Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 1 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1) _____ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2) _____ a suitable accommodation. I had only some money (3) _____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) _____ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5) _____ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6) _____ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7) _____me. He kissed me and said, "Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8) ____ happens." At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9) _____ all about what I was stressing about.

In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons' love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring me joy all the time. The memory (10) _____ me that nothing really matters, when I have the love of my children.

Câu 1.1

The landlady did not want to release the house any more so I had to (1) _____ and only had one month to find a place.

 • A.

  transfer            

 • B.

  convert         

 • C.

  move                

 • D.

  change

Câu 1.2

Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2) _____ a suitable accommodation.

 • A.

   notice        

 • B.

  watch                    

 • C.

   find        

 • D.

  see 

Câu 1.3

I had only some money (3) _____.

 • A.

  leave

 • B.

  to leave                

 • C.

  leaving  

 • D.

  left

Câu 1.4

I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) _____ I had to use the money to find a place to live.

 • A.

  because

 • B.

  although               

 • C.

  as though          

 • D.

  if    

Câu 1.5

I have been their only parent since my husband (5) _____ away two years ago.

 • A.

  passes 

 • B.

  passed                

 • C.

  has passed             

 • D.

   was passing

Câu 1.6

Although I managed to solve the problem myself I could not help (6) _____ my sons about the things.

 • A.

  tell       

 • B.

  to tell                     

 • C.

   told              

 • D.

  telling        

Câu 1.7

When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7) _____me.

 • A.

  by        

 • B.

  next                

 • C.

  over                     

 • D.

   up              

Câu 1.8

He kissed me and said, "Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8) ____ happens”.

 • A.

  whenever

 • B.

   whatever               

 • C.

   whoever             

 • D.

  however

Câu 1.9

His words and love made me (9) _____ all about what I was stressing about.

 • A.

  forget

 • B.

   to forget              

 • C.

  forgot      

 • D.

  forgetting  

Câu 1.10

The memory (10) _____ me that nothing really matters, when I have the love of my children.

 • A.

  remembers      

 • B.

  minds                   

 • C.

  reminds

 • D.

   misses       

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

On December 10, 2006, I was going through some hard time. The landlady did not want to release the house any more so I had to (1) _____ and only had one month to find a place. Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2) _____ a suitable accommodation. I had only some money (3) _____. I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) _____ I had to use the money to find a place to live. To me, it broke my heart as I could not prepare the Christmas for my three boys. I have been their only parent since my husband (5) _____ away two years ago. I was so sad and everything was getting on my nerves. Although I managed to solve the problem myself I could not help (6) _____ my sons about the things. When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7) _____me. He kissed me and said, "Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8) ____ happens." At the moment I started weeping, grabbed him and kissed him. His words and love made me (9) _____ all about what I was stressing about.

In fact ever since that moment, I have realized that I can overcome any problems thanks to my sons' love. The most important thing of my life is that my boys are safe and healthy, and they bring me joy all the time. The memory (10) _____ me that nothing really matters, when I have the love of my children.

Câu 1.1

The landlady did not want to release the house any more so I had to (1) _____ and only had one month to find a place.

 • A.

  transfer            

 • B.

  convert         

 • C.

  move                

 • D.

  change

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

transfer (v): dời, chuyển (từ chỗ này sang chỗ khác)(+ from..to..),

convert (v): đổi, biến đổi

move (v): di chuyển, dời đi, chuyển đi

change (v): thay đổi, biến đổi

=>The landlady did not want to release the house any more so I had to move and only had one month to find a place.                

Tạm dịch: Chủ nhà không muốn cho thuê nhà nữa vì vậy tôi đã phải chuyển đi nơi khác và chỉ có 1 tháng để tìm nhà ở.

Câu 1.2

Because Christmas was coming and it was difficult for me to (2) _____ a suitable accommodation.

 • A.

   notice        

 • B.

  watch                    

 • C.

   find        

 • D.

  see 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

notice (v): chú ý, để ý                                    

watch (v): quan sát, nhìn,    

find (v): tìm kiếm                        

see (v): nhìn, thấy

=> Because Christmas was coming and it was difficult for me to  find a suitable accommodation.    

Tạm dịch: Bởi vì Giáng sinh đang đến gần và thật là khó cho tôi để tìm được chỗ ở phù hợp.

Câu 1.3

I had only some money (3) _____.

 • A.

  leave

 • B.

  to leave                

 • C.

  leaving  

 • D.

  left

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:

left (đứng sau danh từ/ đại từ) có nghĩa là dư thừa, còn lại:

E.g.:             

     "Are there any apples?" - "I have one left."

     She had a little money left.

     There are some students left.

     There are no students left.

     There are no apples left.

     There is no money left.

Lời giải chi tiết :

- left (đứng sau danh từ/ đại từ) có nghĩa là dư thừa, còn lại:

E.g.:             

     "Are there any apples?" - "I have one left.

     There are some students left.

     There are no students left.

     There is no money left.

- have something left: còn lại cái gì

=> I had only some money left.

Tạm dịch: Tôi chỉ còn lại 1 ít tiền.

Câu 1.4

I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, (4) _____ I had to use the money to find a place to live.

 • A.

  because

 • B.

  although               

 • C.

  as though          

 • D.

  if    

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì                                   

although: mặc dù

as though: như thể                           

if: nếu

=> I could not buy a Christmas tree and some presents for my three boys, because I had to use the money to find a place to live.        

Tạm dịch: Tôi không thể mua một cây thông Giáng sinh và quà cho ba đứa con trai của mình, bởi vì tôi đã phải dùng tiền để tìm thuê một nơi sinh sống.

Câu 1.5

I have been their only parent since my husband (5) _____ away two years ago.

 • A.

  passes 

 • B.

  passed                

 • C.

  has passed             

 • D.

   was passing

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Mệnh đề sau “since” (kể từ khi) chia ở thì quá khứ đơn

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3 + since + S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề sau “since” (kể từ khi) chia ở thì quá khứ đơn

Công thức: S + have/ has + Ved/ V3 + since + S + Ved/ V2

=> I have been their only parent since my husband passed away two years ago. 

Tạm dịch: Tôi là người mẹ duy nhất của chúng kể từ khi chồng tôi qua đời hai năm trước đây.

Câu 1.6

Although I managed to solve the problem myself I could not help (6) _____ my sons about the things.

 • A.

  tell       

 • B.

  to tell                     

 • C.

   told              

 • D.

  telling        

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc: Can't/ counldn't help + V-ing: không thể nhịn/ thôi/ không thể không làm gì

Ví dụ:

a) He looked so funny that we could not help laughing.

Anh ta trông buồn cười đến nỗi chúng tôi không nhịn được cười.

b) We can't help admiring his courage.

Chúng tôi không thể không cảm phục lòng dũng cảm của anh ta.

 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: Can't/ counldn't help + V-ing: không thể nhịn/ thôi/ không thể không làm gì

=> Although I managed to solve the problem myself I could not help telling my sons about the things.        

Tạm dịch: Mặc dù tôi có thể tự mình giải quyết vấn đề nhưng tôi không thể không kể cho con trai của tôi về những điều này.

Câu 1.7

When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting (7) _____me.

 • A.

  by        

 • B.

  next                

 • C.

  over                     

 • D.

   up              

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

by: bên cạnh                                       

over: bên trên

next: lần sau, tiếp nữa                        

up: ở trên, lên trên

=> When I suddenly woke up at midnight, I found my eldest son was sitting by me.   

Tạm dịch: Khi tôi bất chợt thức giấc lúc nửa đêm, tôi thấy con trai cả đang ngồi cạnh mình.

Câu 1.8

He kissed me and said, "Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you (8) ____ happens”.

 • A.

  whenever

 • B.

   whatever               

 • C.

   whoever             

 • D.

  however

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

whenever: bất cứ khi nào                   

whoever: bất cứ ai

whatever: bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì                     

however: tuy nhiên

=> He kissed me and said, "Don't worry, Mum. We love you very much and always stand by you whatever happens”.  

Tạm dịch: Thằng bé hôn tôi và nói: "Đừng lo lắng mẹ à. Chúng con yêu mẹ rất nhiều và luôn luôn bên mẹ dù cho bất cứ điều gì xảy ra."

Câu 1.9

His words and love made me (9) _____ all about what I was stressing about.

 • A.

  forget

 • B.

   to forget              

 • C.

  forgot      

 • D.

  forgetting  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Dạng của động từ đi sau “make”

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: make sb do sth: khiến ai đó làm gì.

=> His words and love made me forget all about what I was stressing about.

Tạm dịch: Lời nói và tình yêu của các con làm tôi quên đi tất cả những điều khiến mình lo lắng và mỏi mệt.

Câu 1.10

The memory (10) _____ me that nothing really matters, when I have the love of my children.

 • A.

  remembers      

 • B.

  minds                   

 • C.

  reminds

 • D.

   misses       

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

remember (v): nhớ (làm gì đó)                                 

remind (v): nhắc nhở ai, làm ai nhớ lại

mind (v): chú ý, để ý, quan tâm                              

miss (v): nhớ nhung/ trượt, lỡ, hỏng

=> The memory reminds me that nothing really matters, when I have the love of my children.

Tạm dịch: Kỷ niệm này nhắc nhở tôi rằng không có gì đáng trở thành vấn đề phải bận tâm cả khi tôi có tình yêu của các con mình.

Ngày 10 tháng 12 năm 2006, tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Chủ nhà không muốn cho thuê nhà nữa, vì vậy tôi đã phải chuyển đi và chỉ có một tháng để tìm nơi ở. Bởi vì Giáng sinh đang đến gần nên thật khó để tôi tìm được một chỗ ở phù hợp. Tôi chỉ còn lại một ít tiền. Tôi không thể mua một cây thông Giáng sinh và quà cho ba đứa con trai của mình, vì tôi phải dùng tiền để tìm thuê một nơi sinh sống. Đối với tôi, thật đau lòng khi tôi không thể chuẩn bị Giáng sinh cho các con trai. Tôi là người mẹ duy nhất của chúng kể từ khi chồng tôi qua đời hai năm trước đây. Tôi đã rất buồn và tất cả mọi thứ đều khiến tôi khó chịu. Mặc dù tôi đã xoay sở để tự giải quyết vấn đề nhưng tôi không thể không kể cho các con trai về những điều này. Khi tôi đột nhiên tỉnh giấc lúc nửa đêm, tôi thấy con trai cả đang ngồi cạnh tôi. Thằng bé hôn tôi và nói: "Đừng lo lắng mẹ à. Chúng con yêu mẹ rất nhiều và luôn luôn bên mẹ dù cho bất cứ điều gì xảy ra." Lúc này tôi bắt đầu khóc, ôm lấy thằng bé và hôn nó. Lời nói và tình yêu của các con làm tôi quên đi tất cả những điều khiến mình lo lắng và mỏi mệt.

Thực ra kể từ thời điểm đó, tôi đã nhận ra rằng tôi có thể vượt qua bất kỳ chuyện gì nhờ tình yêu của các con trai mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi là những đứa con của mình an toàn và khoẻ mạnh, và chúng mang lại cho tôi niềm vui mọi lúc. Kỷ niệm này nhắc nhở tôi rằng không có gì đáng trở thành vấn đề phải bận tâm cả khi tôi có tình yêu của các con mình.

close