Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   interview    

 • B.

   impression

 • C.

   company  

 • D.

     formally

Câu 1.2
 • A.

  stressful               

 • B.

   pressure              

 • C.

      prepare         

 • D.

             future

Câu 1.3
 • A.

  employment                       

 • B.

   remember           

 • C.

   concentrate          

 • D.

      position

Câu 1.4
 • A.

  express                

 • B.

     effort                   

 • C.

     office                  

 • D.

     comment 

Câu 1.5
 • A.

  advice               

 • B.

     relate                     

 • C.

    during                 

 • D.

      forget 

Câu 1.6
 • A.

   accomplishment     

 • B.

  environment           

 • C.

  experience             

 • D.

   satisfaction

Câu 1.7
 • A.

   friendliness                        

 • B.

   occasion                 

 • C.

   pagoda                   

 • D.

   deposit

Câu 1.8
 • A.

   temperature                    

 • B.

      direction            

 • C.

   pollution                

 • D.

  condition

Câu 1.9
 • A.

    federation            

 • B.

   unpolluted                      

 • C.

     disappearing          

 • D.

  profitable

Câu 1.10
 • A.

  balcony                

 • B.

     envelope            

 • C.

       chocolate           

 • D.

      location 

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

   casual                     

 • B.

   case                        

 • C.

  cashier               

 • D.

      cash

Câu 2.2
 • A.

   admit                   

 • B.

   advance                  

 • C.

   advent                 

 • D.

   admire 

Câu 2.3
 • A.

  command               

 • B.

  compose              

 • C.

     complain             

 • D.

      comment 

Câu 2.4
 • A.

  humor                   

 • B.

   honest                   

 • C.

    human                

 • D.

     horror

Câu 2.5
 • A.

   reserved               

 • B.

    locked                 

 • C.

     forced            

 • D.

        touched 

Câu 2.6
 • A.

  talked                  

 • B.

    naked                      

 • C.

   asked                     

 • D.

   liked

Câu 2.7
 • A.

   both                      

 • B.

   tenth                  

 • C.

      myth                       

 • D.

   with    

Câu 2.8
 • A.

   cough                     

 • B.

   tough                     

 • C.

   rough                     

 • D.

   enough  

Câu 2.9
 • A.

  promise                   

 • B.

   devise                  

 • C.

    surprise               

 • D.

       realis

Câu 2.10
 • A.

  houses                 

 • B.

   faces                

 • C.

  horses                   

 • D.

  types

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

Câu 1.1
 • A.

   interview    

 • B.

   impression

 • C.

   company  

 • D.

     formally

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

interview /ˈɪntəvjuː/                                        

impression /ɪmˈpreʃn/

company /ˈkʌmpəni/                                       

formally /ˈfɔːməli/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 1.2
 • A.

  stressful               

 • B.

   pressure              

 • C.

      prepare         

 • D.

             future

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

stressful /ˈstresfl/                                            

pressure /ˈpreʃə(r)/

prepare /prɪˈpeə(r)/                                          

future /ˈfjuːtʃə(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.3
 • A.

  employment                       

 • B.

   remember           

 • C.

   concentrate          

 • D.

      position

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

employment /ɪmˈplɔɪmənt/                             

remember  /rɪˈmembə(r)/

concentrate /ˈkɒnsntreɪt/                                

position /pəˈzɪʃn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.4
 • A.

  express                

 • B.

     effort                   

 • C.

     office                  

 • D.

     comment 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

express /ɪkˈspres/                                            

effort /ˈefət/

office /ˈɒfɪs/                                                   

comment /ˈkɒment/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 1.5
 • A.

  advice               

 • B.

     relate                     

 • C.

    during                 

 • D.

      forget 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

advice /ədˈvaɪs/                                              

relate /rɪˈleɪt/

during /ˈdjʊərɪŋ/                                             

forget /fəˈɡet/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.6
 • A.

   accomplishment     

 • B.

  environment           

 • C.

  experience             

 • D.

   satisfaction

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

accomplishment /əˈkʌmplɪʃmənt/                   

environment /ɪnˈvaɪrənmənt/

experience /ɪkˈspɪəriəns/                                 

satisfaction /ˌsætɪsˈfækʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.7
 • A.

   friendliness                        

 • B.

   occasion                 

 • C.

   pagoda                   

 • D.

   deposit

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

friendliness /ˈfrendlinəs/                                 

occasion /əˈkeɪʒn/

pagoda /pəˈɡəʊdə/                                         

deposit /dɪˈpɒzɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.8
 • A.

   temperature                    

 • B.

      direction            

 • C.

   pollution                

 • D.

  condition

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

temperature /ˈtemprətʃə(r)/                             

direction /dəˈrekʃn/

pollution /pəˈluːʃn/                                          

condition /kənˈdɪʃn/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 1.9
 • A.

    federation            

 • B.

   unpolluted                      

 • C.

     disappearing          

 • D.

  profitable

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

federation /ˌfedəˈreɪʃn/                                   

unpolluted /ˌʌnpəˈluːtɪd/

disappearing /ˌdɪsəˈpɪə(r)/                              

profitable /ˈprɒfɪtəbl/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 1.10
 • A.

  balcony                

 • B.

     envelope            

 • C.

       chocolate           

 • D.

      location 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem cách đánh trọng âm

Lời giải chi tiết :

balcony /ˈbælkəni/                                          

envelope /ˈenvələʊp/

chocolate /ˈtʃɒklət/                                         

location /ləʊˈkeɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

Câu 2.1
 • A.

   casual                     

 • B.

   case                        

 • C.

  cashier               

 • D.

      cash

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /eɪ/ và /æ/

Lời giải chi tiết :

casual /ˈkæʒuəl/ 

case /keɪs/

cashier /kæˈʃɪə(r)/

cash /kæʃ/

Câu B âm “a” đọc là /eɪ/, còn lại đọc là /æ/

Câu 2.2
 • A.

   admit                   

 • B.

   advance                  

 • C.

   advent                 

 • D.

   admire 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cách phát âm /æ/ và /ə/

Lời giải chi tiết :

admit /ədˈmɪt/ 

advance /ədˈvɑːns/

advent /ˈædvent/

admire /ədˈmaɪər/

Câu C âm “a” đọc là /æ/, còn lại đọc là /ə/

Câu 2.3
 • A.

  command               

 • B.

  compose              

 • C.

     complain             

 • D.

      comment 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɒ/ và /ə/

Lời giải chi tiết :

command /kəˈmɑːnd/                                     

compose /kəmˈpəʊz/

complain /kəmˈpleɪn/                                      

comment /ˈkɒment/

Câu D âm “o” đọc là /ɒ/, còn lại đọc là /ə/

Câu 2.4
 • A.

  humor                   

 • B.

   honest                   

 • C.

    human                

 • D.

     horror

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm /h/

Lời giải chi tiết :

 humor /ˈhjuːmə(r)/                                         

honest /ˈɒnɪst/

 human /ˈhjuːmən/                                           

horror /ˈhɒrə(r)/

Câu B là âm “h” không được phát âm (âm câm), còn lại phát âm là /h/

Câu 2.5
 • A.

   reserved               

 • B.

    locked                 

 • C.

     forced            

 • D.

        touched 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm đuôi "-ed": Đuôi “-ed” được phát âm là:

- Group 1 (đọc thành /t/): Khi từ kết thúc bằng 7 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

- Group 2 (đọc thành /ɪd/): Khi từ kết thúc bằng 2 âm: /t/, /d/

- Group 3 (đọc thành /d/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

Lời giải chi tiết :

Cách phát âm đuôi "-ed": Đuôi “-ed” được phát âm là:

- Group 1 (đọc thành /t/): Khi từ kết thúc bằng 7 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

- Group 2 (đọc thành /ɪd/): Khi từ kết thúc bằng 2 âm: /t/, /d/

- Group 3 (đọc thành /d/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

reserved /rɪˈzɜːvd/                                           

locked /lɒkt/

forced /fɔːst/                                                   

touched /tʌtʃt/

Câu A “ed” đọc là /d/, còn lại đọc là /t/

Câu 2.6
 • A.

  talked                  

 • B.

    naked                      

 • C.

   asked                     

 • D.

   liked

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cách phát âm đuôi "-ed": Đuôi “-ed” được phát âm là:

- Group 1 (đọc thành /t/): Khi từ kết thúc bằng 7 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

- Group 2 (đọc thành /ɪd/): Khi từ kết thúc bằng 2 âm: /t/, /d/

- Group 3 (đọc thành /d/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

Lời giải chi tiết :

Cách phát âm đuôi "-ed": Đuôi “-ed” được phát âm là:

- Group 1 (đọc thành /t/): Khi từ kết thúc bằng 7 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

- Group 2 (đọc thành /ɪd/): Khi từ kết thúc bằng 2 âm: /t/, /d/

- Group 3 (đọc thành /d/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /r/, /v/, /ð/, /dʒ/, /ʒ/, /z/, /eɪ/, /aɪ/ …

talked /tɔːkt/                                                  

naked /ˈneɪkɪd/

asked /ɑːskt/                                                  

liked /laɪkt/

Câu B “ed” đọc là /ɪd/, còn lại đọc là /t/

Câu 2.7
 • A.

   both                      

 • B.

   tenth                  

 • C.

      myth                       

 • D.

   with    

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ð/ và /θ/

Lời giải chi tiết :

both /bəʊθ/                                                     

tenth /tenθ/

myth /mɪθ/                                                      

with /wɪð/

Câu D “th” đọc là /ð/, còn lại đọc là /θ/

Câu 2.8
 • A.

   cough                     

 • B.

   tough                     

 • C.

   rough                     

 • D.

   enough  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /ɒ/ và /ʌ/

Lời giải chi tiết :

cough /kɒf/                                                     

tough /tʌf/

rough /rʌf/                                                      

enough /ɪˈnʌf/

Câu A âm “ou” đọc là /ɒ/, còn lại đọc là /ʌ/

Câu 2.9
 • A.

  promise                   

 • B.

   devise                  

 • C.

    surprise               

 • D.

       realis

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cách phát âm /s/ và /z/

Lời giải chi tiết :

promise /ˈprɒmɪs/

devise  /dɪˈvaɪz/

surprise /səˈpraɪz/

realise /ˈriːəlaɪz/

Câu A “s” đọc là /s/, còn lại đọc là /z/

Câu 2.10
 • A.

  houses                 

 • B.

   faces                

 • C.

  horses                   

 • D.

  types

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cách phát âm đuôi "-s/-es":

- Group 1 (đọc thành /s/): Khi từ kết thúc bằng 5 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ: likes /laɪks/, cats /kæts/, types /taɪps/, laughs /lɑːfs/, months /mʌnθs/ ...

- Group 2 (đọc thành /ɪz/): Khi từ kết thúc bằng 6 âm: /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: places /pleɪsɪz/, washes /wɒʃɪz/, sizes /saɪzɪz/, watches /wɒtʃɪz/, changes /tʃeɪndʒɪz/, garages /ˈɡærɑːʒɪz/ ...

- Group 3 (đọc thành /z/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/, needs /niːdz/, bags /bæɡz/, gives /ɡɪvs/, clothes /kləʊðz/, calls /kɔːlz/, comes /kʌmz/, eyes /aɪz/, plays /pleɪz/ ...

Lời giải chi tiết :

Cách phát âm đuôi "-s/-es":

- Group 1 (đọc thành /s/): Khi từ kết thúc bằng 5 âm vô thanh (voiceless): /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ: likes /laɪks/, cats /kæts/, types /taɪps/, laughs /lɑːfs/, months /mʌnθs/ ...

- Group 2 (đọc thành /ɪz/): Khi từ kết thúc bằng 6 âm: /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: places /pleɪsɪz/, washes /wɒʃɪz/, sizes /saɪzɪz/, watches /wɒtʃɪz/, changes /tʃeɪndʒɪz/, garages /ˈɡærɑːʒɪz/ ...

- Group 3 (đọc thành /z/): Khi từ kết thúc bằng các âm hữu thanh còn lại (voiced) và nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/, needs /niːdz/, bags /bæɡz/, gives /ɡɪvs/, clothes /kləʊðz/, calls /kɔːlz/, comes /kʌmz/, eyes /aɪz/, plays /pleɪz/ ...

houses /haʊsɪz/

faces /feɪsɪz/

horses /hɔːsɪz/

types /taɪps/

Câu D “es” đọc là /s/, còn lại đọc là /ɪz/

close