacuated the flood. With the assistance of the Spanish and Japanese National Committees for UNICEF, UNICEF  Viet Nam provided emergeney medial kits and clean water filters to flood-affected communities.The assistance benefited many people. With the donation by the government of Norway. UNICEF was able to provide health and food safety information materials for thousands of flood-affected families. The funfs from the government of Norway day-care centers in Dong Thap Province. UNICEF in cooperation with the Viet Nam Red Cross Society, distributed thousands of flood-safety brochuras to flood-affected areas.

          Có 1.700.000 người bị ảnh hưởng bởi nước lũ trong năm nay ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Nhiều người đã thiệt mạng, kể cả trẻ em. Khoảng 1.125.000 người bị thiếu lương thực, thiếu nước uống sạch và tình trạng vệ sinh cực kỳ kém. Kết quả là, số lượng lớn trẻ em bị ảnh hưởng bởi bệnh tiêu chảy, cúm, nhiễm trùng đường hô hấp và các bệnh khác.

          Cho đến nay, UNICEF Việt Nam đã cung cấp 6 trạm y tế nổi cho các tỉnh bị lũ lụt tàn phá ở Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tiền Giang và Kiên Giang để giúp hàng ngàn người sơ tán lũ lụt. Với sự hỗ trợ của Ủy ban Quốc gia Nhật Bản và Tây Ban Nha cho UNICEF, UNICEF Việt Nam đã cung cấp các bộ dụng cụ trung gian và bộ lọc nước sạch cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Với sự đóng góp của chính phủ Na Uy. UNICEF có thể cung cấp tài liệu thông tin về sức khỏe và an toàn thực phẩm cho hàng ngàn gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Các funf từ các trung tâm chăm sóc ban ngày của chính phủ Na Uy tại tỉnh Đồng Tháp. UNICEF hợp tác với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã phân phát hàng nghìn tờ thông tin về lũ lụt an toàn cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to the recording and fill in the gaps.

 

So far, UNICEF Vietnam has provided six (1)

medical clinics to the flood-ravaged provinces of Dong Thap, An Giang, Long An, Tien Giang, and Kien Giang to help thousands of people who evacuated the flood. With the assistance of the (2)

National Committees for UNICEF, UNICEF Vietnam provided emergency (3)

and clean water filters to flood-affected communities. The assistance benefited many people. With the donation by the government of (4)

UNICEF was able to provide health and food safety information materials for thousands of flood-affected families. The funds from the government of Norway also enabled UNICEF to provide recreational kits and clean water filters to children day-care centers in Dong Thap Province. UNICEF, in cooperation with the (5)

, distributed thousands of flood-safety brochures to flood-affected areas.

Đáp án

So far, UNICEF Vietnam has provided six (1)

medical clinics to the flood-ravaged provinces of Dong Thap, An Giang, Long An, Tien Giang, and Kien Giang to help thousands of people who evacuated the flood. With the assistance of the (2)

National Committees for UNICEF, UNICEF Vietnam provided emergency (3)

and clean water filters to flood-affected communities. The assistance benefited many people. With the donation by the government of (4)

UNICEF was able to provide health and food safety information materials for thousands of flood-affected families. The funds from the government of Norway also enabled UNICEF to provide recreational kits and clean water filters to children day-care centers in Dong Thap Province. UNICEF, in cooperation with the (5)

, distributed thousands of flood-safety brochures to flood-affected areas.

Lời giải chi tiết :

There were 1,700,000 people affected by flood water this year in the Mekong Delta areas of Vietnam. Many people were killed, including children. Approximately 1,125,000 people suffered from food shortages, lack of clean drinking water, and extremely poor sanitary conditions. As a result, large numbers of children were affected by diarrhea, flu, respiratory infections, and other diseases.

So far, UNICEF Vietnam has provided six floating medical clinics to the flood-ravaged provinces of  Dong Thap, An Giang, Long An, Tien Giang, and Kien Giang to help thousands of people who evacuated the flood. With the assistance of the Spanish and Japanese National Committees for UNICEF, UNICEF Vietnam provided emergency medical kits and clean water filters to flood-affected communities. The assistance benefited many people. With the donation by the government of Norway, UNICEF was able to provide health and food safety information materials for thousands of flood-affected families. The funds from the government of Norway also enabled UNICEF to provide recreational kits and clean water filters to children day-care centers in Dong Thap Province. UNICEF, in cooperation with the Vietnam Red Cross Society, distributed thousands of flood-safety brochures to flood-affected areas.

Có 1.700.000 người bị ảnh hưởng bởi nước lũ trong năm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Nhiều người đã thiệt mạng, kể cả trẻ em. Khoảng 1.125.000 người bị thiếu lương thực, thiếu nước uống sạch và điều kiện về vệ sinh cực kỳ kém. Kết quả là, số lượng lớn trẻ em bị mắc bệnh tiêu chảy, cúm, nhiễm trùng đường hô hấp và các bệnh khác.

Cho đến nay, UNICEF Việt Nam đã cung cấp 6 trạm y tế nổi cho các tỉnh bị lũ lụt tàn phá ở Đồng Tháp, An Giang, Long An, Tiền Giang và Kiên Giang để giúp hàng ngàn người phải sơ tán do lũ lụt. Với sự hỗ trợ của Ủy ban Quốc gia Nhật Bản và Tây Ban Nha cho UNICEF, UNICEF Việt Nam đã cung cấp các bộ dụng cụ y tế khẩn cấp và bộ lọc nước sạch cho cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt. Với sự quyên góp từ chính phủ Na Uy, UNICEF đã có thể cung cấp tài liệu thông tin về sức khỏe và an toàn thực phẩm cho hàng ngàn gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nguồn vốn từ chính phủ Na Uy cũng cho phép UNICEF cung cấp các bộ dụng cụ giải trí và bộ lọc nước sạch cho các trung tâm chăm sóc trẻ em ban ngày tại tỉnh Đồng Tháp. UNICEF phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phân phát hàng ngàn cuốn sổ nhỏ cung cấp thông tin về an toàn lũ lụt cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ.

close