Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu điều kiện Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

If he________exercises, he________play soccer.

 • A

  doing/can

 • B

  does/could    

 • C

  does/can

 • D

  did/could

Câu 2 :

Choose the best answer.

If I________money, I________a new uniform.

 • A

  have/will buy

 • B

  has/will buy

 • C

  had/will buy

 • D

  had/would buy

Câu 3 :

Choose the best answer.

If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

 • A

  have

 • B

  would have

 • C

  had had

 • D

  should have

Câu 4 :

Choose the best answer.

If he ________ me the reason yesterday, I ________ sad now. 

 • A

  had told/ wouldn’t be

 • B

  had told/ wouldn’t have been

 • C

  told/ wouldn’t be

 • D

  had told/ won’t be

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

If he________exercises, he________play soccer.

 • A

  doing/can

 • B

  does/could    

 • C

  does/can

 • D

  did/could

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: diễn tả giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại đơn), S + can + V(nguyên thể)

Công thức: If S + V(s/es), S + can + V

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc câu điều kiện loại 1: diễn tả giả định có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại đơn), S + can + V(nguyên thể)

=> If he does exercises, he can play soccer.

Tạm dịch: Nếu anh ấy tập thể dục, anh ấy có thể chơi bóng đá.

Câu 2 :

Choose the best answer.

If I________money, I________a new uniform.

 • A

  have/will buy

 • B

  has/will buy

 • C

  had/will buy

 • D

  had/would buy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc câu điều kiện loại 2: diễn tả giả định trái ngược với thực tế ở hiện tại:

If + V(quá khứ đơn), S + would + V(nguyên thể)

=> If I had money, I would buy a new uniform.

Tạm dịch: Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua một bộ đồng phục mới. (Thực tế là giờ tôi không có tiền.)

Câu 3 :

Choose the best answer.

If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

 • A

  have

 • B

  would have

 • C

  had had

 • D

  should have

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp:

- Cấu trúc câu điều kiện loại 3: diễn tả giả định không thể xảy ra ở quá khứ:

If + V(quá khứ hoàn thành), S + would/ could/ might + have + Ved/V3

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc câu điều kiện loại 3: diễn tả giả định không thể xảy ra ở quá khứ:

If + V(quá khứ hoàn thành), S + would/ could/ might + have + Ved/V3

=> If I had had the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

Tạm dịch: Nếu tôi gặp vấn đề tương tự như bạn khi còn nhỏ, tôi chắc không thể thành công trong cuộc sống như bạn được. (Thực tế là tôi không hề gặp vấn đề tương tự như bạn khi còn nhỏ.)

Câu 4 :

Choose the best answer.

If he ________ me the reason yesterday, I ________ sad now. 

 • A

  had told/ wouldn’t be

 • B

  had told/ wouldn’t have been

 • C

  told/ wouldn’t be

 • D

  had told/ won’t be

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Câu điều kiện hỗn hợp (loại 2 và 3): diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại <=> mệnh đề điều kiện là điều không có thật ở quá khứ, mệnh đề chính là điều không có thật ở hiện tại.

Công thức: If  + S + had + Ved/V3, S + would  + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

Câu điều kiện hỗn hợp (loại 2 và 3): diễn tả giả thiết trái ngược với quá khứ, nhưng kết quả thì trái ngược với hiện tại <=> mệnh đề điều kiện là điều không có thật ở quá khứ, mệnh đề chính là điều không có thật ở hiện tại.

Công thức: If  + S + had + Ved/V3, S + would  + V(nguyên thể)

=> If he had told me the reason yesterday, I wouldn’t be sad now. 

Tạm dịch: Nếu hôm qua anh ấy nói cho tôi biết lý do thì bây giờ tôi đã không cảm thấy buồn. (Thực tế là hôm qua anh ấy không hề nói lý do và bây giờ thì tôi đang cảm thấy buồn.)

close