Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 10 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

You are going to hear a tour guide introducting some endangered species to tourists. Now listen and choose the best anwer.

Câu 1.1

Wild giant pandas eat_______in twelve hours a day.

 • A

  10.4 and 16.3 kilos of food

 • B

  14.0 and 13.6 kilos of food

 • C

  104 and 163 kilos of food

 • D

  Ø

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

"They are eating bamboo in a sitting position. They eat a lot, let’s say, between ____ kilos of food in twelve hours a day."

Lời giải chi tiết :

Gấu trúc hoang dã ăn ______ trong 12 giờ 1 ngày.

A. 10,4 và 16,3 kg

B. 14 và 13,6 kg

C. 104 và 162 kg

=> Đáp án:

Câu 1.2

Wild giant pandas are found in _________.                          

 • A

  the rain forests in China

 • B

  the coastal waters of Australia

 • C

  the damp, misty forests in southwestern China

 • D

  Ø

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Wild giant pandas are found only in southwestern China. They live in damp, misty forests having bamboos because these areas provide enough food to eat.

Lời giải chi tiết :

Gấu trúc hoang dã được tìm thấy ở_______.

A. rừng mưa ở Trung Quốc

B. dải nước ven bờ biển ở Úc

C. không khí ẩm thấp, rừng sương mù ở phía Tây Nam Trung Quốc.

=> Đáp án:

Audio: "Wild giant pandas are found only in southwestern China. They live in damp, misty forests having bamboos because these areas provide enough food to eat."

Tạm dịch: Gấu trúc khổng lồ chỉ được tìm thấy ở Tây Nam Trung Quốc, Chúng sống ở những khu rừng ẩm ướt nơi có cây tre bởi vì tại những nơi đó mới đủ cung cấp thức ăn cho chúng.

Câu 1.3

The first reason that leads to decreasing panda population is ______.

 • A

  not enough food

   

 • B

  inappropriate breeding season

 • C

  wildlife purchase and human capture

 • D

  Ø

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Chú ý đoạn "Tour guide: Well, it’s not really so. There are a few reasons why they become extinct. First, because of _____ that makes pandas harder to breed a lot. And this leads to decreasing panda population. "

Lời giải chi tiết :

Lý do đầu tiên mà dẫn đến số lượng gấu trúc giảm là :

A. Thiếu thức ăn

B. Mùa sinh sản không hợp lý

C. mua bán hoang dã và săn bắt của con người.

Đáp án: B

Audio "First, because of the inappropriate season that makes pandas harder to breed a lot. And this leads to decreasing panda population. "

Câu 1.4

Why is it said that there is not enough space for all the pandas to live in.

 • A

  Because people hunt them a lot.

 • B

  Because the number of pandas is overpopulated

 • C

  Because they can only live in some certain areas in China.

 • D

  Ø

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

chú ý đoạn "Second, the habitat of giant pandas is restricted to _____. That means that there is not enough space for all the pandas to live in."

Lời giải chi tiết :

Tại sao lại nói không có đủ chỗ ở cho tất cả các con gấu trúc sinh sống?

A. bởi vì con người săn bắn chúng

B. Bởi vì số lượng của gấu trúc đang quá tải

C. Bởi vì chúng chỉ sống được ở 1 số nơi đặc biệt của Trung Quốc.

Đáp án C

Audio: "Second, the habitat of giant pandas is restricted to certain areas of China. That means that there is not enough space for all the pandas to live in."

Câu 1.5

People find the ways to breed pandas but unsuccessful.

True,  False or Not Given.

 • A

  True

 • B

  False

 • C

  Not given

 • D

  Ø

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

chú ý đoạn cuối

Lời giải chi tiết :

Con người đang tìm cách để nhân giống gấu trúc, đúng, sai hay không được đề cập tới?

=> Đúng

Audio "There is a solution to this problem. Humans try to breed pandas but they have been unsuccessful."

Tour guide: Gather around, everybody. From a semicircle in front of me. Good, that’s right. Can you hear me at the back? Well, we’re now at Nature Reserve, where you can see some endangered species. Now look, in front of you are some giant pandas. They are eating bamboo in a sitting position. They eat a lot, let’s say, between 10,4 and 16,3 kilos of food in twelve hours a day. So that’s why they have to sit while eating.

Tourist 1 (F): Really? It’s amazing. Um, can you tell us where they can live if not kept in protected areas?

Tour guide: Okay. Wild giant pandas are found only in southwestern China. They live in damp, misty forests having bamboos because these areas provide enough food to eat.

Tourist 2(M): Uh-uh. You have told us they are endangered species, haven’t you? And I wonder why they are in danger. Mm…. What causes them to become extinct? Perhaps, food shortage?

Tour guide: Well, it’s not really so. There are a few reasons why they become extinct. First, because of the inappropriate season that makes pandas harder to breed a lot. And this leads to decreasing panda population. Second, the habitat of giant pandas is restricted to certain areas of China. That means that there is not enough space for all the pandas to live in. Third, due to human capture, giant pandas become dependent on humans and will not be able to go back to the wild. There is a solution to this problem. Humans try to breed pandas but they have been unsuccessful.

Tourist 2 (M): Oh, I see. Thanks.

Tour guide: Now, look! The animals in the cage on your right are the squirrel monkeys. They…

Hướng dẫn viên: Thu thập xung quanh, mọi người. Từ một hình bán nguyệt trước mặt tôi. Tốt, đúng vậy. Bạn có nghe thấy tôi ở phía sau không? Vâng, chúng tôi hiện đang ở Khu bảo tồn Thiên nhiên, nơi bạn có thể thấy một số loài đang bị đe dọa. Bây giờ nhìn, trước mặt bạn là một số gấu trúc khổng lồ. Chúng đang ăn tre ở tư thế ngồi. Chúng ăn rất nhiều, giả sử, từ 10,4 đến 16,3 kg thức ăn trong 12 giờ mỗi ngày. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng phải ngồi trong khi ăn.

Khách du lịch 1 (Nữ): Thật sao? Ngạc nhiên thật. Um, bạn có thể cho chúng tôi biết nơi chúng có thể sống nếu không được giữ trong các khu vực được bảo vệ không?

Hướng dẫn viên: Được rồi. Gấu trúc khổng lồ hoang dã chỉ được tìm thấy ở phía tây nam Trung Quốc. Chúng sống trong những khu rừng ẩm ướt, sương mù có tre vì những khu vực này cung cấp đủ thức ăn để ăn.

Khách du lịch 2 (Nam): Uh-uh. Bạn đã nói với chúng tôi rằng chúng là những loài đang bị đe dọa, phải không? Và tôi tự hỏi tại sao chúng đang gặp nguy hiểm. Mm…. Điều gì khiến chúng trở nên tuyệt chủng? Có lẽ, thiếu lương thực?

Hướng dẫn viên: Vâng, nó không thực sự như vậy. Có một vài lý do khiến chúng trở nên tuyệt chủng. Đầu tiên, bởi vì mùa không phù hợp mà làm cho gấu trúc khó hơn để sinh sản rất nhiều. Và điều này dẫn đến giảm dân số gấu trúc. Thứ hai, môi trường sống của gấu trúc khổng lồ được giới hạn ở một số khu vực nhất định của Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là không có đủ không gian cho tất cả gấu trúc sống. Thứ ba, do bị con người bắt, gấu trúc khổng lồ trở nên phụ thuộc vào con người và sẽ không thể quay trở lại tự nhiên. Có một giải pháp cho vấn đề này. Con người cố gắng lai tạo gấu trúc nhưng họ đã không thành công.

Khách du lịch 2 (Nam): Ồ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn.

Hướng dẫn viên: Bây giờ, hãy xem! Những con vật trong lồng bên phải của bạn là những con khỉ sóc. Chúng…

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blank with NO MORE THAN 2 WORDS.

Tour guide: Hello. Welcome to our Aquarium! Thank you for visiting us. We hope you’ll find a lot of interesting information about the sea animals after leaving here. First, we’d like to introduce you an

 in the undersea world. The dugongs you are watching are found in

. Presently, Australia hosts the largest population of dugongs in the world. You know, dugongs swim in the shallow coastal waters of northern Australia. They are sometimes called “sea cows” because they gaze on the sea grasses, Mm…


Tourist 1 (M): Sorry to interrupt you. Where about in the world can dugongs be found?


Tour guide: Well, I think… Persian Gulf, Red Sea, East Africa, and southern Asia… very small numbers in Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, the Philipines, and Viet Nam.


Tourist (F): Excuse me. How come dugongs are

?


Tour guide: …You know, in Australia dugongs are hunted by the Aborigines. Mm… sea population is also one of the major causes of their

. What’s more, dugongs are slow – moving and have little protection against

such as large sharks, saltwater crocodiles, and killer whales. All these things cause them to be in danger.

Tourists 2 (F): Oh! It’s a pity! Human need to do something to protect them.

Tour guide: Yeah. Now turn left and then you can see the sharks…

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tour guide: Hello. Welcome to our Aquarium! Thank you for visiting us. We hope you’ll find a lot of interesting information about the sea animals after leaving here. First, we’d like to introduce you an

 in the undersea world. The dugongs you are watching are found in

. Presently, Australia hosts the largest population of dugongs in the world. You know, dugongs swim in the shallow coastal waters of northern Australia. They are sometimes called “sea cows” because they gaze on the sea grasses, Mm…


Tourist 1 (M): Sorry to interrupt you. Where about in the world can dugongs be found?


Tour guide: Well, I think… Persian Gulf, Red Sea, East Africa, and southern Asia… very small numbers in Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, the Philipines, and Viet Nam.


Tourist (F): Excuse me. How come dugongs are

?


Tour guide: …You know, in Australia dugongs are hunted by the Aborigines. Mm… sea population is also one of the major causes of their

. What’s more, dugongs are slow – moving and have little protection against

such as large sharks, saltwater crocodiles, and killer whales. All these things cause them to be in danger.

Tourists 2 (F): Oh! It’s a pity! Human need to do something to protect them.

Tour guide: Yeah. Now turn left and then you can see the sharks…

Phương pháp giải :

(1) cần điền 1 cụm danh từ

(2) địa điểm

(3) tính từ, V-ing hoặc 1 cụm từ

(4) 1 danh từ

(5) 1 danh từ chỉ người hoặc con vật

Lời giải chi tiết :

Tour guide: Hello. Welcome to our Aquarium! Thank you for visiting us. We hope you’ll find a lot of interesting information about the sea animals after leaving here. First, we’d like to introduce you an endangered species in the undersea world. The dugongs you are watching are found in Australia. Presently, Australia hosts the largest population of dugongs in the world. You know, dugongs swim in the shallow coastal waters of northern Australia. They are sometimes called “sea cows” because they gaze on the sea grasses, Mm…

Tourist 1 (M): Sorry to interrupt you. Where about in the world can dugongs be found?

Tour guide: Well, I think… Persian Gulf, Red Sea, East Africa, and southern Asia… very small numbers in Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, the Philipines, and Viet Nam.

Tourist (F): Excuse me. How come dugongs are in danger?

Tour guide: …You know, in Australia dugongs are hunted by the Aborigines. Mm… sea population is also one of the major causes of their extinction. What’s more, dugongs are slow – moving and have little protection against predators such as large sharks, saltwater crocodiles, and killer whales. All these things cause them to be in danger.

Tourists 2 (F): Oh! It’s a pity! Human need to do something to protect them.

Tour guide: Yeah. Now turn left and then you can see the sharks…

Hướng dẫn viên: Xin chào. Chào mừng bạn đến với thủy cung của chúng tôi! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thông tin thú vị về động vật biển sau khi rời khỏi đây. Trước tiên, chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn một loài có nguy cơ tuyệt chủng ở thế giới dưới đáy biển. Các con cá nược bạn đang xem được tìm thấy ở Úc. Hiện tại, Úc là nơi có số lượng người tị nạn lớn nhất thế giới. Bạn biết đấy, những cá cúi có trong vùng nước cạn ven bờ của đất nước Úc. Đôi khi chúng được gọi là “bò biển” bởi vì chúng nhìn chăm chú vào những thảm cỏ biển, Mm…

Du lịch 1 (Nam): Xin lỗi vì đã làm gián đoạn bạn. Có thể tìm thấy chúng ở nơi nào trên thế giới?

Hướng dẫn viên: Vâng, tôi nghĩ ... Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Đông Phi, Nam Phi Châu Á ... số lượng rất nhỏ ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philipines và Việt Nam.

Du lịch (Nữ): Xin lỗi. Làm thế nào mà những con cá cúi đang gặp nguy hiểm?

Hướng dẫn viên du lịch:… Bạn biết đấy, ở Úc cá cúi bị săn đuổi bởi thổ dân. Mm… dân biển cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự tuyệt chủng của chúng. Hơn nữa, cá cúi di chuyển chậm và có ít sự bảo vệ chống lại những kẻ săn mồi như cá mập lớn, cá sấu nước mặn và cá voi sát thủ. Tất cả những điều này khiến chúng gặp nguy hiểm.

Khách du lịch 2 (Nữ): Oh! Thật đáng tiếc! Con người cần phải làm gì đó để bảo vệ chúng.

Hướng dẫn viên: Yeah. Bây giờ rẽ trái và sau đó bạn có thể nhìn thấy những con cá mập…

close