Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 16 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  integration

 • B

  international

 • C

  immigration

 • D

  operation

Câu 2 : Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:
 • A

  apprentice

 • B

  association

 • C

  apprehension

 • D

  attack 

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  deal

 • B

  eagle

 • C

  instead

 • D

  eager 

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  decrease

 • B

  deal

 • C

  great

 • D

  pea

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  boundary

 • B

  founded

 • C

  account

 • D

  cough 

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  glass

 • B
  possess
 • C

  business

 • D

  mess

Câu 7 : Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:
 • A

  missed

 • B

  remembered

 • C

  thinked

 • D

  sacked 

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  machines

 • B

  photographs

 • C

  links

 • D

  edits

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  hour

 • B

  help

 • C

  hire

 • D

  house 

Câu 10 : Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:
 • A

  honor

 • B

  honest

 • C

  heir

 • D

  hence

Câu 11 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  technology 

 • B

  situation 

 • C
  development 
 • D

  establishment

Câu 12 : Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 
 • A

  agriculture 

 • B

  electronic 

 • C

  population

 • D
  scientific
Câu 13 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  justice

 • B
  admit
 • C
  adopt 
 • D
  improve
Câu 14 : Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 
 • A
  energy
 • B
  industry  
 • C
  forestry 
 • D

  investment

Câu 15 : Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 
 • A
  series
 • B
  respect    
 • C
  interest 
 • D

  action

Câu 16 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  stability

 • B

  immensity

 • C

  advocacy

 • D

  capacity  

Câu 17 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  advice

 • B
  justice
 • C
  circus
 • D

  product 

Câu 18 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  generous

 • B
  suspicious 
 • C
  constancy   
 • D

  sympathy

Câu 19 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  applicant

 • B

  uniform

 • C

  yesterday

 • D

  employment

Câu 20 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  interesting

 • B

  surprising

 • C

  amusing

 • D

  successful

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  integration

 • B

  international

 • C

  immigration

 • D

  operation

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-a"
Lời giải chi tiết :

integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/

international  /ˌɪntərˈnæʃnəl/

immigration /ˌɪmɪˈɡreɪʃn/

operation /ˌɒpəˈreɪʃn/

Câu B âm "a" được phát âm thành /æ/ còn lại được phát âm thành /eɪ/

Câu 2 : Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:
 • A

  apprentice

 • B

  association

 • C

  apprehension

 • D

  attack 

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-a"
Lời giải chi tiết :

apprentice /əˈprentɪs/

association /əˌsəʊʃiˈeɪʃn/

apprehension /ˌæprɪˈhenʃn/

attack /əˈtæk/

Câu C âm "a" được phát âm thành /æ/, còn lại được phát âm thành /ə/

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  deal

 • B

  eagle

 • C

  instead

 • D

  eager 

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-ea"
Lời giải chi tiết :

deal /diːl/      

eagle /ˈiːɡl/

instead /ɪnˈsted/

eager /ˈiːɡə(r)/

Câu C âm "ea" được phát âm thành /e/, còn lại phát âm thành /i:/

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  decrease

 • B

  deal

 • C

  great

 • D

  pea

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-ea"
Lời giải chi tiết :

decrease /dɪˈkriːs/

deal /diːl/

great /ɡreɪt/

peak /piːk/

Câu C âm "ea" được phát âm thành /eɪ/, còn lại phát âm thành /i:/

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  boundary

 • B

  founded

 • C

  account

 • D

  cough 

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-ou"
Lời giải chi tiết :

boundary /ˈbaʊndri/

founded /faʊndid/

account /əˈkaʊnt/

cough /kɒf/

Câu D âm "ou" được phát âm thành /ɒ/, còn lại được phát âm thành /aʊ/

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  glass

 • B
  possess
 • C

  business

 • D

  mess

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-ss"
Lời giải chi tiết :

glass /ɡlɑːs/

possess /pəˈzes/

business /ˈbɪznəs/

messy /ˈmesi/

Câu B âm "ss" được phát âm thành /z/, còn lại được phát âm thành /s/.

Câu 7 : Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:
 • A

  missed

 • B

  remembered

 • C

  thinked

 • D

  sacked 

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-ed"
Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /id/ khi trước nó là âm /t/, /d/

- /t/ khi trước nó là âm /s/, /p/, /f/, /k/,/ʃ/, /tʃ/, /θ/

- /d/ các âm còn lại

missed /mɪst/

remembered /rɪˈmembə(r)d/

thinked /θɪŋkt/

sacked /sækt/

Câu B âm  "ed" được phát âm thành /d/, còn lại được phát âm thành /t/

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  machines

 • B

  photographs

 • C

  links

 • D

  edits

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-s"
Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là âm /s/,/z/,/ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /t/, /k/, /p/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

machines  /məˈʃiːnz/
photographs /ˈfəʊtəɡrɑːfs/
links /lɪŋks/
edits /ˈedɪts/

Câu A âm  "s" được phát âm thành /z/, còn lại được phát âm thành /s/

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:

 • A

  hour

 • B

  help

 • C

  hire

 • D

  house 

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Kiến thức: Cách phát âm "-h"
Lời giải chi tiết :

hour /ˈaʊə(r)/
help /help/                  
hire /ˈhaɪə(r)/
 house /haʊs/
Câu A âm  "h" không được phát âm (âm câm) còn lại được phát âm là /h/

Câu 10 : Chọn từ có phần gạch chân khác với các từ còn lại:
 • A

  honor

 • B

  honest

 • C

  heir

 • D

  hence

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm "-h"

Lời giải chi tiết :

honor /ˈɒnə(r)/ 
honest /ˈɒnɪst/
heir /eə(r)/ 
hence /hens/
Câu D âm  "h" được phát âm thành /h/, còn lại không được phát âm (âm câm)

Câu 11 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  technology 

 • B

  situation 

 • C
  development 
 • D

  establishment

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết trở lên
Lời giải chi tiết :

technology /tekˈnɒlədʒi/

situation  /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

development /dɪˈveləpmənt/

establishment /ɪˈstæblɪʃmənt/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 12 : Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 
 • A

  agriculture 

 • B

  electronic 

 • C

  population

 • D
  scientific

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết
Lời giải chi tiết :

agriculture  /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/

electronic /ɪˌlekˈtrɒnɪk/

population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/

scientific /ˌsaɪənˈtɪfɪk/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3.

Câu 13 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  justice

 • B
  admit
 • C
  adopt 
 • D
  improve

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết
Lời giải chi tiết :

justice /ˈdʒʌstɪs/

admit /ədˈmɪt/

adopt /əˈdɒpt/

improve /ɪmˈpruːv/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 14 : Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 
 • A
  energy
 • B
  industry  
 • C
  forestry 
 • D

  investment

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết
Lời giải chi tiết :

energy /ˈenədʒi/

industry /ˈɪndəstri/

forestry /ˈfɒrɪstri/

investment /ɪnˈvestmənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 15 : Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 
 • A
  series
 • B
  respect    
 • C
  interest 
 • D

  action

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết
Lời giải chi tiết :

series /ˈsɪəriːz/

respect /rɪˈspekt/

interest /ˈɪntrəst/

action /ˈækʃn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 16 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  stability

 • B

  immensity

 • C

  advocacy

 • D

  capacity  

Đáp án : C

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết
Lời giải chi tiết :

stability /stəˈbɪləti/

immensity /ɪˈmensəti/

advocacy /ˈædvəkəsi/

capacity /kəˈpæsəti/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 17 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  advice

 • B
  justice
 • C
  circus
 • D

  product 

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết
Lời giải chi tiết :

advice  /ədˈvaɪs/

justice  /ˈdʒʌstɪs/

circus /ˈsɜːkəs/

product /ˈprɒdʌkt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 18 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  generous

 • B
  suspicious 
 • C
  constancy   
 • D

  sympathy

Đáp án : B

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết
Lời giải chi tiết :

generous /ˈdʒenərəs/

suspicious /səˈspɪʃəs/

constancy /ˈkɒnstənsi/

sympathy /ˈsɪmpəθi/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 19 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  applicant

 • B

  uniform

 • C

  yesterday

 • D

  employment

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết
Lời giải chi tiết :

applicant /ˈæplɪkənt/

uniform /ˈjuːnɪfɔːm/

yesterday /ˈjestədeɪ/

employment /ɪmˈplɔɪmənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 20 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

 • A

  interesting

 • B

  surprising

 • C

  amusing

 • D

  successful

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết
Lời giải chi tiết :

interesting /ˈɪntrəstɪŋ/

surprising /səˈpraɪzɪŋ/

amusing /əˈmjuːzɪŋ/

successful /səkˈsesfl/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

close