Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 9 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Desert biomes are the (1) _____ of all the biomes. In fact, the most important characteristic of a desert is that it receives very little (2) _____. Most deserts receive less than 300 mm a year compared (3) _______ rainforests, which receive over 2,000 mm. That means that the desert only gets 10 percent of the rain that a rainforest gets! The temperature in the desert can (4) _____ drastically from day to night because the air is (5) _____ dry that heat escapes rapidly at night. The daytime temperature averages 38°C (6) _____ in some deserts it can get down to -4°C at night. The temperature also varies greatly depending on the (7) _____ of the desert. Since desert conditions are so severe, the plants that live there need to have (8) _____ to compensate for the lack of water. Some plants, such as cacti, (9) _____ water in their stems and use it very slowly, while others like bushes conserve water by growing few leaves or by having large root systems to gather water or few leaves. Some desert plant species have a short life cycle of a few weeks that (10) _____ only during periods of rain.

Câu 1.1

Desert biomes are the (1)_____ of all the biomes.

 • A

  coldest

 • B

  hottest

 • C

  driest

 • D

  wettest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

coldest (adj): lạnh nhất                                  

hottest (adj): nóng nhất                      

driest (adj): khô nhất                                      

wettest (adj): ẩm ướt nhất

=>Desert biomes are the driest of all the biomes.

Tạm dịch:  Sinh vật trên sa mạc là khô nhất trong tất cả các sinh vật.

Câu 1.2

In fact, the most important characteristic of a desert is that it receives very little (2) _____.

 • A

  rain

 • B

  rainfall

 • C

  raindrop

 • D

  raincoat

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

rain (n): mưa, mùa mưa                                 

rainfall (n): lượng mưa

raindrop (n): giọt mưa                                    

raincoat (n): áo mưa

=>In fact, the most important characteristic of a desert is that it receives very little rainfall.

Tạm dịch:  Trong thực tế, đặc điểm quan trọng nhất của sa mạc là có lượng mưa rất ít.

Câu 1.3

Most deserts receive less than 300 mm a year compared (3) _______ rainforests, which receive over 2,000 mm.

 • A

  to

 • B

  for

 • C

  about

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Chọn giới từ thích hợp với "compared" 

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: compared to (so với)

=> Most deserts receive less than 300 mm a year compared to rainforests, which receive over 2,000 mm.

Tạm dịch:  Hầu hết các sa mạc nhận được ít hơn 300 mm nước mưa một năm so với rừng nhiệt đới, nhận được hơn 2.000 mm.

Câu 1.4

The temperature in the desert can (4) _____ drastically from day to night because the air is….

 • A

  change

 • B

  exchange

 • C

  transform

 • D

  transfer

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

tra cứu nghĩa của từ

Lời giải chi tiết :

change (v): thay đổi                                  

exchange (v): trao đổi

transform (v): biến đổi                                   

transfer (v): chuyển đổi (cái gì thành cái gì) 

=> The temperature in the desert can change drastically from day to night because the air is….

Tạm dịch:  Nhiệt độ trong sa mạc có thể thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm bởi vì không khí …

Câu 1.5

because the air is (5) _____ dry that heat escapes rapidly at night.

 • A

  such as

 • B

  such

 • C

  so much

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

phân biệt cấu trúc "so...that" và "such...that"

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc : so + adj + that + S + V (quá đến nỗi mà)

=> because the air is (5) so dry that heat escapes rapidly at night.

Tạm dịch:  bởi vì không khí quá khô hanh đến nỗi nhiệt hạ nhanh vào ban đêm.

Câu 1.6

The daytime temperature averages 38°C (6) _____ in some deserts it can get down to -4°C at night.

 • A

  when

 • B

  while

 • C

  as

 • D

  because

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Vận dụng lý thuyết về liên từ

Lời giải chi tiết :

when: khi                                                       

while: trong khi

as: vì                                                               

because: bởi vì

=>The daytime temperature averages 38°C while in some deserts it can get down to -4°C at night.

Tạm dịch:  Nhiệt độ ban ngày trung bình 38 ° C trong khi ở một số sa mạc nó có thể xuống đến -4 ° C vào ban đêm.

Câu 1.7

The temperature also varies greatly depending on the (7) _____ of the desert.

 • A

  part

 • B

  region

 • C

  area

 • D

  location

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

part (n): phần                                                 

region (n): vùng, miền

area (n): khu vực                                            

location (n): vị trí

=> The temperature also varies greatly depending on the location of the desert.

Tạm dịch:  Nhiệt độ cũng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào vị trí của sa mạc.

Câu 1.8

Since desert conditions are so severe, the plants that live there need to have (8) _____ to compensate for the lack of water.

 • A

  adaptations

 • B

  agreements

 • C

  accepts

 • D

  achievements

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

adaptations (n): sự thích nghi                        

agreements (n): sự thỏa thuận, hiệp nghị

accepts (v): chấp nhận                                   

achievements (n): thành tích, đạt được

=> Since desert conditions are so severe, the plants that live there need to have adaptations to compensate for the lack of water.

Tạm dịch:  Vì điều kiện sa mạc quá khắc nghiệt, thực vật sống ở đó cần phải thích nghi với việc thiếu nước.

Câu 1.9

Some plants, such as cacti, (9) _____ water in their stems and use it very slowly …

 • A

  place

 • B

  put

 • C

  store

 • D

  hold

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

place (n): địa điểm                                         

put (v): đặt

store (n): lưu trữ, dự trữ                                 

hold (v): giữ

=> Some plants, such as cacti, store water in their stems and use it very slowly …

Tạm dịch:  Một số cây, chẳng hạn như xương rồng, trữ nước trong thân cây và thoát nước rất chậm …

Câu 1.10

Some desert plant species have a short life cycle of a few weeks that (10) _____ only during periods of rain.

 • A

  spends

 • B

  takes

 • C

  lasts

 • D

  experiences

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của tử 

Lời giải chi tiết :

spends (v):  dành                                             

takes (v): tốn (của ai đó mất bao nhiêu thời gian) (eg: it takes me 5 minutes to go to school)

lasts (v): kéo dài                                          

experiences (v): trải qua

=> Some desert plant species have a short life cycle of a few weeks that lasts only during periods of rain.

Tạm dịch:  Một số loài thực vật sa mạc có chu kỳ sống ngắn mà kéo dài chỉ trong vài tuần cuối của mùa mưa.

Sinh vật trên sa mạc là khô nhất của tất cả các sinh vật. Trong thực tế, đặc điểm quan trọng nhất của sa mạc là có lượng mưa rất ít. Hầu hết các sa mạc nhận được 300 mm nước mưa một năm ít hơn so với rừng nhiệt đới, nhận được hơn 2.000 mm. Điều đó có nghĩa là sa mạc chỉ nhận được 10% lượng mưa mà một khu rừng nhiệt đới nhận được! Nhiệt độ trong sa mạc có sự thay đổi đáng kể giữa ngày và đêm bởi vì không khí quá khô đến nỗi nhiệt hạ nhanh vào ban đêm. Nhiệt độ ban ngày trung bình 38 ° C trong khi ở một số sa mạc nó có thể xuống đến -4 ° C vào ban đêm. Nhiệt độ cũng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào vị trí của sa mạc. Vì điều kiện sa mạc quá khắc nghiệt, thực vật sống ở đó cần phải thích nghi để bù đắp cho việc thiếu nước. Một số cây, chẳng hạn như xương rồng, lưu trữ nước trong thân cây và thoát nước rất chậm, trong khi những cây khác như bụi cây giữ nước bằng cách ít lá hoặc có hệ thống rễ lớn để thu thập nước hoặc ít lá. Một số loài thực vật sa mạc có chu kỳ sống ngắn trong vài tuần cuối của mùa mưa.
close