Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 6 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

What do you do well? What do you enjoy doing? Your answers to these two questions will help you identify your (1) _____. An employer will consider you seriously for a (2) _____when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied. Sometimes it is difficult to know what your weaknesses are. Clearly not everyone is equally good (3) _____ everything. You may need to improve yourself and so (4) _____ courses in that field could turn a weakness into strength. You will need to (5) _____ some time on your self-assessment. Your honesty and the desire for self-improvement will lead to (6) _____ in getting the right job. Explore the following seven areas to start to get to know yourself: your aptitude, your skills, your personality, the level of responsibility you feel comfortable with, your interests and your needs. Ask (7) _____ if you have any special talents and if you need to consider your physical health when choosing a job. Be as honest and realistic as you can, and ask for other people's (8) _____ if necessary. Make a list of these things. It is usually a good idea to talk about your aptitudes with teachers, family and friends; if you are considering a career that (9) _____ a special talent, such as art, acrobatics, mathematics or music, discuss your aptitudes with (10) _____ expert in that area and discover how they fit the needs of the occupation.

Câu 1.1

Your answers to these two questions will help you identify your (1) _____.

 • A.

  strong

 • B.

  strength

 • C.

  strengthen

 • D.

  strengthened 

Câu 1.2

An employer will consider you seriously for a (2) _____when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied.

 • A.

  position

 • B.

  location

 • C.

  spot

 • D.

  room

Câu 1.3

Clearly not everyone is equally good (3) _____ everything.

 • A.

  upon

 • B.

  in

 • C.

  at

 • D.

  for

Câu 1.4

You may need to improve yourself and so (4) _____ courses in that field could turn a weakness into strength.

 • A.

  meeting

 • B.

  taking

 • C.

  choosing

 • D.

  interviewing

Câu 1.5

You will need to (5) _____ some time on your self-assessment.

 • A.

  use

 • B.

  make

 • C.

  lose

 • D.

  spend

Câu 1.6

Your honesty and the desire for self-improvement will lead to (6) _____ in getting the right job.

 • A.

  success

 • B.

  successful

 • C.

  successfully

 • D.

  succeed

Câu 1.7

Ask (7) _____ if you have any special talents and if you need to consider your physical health when choosing a job.

 • A.

  you

 • B.

  your

 • C.

  yours

 • D.

  yourself

Câu 1.8

Be as honest and realistic as you can, and ask for other people's (8) _____ if necessary.

 • A.

  interests

 • B.

  fields

 • C.

  opinions

 • D.

  attendances                       

Câu 1.9

if you are considering a career that (9) _____ a special talent…

 • A.

  requires

 • B.

  asks                      

 • C.

  tells                       

 • D.

   urges

Câu 1.10

…discuss your aptitudes with (10) _____ expert in that area and discover how they fit the needs of the occupation.

 • A.

  a                          

 • B.

  an                           

 • C.

  the                      

 • D.

  no article   

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

What do you do well? What do you enjoy doing? Your answers to these two questions will help you identify your (1) _____. An employer will consider you seriously for a (2) _____when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied. Sometimes it is difficult to know what your weaknesses are. Clearly not everyone is equally good (3) _____ everything. You may need to improve yourself and so (4) _____ courses in that field could turn a weakness into strength. You will need to (5) _____ some time on your self-assessment. Your honesty and the desire for self-improvement will lead to (6) _____ in getting the right job. Explore the following seven areas to start to get to know yourself: your aptitude, your skills, your personality, the level of responsibility you feel comfortable with, your interests and your needs. Ask (7) _____ if you have any special talents and if you need to consider your physical health when choosing a job. Be as honest and realistic as you can, and ask for other people's (8) _____ if necessary. Make a list of these things. It is usually a good idea to talk about your aptitudes with teachers, family and friends; if you are considering a career that (9) _____ a special talent, such as art, acrobatics, mathematics or music, discuss your aptitudes with (10) _____ expert in that area and discover how they fit the needs of the occupation.

Câu 1.1

Your answers to these two questions will help you identify your (1) _____.

 • A.

  strong

 • B.

  strength

 • C.

  strengthen

 • D.

  strengthened 

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

strong (adj): mạnh 

strength (n): thế mạnh 

strengthen (v): làm cho mạnh, củng cố, tăng cường 

Chỗ cần điền đứng sau tính từ sở hữu “your” nên cần 1 danh từ.

=> Your answers to these two questions will help you identify your strength.

Tạm dịch: Câu trả lời của bạn cho 2 câu hỏi này giúp bạn xác định thế mạnh của mình là gì.

Câu 1.2

An employer will consider you seriously for a (2) _____when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied.

 • A.

  position

 • B.

  location

 • C.

  spot

 • D.

  room

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

position (n): vị trí  

location (n): địa điểm 

spot (n): nơi, chốn 

room (n): phòng

Cụm từ: Consider somebody for a position: xem xét, cân nhắc ai cho 1 vị trí nào đó

=> An employer will consider you seriously for a position when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied. 

Tạm dịch: Người sử dụng lao động sẽ cân nhắc thận trọng để bạn đảm nhiệm một vị trí mà bạn có thể cho họ thấy rằng bạn biết rõ bạn là ai, bạn có thể cống hiến những gì và bạn đã học được điều gì.

Câu 1.3

Clearly not everyone is equally good (3) _____ everything.

 • A.

  upon

 • B.

  in

 • C.

  at

 • D.

  for

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: good at something (giỏi ở mặt nào đó, giỏi môn học nào đó)

=> Clearly not everyone is equally good at everything.

Tạm dịch: Rõ ràng là không phải ai cũng giỏi đều tất cả mọi mặt.

Câu 1.4

You may need to improve yourself and so (4) _____ courses in that field could turn a weakness into strength.

 • A.

  meeting

 • B.

  taking

 • C.

  choosing

 • D.

  interviewing

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

meet (v): gặp, họp

take (v): cầm, giữ, lấy, chọn, mua, thực hiện

choose (v): lựa chọn

interview (v): phỏng vấn

Cụm từ: take a course: tham gia một khóa học => take courses: tham gia những khóa học

=> You may need to improve yourself and so taking courses in that field could turn a weakness into strength.

Tạm dịch: Bạn cần phải hoàn thiện bản thân và việc tham gia các khóa học trong lĩnh vực đó có thể giúp biến một điểm yếu thành điểm mạnh.

Câu 1.5

You will need to (5) _____ some time on your self-assessment.

 • A.

  use

 • B.

  make

 • C.

  lose

 • D.

  spend

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

use (v): sử dụng  

make (v): làm, chế tạo 

lose (v): mất

spend (v): dành, tiêu

Cấu trúc: spend time on something/ doing something (dành thời gian vào việc gì đó/ làm gì đó) 

=> You will need to spend some time on your self-assessment.

Tạm dịch: Bạn sẽ cần phải dành thời gian để tự đánh giá bản thân.

Câu 1.6

Your honesty and the desire for self-improvement will lead to (6) _____ in getting the right job.

 • A.

  success

 • B.

  successful

 • C.

  successfully

 • D.

  succeed

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

success (n): sự thành công 

successful (adj): thành công 

successfully (adv): một cách thành công

succeed (v): thành công, kế tục

Cụm từ: lead to something = bring about something = cause something: gây ra cái gì, dẫn đến cái gì

=> Your honesty and the desire for self-improvement will lead to success in getting the right job.

Tạm dịch: Sự trung thực của bạn và mong muốn tự hoàn thiện bản thân sẽ dẫn đến thành quả là bạn có được một công việc phù hợp.

Câu 1.7

Ask (7) _____ if you have any special talents and if you need to consider your physical health when choosing a job.

 • A.

  you

 • B.

  your

 • C.

  yours

 • D.

  yourself

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

you: làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu

your + N: tính từ sở hữu

yours: đại từ sở hữu

yourself: đại từ phản thân

=> Ask yourself if you have any special talents and if you need to consider your physical health when choosing a job.

Tạm dịch: Bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem liệu bạn có tài năng đặc biệt nào và liệu bạn có cần cân nhắc đến điều kiện về thể chất khi lựa chọn công việc hay không.

Câu 1.8

Be as honest and realistic as you can, and ask for other people's (8) _____ if necessary.

 • A.

  interests

 • B.

  fields

 • C.

  opinions

 • D.

  attendances                       

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

interest (n): quan tâm

field (n): lĩnh vực              

opinion (n): ý kiến, quan điểm  

attendance (n): sự có mặt  

=> Be as honest and realistic as you can, and ask for other people's opinions if necessary.

Tạm dịch: Hãy trung thực và thực tế nhất có thể, và có thể hỏi ý kiến của mọi người nếu cần thiết.

Câu 1.9

if you are considering a career that (9) _____ a special talent…

 • A.

  requires

 • B.

  asks                      

 • C.

  tells                       

 • D.

   urges

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

require (v): đòi hỏi, yêu cầu 

ask (v): hỏi, xin phép, yêu cầu ai làm gì   

tell (v): nói 

urge (v): thúc giục

=> If you are considering a career that requires a special talent…

Tạm dịch: Nếu bạn đang cân nhắc một công việc đòi hỏi một tài năng đặc biệt...

Câu 1.10

…discuss your aptitudes with (10) _____ expert in that area and discover how they fit the needs of the occupation.

 • A.

  a                          

 • B.

  an                           

 • C.

  the                      

 • D.

  no article   

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Danh từ “expert” (chuyên gia) chưa xác định và bắt đầu bằng nguyên âm

=> chọn mạo từ “an”

=> … discuss your aptitudes with an expert in that area and discover how they fit the needs of the occupation.   

Tạm dịch: ... hãy thảo luận về năng khiếu của bạn với một chuyên gia ở lĩnh vực đó và khám phá xem nó phù hợp với nhu cầu của nghề nghiệp bạn chọn như thế nào.

Bạn có thể làm tốt điều gì? Bạn thích làm gì? Câu trả lời của bạn cho hai câu hỏi trên sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh của mình là gì. Người sử dụng lao động sẽ cân nhắc thận trọng để bạn đảm nhiệm một vị trí mà bạn có thể cho họ thấy rằng bạn biết rõ bạn là ai, bạn có thể cống hiến những gì và bạn đã học được điều gì. Đôi khi rất khó để biết những điểm yếu của bạn là gì. Rõ ràng là không phải ai cũng giỏi đều tất cả mọi mặt. Bạn cần phải hoàn thiện bản thân và việc tham gia các khóa học trong lĩnh vực đó có thể giúp biến một điểm yếu thành điểm mạnh. Bạn sẽ cần phải dành thời gian để tự đánh giá bản thân. Sự trung thực của bạn và mong muốn tự hoàn thiện bản thân sẽ dẫn đến thành quả là bạn có được một công việc phù hợp. Khám phá bảy lĩnh vực sau đây để bắt đầu tự tìm hiểu về chính mình: năng khiếu, kỹ năng, nhân cách, mức độ trách nhiệm mà bạn cảm thấy thoải mái, sở thích và nhu cầu của bạn. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình xem liệu bạn có tài năng đặc biệt nào và liệu bạn có cần cân nhắc đến điều kiện về thể chất khi lựa chọn công việc hay không. Hãy trung thực và thực tế nhất có thể, và có thể hỏi ý kiến mọi người nếu cần thiết. Hãy lập danh sách những việc này. Việc bạn nói chuyện và trao đổi về năng khiếu của mình với giáo viên, gia đình và bạn bè sẽ là một ý kiến không tồi. Nếu bạn đang cân nhắc một vị trí công việc đòi hỏi một tài năng đặc biệt, chẳng hạn như nghệ thuật, nhào lộn, toán học hay âm nhạc, hãy thảo luận về năng khiếu của bạn với một chuyên gia ở lĩnh vực đó và khám phá xem nó phù hợp với nhu cầu của nghề nghiệp bạn chọn như thế nào.
close