Trắc nghiệm Ngữ pháp Động từ khuyết thiếu Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Keep quiet. You _______ talk so loudly in here. Everybody is working.

A. may

B. must

C. might

D. mustn't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. mustn't

Lời giải chi tiết :

may: có thể

must: phải

might: có thể

mustn’t: không được phép

=> Keep quiet. You mustn't talk so loudly in here. Everybody is working.

Tạm dịch: Giữ yên lặng đi. Bạn không được phép nói quá to ở đây. Mọi người đang làm việc.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

John is not at home. He _____ go somewhere with Daisy. I am not sure.

A. may

B. will

C. must

D. should

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. may

Lời giải chi tiết :

may: có thể (mức độ phỏng đoán xảy ra thấp)

will: sẽ

must: phải

should: nên

=> John is not at home. He may go somewhere with Daisy. I am not sure.

Tạm dịch: John không ở nhà. Anh ấy có thể đã đi đâu đó với Daisy. Tôi không chắc lắm.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

_______ I have a day off tomorrow? - Of course not. We have a lot of things to do.

 A. Must

B. Will

C. May

D. Need

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. May

Lời giải chi tiết :

Must: phải

Will: sẽ (dùng để đề nghị)

May: có thể (dùng xin phép)

Need: cần

câu hỏi May I ... xin phép 1 cách lịch sự

=> May I have a day off tomorrow? - Of course not. We have a lot of things to do.

Tạm dịch: Tôi có thể nghỉ ngày mai không? -  Tất nhiên là không. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. 

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Jane often wears beautiful new clothes. She _______ be very rich.

A. must

B. could

C. might

D. needn’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. must

Lời giải chi tiết :

must: phải

could: có thể

might: có thể (mức độ phỏng đoán xảy ra thấp)

needn’t: không cần

=> Jane often wears beautiful new clothes. She must be very rich. 

Tạm dịch: Jean thường xuyên diện những bộ quần áo mới và đẹp. Cô ấy chắc hẳn phải giàu lắm. 

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

You _______ touch that switch.

A. mustn't

B. needn't

C. won't

D. wouldn't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. mustn't

Lời giải chi tiết :

mustn't: không được phép

needn't: không cần

won't: sẽ không

wouldn't: sẽ không (ở quá khứ)

=> You mustn't touch that switch.

Tạm dịch: Bạn không được phép chạm vào công - tắc kia.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: 

Susan ___ hear the speaker because the crowd was cheering so loudly.

 

A. mustn't

B. couldn't

C. can't

D. needn't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. couldn't

Lời giải chi tiết :

mustn't: không được

couldn't: không thể

can't: không thể

needn't: không cần

Động từ trong câu chia ở thì quá khứ (was cheering) nên ta hiểu ngữ cảnh của câu là ở quá khứ.

=> Susan couldn't hear the speaker because the crowd was cheering so loudly.

Tạm dịch: Susan đã không thể nghe được người phát ngôn nói gì bởi vì đám đông la hét quá lớn.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

You _____ smoke in public places.

A. may

B. must

C. might

D. mustn't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. mustn't

Lời giải chi tiết :

may: có thể

must: phải

might: có thể

mustn't: không được phép

=> You mustn't smoke in public places.

Tạm dịch: Bạn không được phép hút thuốc ở nơi công cộng.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

She ___ be ill. I have just seen her playing basket ball in the school yard.

A. needn't

B. shouldn't    

C. mustn't

D. can't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. can't

Lời giải chi tiết :

needn't: không cần

shouldn't: không nên

mustn't: không được

can't: không thể

=> She can't be ill. I have just seen her playing basket ball in the school yard.

Tạm dịch: Cô ấy không thể ốm được. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy chơi bóng rổ trong sân trường mà. 

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

_______ I be here by 6 o'clock? - No, you _______.

A. Shall/mightn't

B. Must / needn't

C. Will / mayn't

D. Might / won't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Must / needn't

Lời giải chi tiết :

Shall/ mightn’t: Sẽ / có thể không

Must / needn't: Phải/ không cần

Will / mayn't: Sẽ/ có thể không

Might / won't: Có thể/ sẽ không

=> Must I be here by 6 o'clock? - No, you needn't.

Tạm dịch: Tôi có phải ở đây trước 6 giờ không? – Không, bạn không cần

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Oh no! I completely forgot we were supposed to pick Jenny up at the airport this morning.- She _______ there waiting for us.

A. needn't sit  

B. might still be sitting

C. will still be sitting

D. should have sat

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. might still be sitting

Lời giải chi tiết :

needn't sit: không cần ngồi

might still be sitting: có thể vẫn đang ngồi   

will still be sitting: sẽ vẫn đang ngồi 

should have sat: lẽ ra đã nên ngồi

=> Oh no! I completely forgot we were supposed to pick Jenny up at the airport this morning.- She might still be sitting there waiting for us.

Tạm dịch: Ồ không! Tôi đã quên khuấy là chúng ta phải đến đón Jenny ở sân bay vào sáng nay – Cô ấy có thể vẫn ngồi đó đợi chúng ta.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

The computer _______ reprogramming. There is something wrong with the software.

A. must

B. needs

C. should

D. may

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. needs

Lời giải chi tiết :

need + V-ing: cần được (bị động của “need”)

Tạm dịch: Máy tính cần được chạy lại chương trình. Có 1 cái gì đó sau với phần mềm.

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Hiking the trail to the peak _______ be dangerous if you are not well prepared for dramatic weather changes. You _______ research the route a little more before you attempt the ascent.

A. might / can

B. may / mustn't

C. can / should

D. must / needn't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. can / should

Lời giải chi tiết :

might / can: có thể/ có thể

may / mustn't: có thể/ không được

can / should: có thể/ nên

must / needn't: phải/ không cần

=> Hiking the trail to the peak can be dangerous if you are not well prepared for dramatic weather changes. You should research the route a little more before you attempt the ascent.

Tạm dịch: Hành quân từ đường mòn lên tới đỉnh núi có thể rất nguy hiểm nếu bạn không chuẩn bị tốt cho sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Bạn nên nghiên cứu lộ trình 1 chút trước khi bạn nỗ lực leo lên.

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Peter has been working for 10 hours. He _______ be very tired now.

A. needn't      

B. must

C. mustn’t

D. should

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. must

Lời giải chi tiết :

needn't: không cần

must: phải

mustn’t: không được

should: nên

=> Peter has working for 10 hours. He must be very tired now. 

Tạm dịch: Peter đã làm việc 10 tiếng đồng hồ rồi. Anh ấy giờ đây hẳn là phải mệt lắm. 

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

He is unreliable. What he says _______ be believed.

A. cannot

B. must not    

C. may not     

D. might not

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. cannot

Lời giải chi tiết :

cannot: không thể

must not: không được

may not: có lẽ không 

might not: có lẽ không

He is unreliable. What he says cannot be believed.

Tạm dịch: Anh ấy không đáng tin tưởng. Những gì anh ta nói không thể tin được.

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

I _______ find my own way there. You _______ wait for me.

A. should / can't

B. have to / must

C. can / needn't

D. might / mustn't

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. can / needn't

Lời giải chi tiết :

should / can't: nên/ không thể

have to / must: cần phải/ phải

can / needn't: có thể/ không cần

might / mustn't: có thể/ không được

I can find my own way there. You needn't wait for me.

Tạm dịch: Tôi có thể tự tìm thấy đường đến đó rồi. Bạn không cần đợi tôi.

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Marcela didn’t come to class yesterday. She______ an accident.

A. will have had

B. might have had

C. must have had

D. should have had

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. might have had

Lời giải chi tiết :

will have had: sẽ có

might have had: có thể có      

must have had: chắc hẳn đã có

should have had: lẽ ra nên có

=> Marcela didn’t come to class yesterday. She might have had an accident.

Tạm dịch: Marcela không thể đến lớp học ngày hôm qua. Cô ấy có thể đã gặp tai nạn

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

John didn’t do his homework, so the teacher became very angry. John ______his homework. 

A. should have done  

B. must have done

C. will have done

D. could have done

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. should have done  

Lời giải chi tiết :

should have done: lẽ ra đã nên làm

must have done: chắc hẳn đã làm      

will have done: sẽ đã hoàn thành 

could have done: có thể đã làm

=> John didn’t do his homework, so the teacher became very angry. John should have done his homework. 

Tạm dịch: John không làm bài tập về nhà, vì vậy giáo viên đã rất tức giận. Anh ấy lẽ ra nên làm bài tập.

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Sharon was supposed to be here at nine o’clock. She ________about meeting.

A. must have forgot

B. need have forgot

C. would have forgot

D. should have forgot 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. must have forgot

Lời giải chi tiết :

must have forgot: chắc hẳn đã quên

need have forgot: đáng lẽ ra cần quên           

would have forgot: đã quên (dùng trong câu điều kiện loại 3)

should have forgot: lẽ ra đã quên

Sharon was supposed to be here at nine o’clock. She must have forgot about meeting.

Tạm dịch: Sharon được cho là phải ở đây lúc 9h. Cô ấy chắc hẳn đã quên về buổi gặp mặt.

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Henry’s car stopped on the highway. It_______out of gas.

A. must run

B. must have run

C. should have run

D. should run

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. must have run

Lời giải chi tiết :

cấu trúc run out of something: hết sạch/cạn kiệt cái gì đó

must run: chắc hẳn là hết 

must have run: chắc hẳn là đã hết

should have run: lẽ ra đã hết

should run: nên hết 

=> Henry’s car stopped on the highway. It must have run out of gas.

Tạm dịch: Xe ô tô của Henry dừng ở trên đường cao tốc. Nó chắc hẳn đã hết sạch xăng.

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Thomas received a warning for speeding. He ______so fast.

A. should have driven     

B. might have driven 

C. must have driven   

D. mustn’t have driven 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. must have driven   

Lời giải chi tiết :

should have driven: lẽ ra đã nên lái

might have driven: có thể đã lái 

must have driven: chắc hẳn đã lái

mustn’t have driven: ắt hẳn đã không lái 

Thomas received a warning for speeding. He must have driven so fast.

Tạm dịch: Thomas đã bi cảnh cáo vì vượt tốc độ. Anh ta chắc hẳn đã lái xe rất nhanh. 

 

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

He arrived without his notebook. He____it.

A. should have lost

B. would have lost

C. need have lost       

D. must have lost

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. must have lost

Lời giải chi tiết :

should have lost: đáng lẽ ra đã mất

would have lost: sẽ mất         

need have lost: lẽ ra cần mất

must have lost: chắc hẳn đã mất

=> He arrived without his notebook. He must have lost it.

Tạm dịch: Cậu ta đến mà không đem theo vở ghi. Cậu ta chắc hẳn đã làm mất nó.

close