Trắc nghiệm Từ vựng Unit 2 (phần 2) Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to each of the following questions

Từ “biểu tượng” trong tiếng Anh là từ gì?

A. tradition                              

B. survey                     

C. income                                

D. symbol

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer to each of the following questions

Từ “biểu tượng” trong tiếng Anh là từ gì?

A. tradition                              

B. survey                     

C. income                                

D. symbol

Đáp án

D. symbol

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Lời giải chi tiết :

tradition (n): truyền thống

survey (n): cuộc khảo sát

income (n): thu nhập 

symbol (n): biểu tượng

close