Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 11 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Câu 1.1
 • A

  important

 • B

  imagine

 • C

  specially

 • D

  description 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

important /ɪmˈpɔːtnt/     

imagine /ɪˈmædʒɪn/     

specially /ˈspeʃəli/     

description /dɪˈskrɪpʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.2
 • A

  replace

 • B

  affair

 • C

  complete               

 • D

  picture 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

replace /rɪˈpleɪs/       

affair /əˈfeə(r)/

complete /kəmˈpliːt/   

picture  /ˈpɪktʃə(r)/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.3
 • A

  personality

 • B

  information

 • C

  conservation

 • D

  imagination 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

personality /ˌpɜːsəˈnæləti/     

information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/

conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/   

imagination /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 4, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 1.4
 • A

  journey

 • B

  survive

 • C

  wilderness

 • D

  notice 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

journey /ˈdʒɜːni/     

survive  /səˈvaɪv/

wilderness  /ˈwɪldənəs/

notice /ˈnəʊtɪs/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.5
 • A

  result

 • B

  problem

 • C

  faithful

 • D

  partner 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

result /rɪˈzʌlt/ 

problem  /ˈprɒbləm/

faithful /ˈfeɪθfl/   

partner  /ˈpɑːtnə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.6
 • A

  subject          

 • B

  swallow          

 • C

  story                    

 • D

  digest 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

subject /ˈsʌbdʒɪkt/ 

swallow /ˈswɒləʊ/

story /ˈstɔːri/   

digest /daɪˈdʒest/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.7
 • A

  example        

 • B

  holiday            

 • C

  careful                  

 • D

  interest 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

example  /ɪɡˈzɑːmpl/ 

holiday /ˈhɒlədeɪ/

careful /ˈkeəfl/     

interest /ˈɪntrəst/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.8
 • A

  describe        

 • B

  chapter          

 • C

  wonder                

 • D

  easy 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

describe  /dɪˈskraɪb/ 

chapter /ˈtʃæptə(r)/

wonder /ˈwʌndə(r)/

easy /ˈiːzi/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.9
 • A

  understand    

 • B

  advantageous  

 • C

  improvement          

 • D

  introduce 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

understand /ˌʌndəˈstænd/

advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

improvement  /ɪmˈpruːvmənt/ 

introduce /ˌɪntrəˈdjuːs/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.10
 • A

  agricultural

 • B

  advantageous  

 • C

  information            

 • D

  incredible 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

agricultural /,ægri'kʌlt∫ərəl/  

advantageous /ˌædvənˈteɪdʒəs/

information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/ 

incredible /ɪnˈkredəbl/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu hỏi 2 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

Câu 2.1
 • A

  types

 • B

  pages

 • C

  bits

 • D

  subjects  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s”:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/
- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại

 

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/
- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại

types /taɪps/   

pages /peɪdʒz/

bits /bɪts/                 

subjects /ˈsʌbdʒɪkts/

Câu B đuôi “s” được phát âm thành /z/, còn lại là /s/.

Câu 2.2
 • A

  digested

 • B

  interested

 • C

  killed

 • D

  united  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed”

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “ed”được phát âm là:

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

digested /daɪˈdʒestɪd/ 

interested /ˈɪntrəstɪd/

killed /kɪld/     

united /juˈnaɪtɪd/

Câu C đuôi “ed” được phát âm thành /d/, còn lại là /ɪd/

Câu 2.3
 • A

  author

 • B

  theme

 • C

  thriller

 • D

  another  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm / ð/ và /θ/

Lời giải chi tiết :

author/ˈɔːθə(r)/

theme /θiːm/

thriller  /ˈθrɪlə(r)/

another /əˈnʌðə(r)/

Câu D âm “th” được phát thành là / ð/, còn lại là /θ/

Câu 2.4
 • A

  school

 • B

  book

 • C

  food

 • D

  poo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /ʊ/ và /uː/

Lời giải chi tiết :

school/skuːl/ 

book/bʊk/

food/fuːd/   

pool /puːl/

Câu B âm “oo” được phát âm thành /ʊ/, còn lại là /uː/

Câu 2.5
 • A

  same          

 • B

  taste                

 • C

  swallow              

 • D

  page 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /ɒ/ và /eɪ/

Lời giải chi tiết :

same /seɪm/       

taste /teɪst/

swallow  /ˈswɒləʊ/   

page /peɪdʒ/

Câu C âm “a” được phát âm thành /ɒ/, còn lại là /eɪ/

Câu 2.6
 • A

  sit         

 • B

  ship                

 • C

  police

 • D

  sli

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem cách phát âm /iː/ và /ɪ/

Lời giải chi tiết :
sit /sɪt/
ship /ʃɪp/
police /pəˈliːs/
slip /slɪp/

Câu C từ gạch chân được phát âm thành” /i:/, còn lại là /i/

Câu 2.7
 • A

  too               

 • B

  book              

 • C

  look                    

 • D

  goo

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /uː/ và /ʊ/

Lời giải chi tiết :

too /tuː/   

book /bʊk/

look /lʊk/     

good /ɡʊd/

Câu A âm “oo” được phát âm thành /uː/, còn lại là /ʊ/

Câu 2.8
 • A

  described     

 • B

  picked           

 • C

  swallowed             

 • D

  informed  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed”

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

 Cách phát âm đuôi “ed”:

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

described /dɪˈskraɪbd/ 

picked /pɪkt/

swallowed /ˈswɒləʊd/

informed /ɪnˈfɔːmd/

Câu B đuôi “ed” được phát âm thành /t/, còn lại là /d/

Câu 2.9
 • A

  words           

 • B

  reviewers       

 • C

  describes             

 • D

  types   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s”:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/
- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/
- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại:

words /wɜːdz/     

reviewers  /rɪˈvjuːə(r)z/

describes /dɪˈskraɪbz/   

types  /taɪps/

Câu D đuổi “s” được phát âm thành /s/, còn lại là /z/

Câu 2.10
 • A

  wonderful

 • B

  belong

 • C

  holiday

 • D

  song  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm /ʌ/ và /ɒ/

Lời giải chi tiết :

wonderful /ˈwʌndəfl/   

belong /bɪˈlɒŋ/

holiday /ˈhɒlədeɪ/ 

song  /sɒŋ/

Câu A âm “o” được phát âm thành /ʌ/, còn lại là /ɒ/

close