Trắc nghiệm Ngữ pháp Động từ khuyết thiếu Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Keep quiet. You _______ talk so loudly in here. Everybody is working.

A. may

B. must

C. might

D. mustn't

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Marcela didn’t come to class yesterday. She______ an accident.

A. will have had

B. might have had

C. must have had

D. should have had

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Keep quiet. You _______ talk so loudly in here. Everybody is working.

A. may

B. must

C. might

D. mustn't

Đáp án

D. mustn't

Lời giải chi tiết :

may: có thể

must: phải

might: có thể

mustn’t: không được phép

=> Keep quiet. You mustn't talk so loudly in here. Everybody is working.

Tạm dịch: Giữ yên lặng đi. Bạn không được phép nói quá to ở đây. Mọi người đang làm việc.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Marcela didn’t come to class yesterday. She______ an accident.

A. will have had

B. might have had

C. must have had

D. should have had

Đáp án

B. might have had

Lời giải chi tiết :

will have had: sẽ có

might have had: có thể có      

must have had: chắc hẳn đã có

should have had: lẽ ra nên có

=> Marcela didn’t come to class yesterday. She might have had an accident.

Tạm dịch: Marcela không thể đến lớp học ngày hôm qua. Cô ấy có thể đã gặp tai nạn

close