Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 9 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  grasses

 • B

  stretches

 • C

  comprises

 • D

  potatoes

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lie

 • B

  wide

 • C

  circle

 • D

  comprise 

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  compound

 • B

  route

 • C

  house

 • D

  south  

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dune

 • B

  hummock

 • C

  shrub

 • D

  buffalo  

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  west

 • B

  between

 • C

  growth

 • D

  which  

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  circle

 • B

  center

 • C

  census

 • D

  cancel

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  area

 • B

  arise

 • C

  arrange

 • D

  arrive  

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dessert

 • B

  desert  

 • C

  deserve    

 • D

  prefer

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  roughly      

 • B

  tough

 • C

  enough 

 • D

  though   

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  gently

 • B

  germ

 • C

  gear  

 • D

  gene

Câu 11 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  explain 

 • B

  comfort 

 • C

  apply 

 • D

  suggest

Câu 12 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  direct 

 • B

  idea

 • C

  suppose

 • D

  figure

Câu 13 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  revise

 • B

  sacrifice

 • C

  contain

 • D

  desire 

Câu 14 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  standard

 • B

  happen

 • C

  handsome

 • D

  destroy 

Câu 15 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  about

 • B

  around

 • C

  between

 • D

  under

Câu 16 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  knowledge

 • B

  enjoy

 • C

  science

 • D

  sudden 

Câu 17 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  because

 • B

  method

 • C

  standard

 • D

  wooden 

Câu 18 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  ashtray

 • B

  music

 • C

  severe

 • D

  temper 

Câu 19 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  farewell

 • B

  thoughtful

 • C

  toward

 • D

  approach

Câu 20 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  bridegroom

 • B

  bamboo

 • C

  wedding

 • D

  survey 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  grasses

 • B

  stretches

 • C

  comprises

 • D

  potatoes

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "-s, -es"

· Danh từ, động từ có đuôi tận cùng là “-es” thì “-es” thường được phát âm là /iz/ khi trước đó là các âm /ʃ/, /tʃ/, /s/, /z/

Ví dụ: watches /wɒtʃiz/, wishes /wɪʃiz/,....

· Khi danh từ, động từ có đuôi tận cùng là “-s” thì “-s” thường được phát âm là

- /s/ khi trước đó là các âm /p/, /k/, /f/, /θ/, /t/

- /z/ khi trước đó là các nguyên âm và phụ âm còn lại.

Ví dụ: opens /ˈəʊpənz/, ways /weɪz/, climbs /klaɪmz/,...

Lời giải chi tiết :

grasses /ɡrɑːsiz/                                              

stretches /stretʃiz/       

comprises /kəmˈpraɪziz/                                 

potatoes /pəˈteɪtəʊz/

Câu D âm "s, es" được phát âm thành /z/, còn lại được phát âm thành /iz/

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lie

 • B

  wide

 • C

  circle

 • D

  comprise 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "-i "

Lời giải chi tiết :

lie /laɪ/                      

wide /waɪd/                

circle /ˈsɜːkl/         

comprise /kəmˈpraɪz/

Câu C âm "i" được phát âm thành /ɜː/, còn lại phát âm thành /aɪ/

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  compound

 • B

  route

 • C

  house

 • D

  south  

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- ou "

Lời giải chi tiết :

compound /ˈkɒmpaʊnd/                                 

route /ruːt/      

house /haʊs/                                                    

south /saʊθ/

Câu B âm "ou" được phát âm thành /uː/, còn lại phát âm thành /aʊ/

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dune

 • B

  hummock

 • C

  shrub

 • D

  buffalo  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- u "

Lời giải chi tiết :

dune /duːn/

hummock /ˈhʌmək/

shrub /ʃrʌb/

buffalo /ˈbʌfəloʊ/

Câu A "u" được phát âm là /u:/, còn lại phát âm thành /ʌ/

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  west

 • B

  between

 • C

  growth

 • D

  which  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- w "

Lời giải chi tiết :

west /west/                                                     

between /bɪˈtwiːn/      

growth /ɡrəʊθ/                                                           

which /wɪtʃ/

Câu C "w" là âm câm, còn lại phát âm thành /w/

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  circle

 • B

  center

 • C

  census

 • D

  cancel

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- c "

Lời giải chi tiết :

Circle /'sɜ:kl/

Center /'sentər/

Census /'sensəs/ 

Cancel /'kænsl/

Câu D “c” được phát âm là /k/, còn lại phát âm thành /s/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  area

 • B

  arise

 • C

  arrange

 • D

  arrive  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- a "

Lời giải chi tiết :

area /ˈeəriə/                                                    

arise /əˈraɪz/                

arrange /əˈreɪndʒ/                                           

arrive /əˈraɪv/

Câu A âm "a" được phát âm thành /eə/, còn lại phát âm thành /ə/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dessert

 • B

  desert  

 • C

  deserve    

 • D

  prefer

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- er "

Lời giải chi tiết :

dessert /dɪˈzɜːt/                                               

desert /ˈdezət/             

deserve  /dɪˈzɜːv/                                            

prefer /prɪˈfɜː(r)/

Câu B âm "er" được phát âm thành /ə/, còn lại phát âm thành /ɜː/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  roughly      

 • B

  tough

 • C

  enough 

 • D

  though   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- gh "

Lời giải chi tiết :

roughly /ˈrʌfli/                                                

tough /tʌf/                  

enough /ɪˈnʌf/                                                 

though /ðəʊ/

Câu D "gh" là âm câm, không được phát âm, còn lại phát âm thành /f/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  gently

 • B

  germ

 • C

  gear  

 • D

  gene

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp

Cách phát âm "- g "

Lời giải chi tiết :

gently /ˈdʒentli/                  

germ /dʒɜːm/             

gear /ɡɪə(r)/    

gene /dʒiːn/

Câu C âm "g" được phát âm thành /ɡ/, còn lại phát âm thành /dʒ/

Câu 11 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  explain 

 • B

  comfort 

 • C

  apply 

 • D

  suggest

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

explain  /ɪkˈspleɪn/              

comfort  /ˈkʌmfət/      

apply  /əˈplaɪ/

suggest /səˈdʒest/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 12 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  direct 

 • B

  idea

 • C

  suppose

 • D

  figure

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

direct  /dəˈrekt/           

idea /aɪˈdɪə/    

suppose  /səˈpəʊz/

figure /ˈfɪɡə(r)/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 13 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  revise

 • B

  sacrifice

 • C

  contain

 • D

  desire 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

revise /rɪˈvaɪz/                                                 

sacrifice /ˈsækrɪfaɪs/               

contain /kənˈteɪn/                                           

desire /dɪˈzaɪə(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 14 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  standard

 • B

  happen

 • C

  handsome

 • D

  destroy 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

standard /ˈstændəd/

happen  /ˈhæpən/                    

handsome /ˈhænsəm/                                      

destroy /dɪˈstrɔɪ/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 15 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  about

 • B

  around

 • C

  between

 • D

  under

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

about /əˈbaʊt/

around /əˈraʊnd/         

between /bɪˈtwiːn/

under /ˈʌndə(r)/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 16 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  knowledge

 • B

  enjoy

 • C

  science

 • D

  sudden 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

knowledge /ˈnɒlɪdʒ

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

science /ˈsaɪəns/                                  

sudden /ˈsʌdn/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 17 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  because

 • B

  method

 • C

  standard

 • D

  wooden 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiểt

Lời giải chi tiết :

because /bɪˈkɒz/                

method /ˈmeθəd/        

standard /ˈstændəd/

wooden /ˈwʊdn/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 18 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  ashtray

 • B

  music

 • C

  severe

 • D

  temper 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

ashtray /ˈæʃtreɪ/

music /ˈmjuːzɪk/

severe /sɪˈvɪə(r)/  

temper /ˈtempə(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 19 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  farewell

 • B

  thoughtful

 • C

  toward

 • D

  approach

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

farewell /ˌfeəˈwel/              

thoughtful /ˈθɔːtfl/       

toward /təˈwɔːdz/            

approach /əˈprəʊtʃ/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 20 :

Choose the word which is stressed differently from the rest.

 • A

  bridegroom

 • B

  bamboo

 • C

  wedding

 • D

  survey 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

bridegroom /ˈbraɪdɡruːm/                               

bamboo /ˌbæmˈbuː/                 

wedding /ˈwedɪŋ/                                           

survey /ˈsɜːveɪ/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

close