Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 9 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai

You will hear an exact from a lecture on food and water in the desert. Listen and correct the inaccurate information in the following statements.

People

in Sahara oases

live mainly on

camel meat.


All parts of a date palm

can be eaten

as food.


People

in the Gobi Desert

make their soup

by stewing meat.


People

may get water

from underground springs 

if they get lost in the desert.


A date

contains

a lot of 

water.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

People

in Sahara oases

live mainly on

camel meat.


All parts of a date palm

can be eaten

as food.


People

in the Gobi Desert

make their soup

by stewing meat.


People

may get water

from underground springs 

if they get lost in the desert.


A date

contains

a lot of 

water.


Phương pháp giải :

Xem lại từ vựng

Lời giải chi tiết :

1. People in Sahara oases live mainly on camel meat.

Tạm dịch: Người dân ở các ốc đảo Sahara chủ yếu sống nhờ vào thịt lạc đà.

Thông tin:People in Sahara oases live mainly on the date.

(Người dân ở các ốc đảo Sahara chủ yếu sống nhờ vào cây cọ.)

=>  camel meat =>  the date

2. All parts of a date palm can be eaten as food.

Tạm dịch: Tất cả những bộ phận của cây cọ đều có thể ăn được.

Thông tin: The fruit of the date palm and the bud on top of it can be eaten as food.

(Quả cọ và chồi cọ non có thể ăn được.)

=> All parts => The fruit of the date palm and the bud on top of it

3. People in the Gobi Desert make their soup by stewing meat.

Tạm dịch: Người dân ở sa mạc Gobi nấu súp bằng cách hầm thịt.

Thông tin: People in the Gobi Desert make their soup by crushing dried meat and mixing it with boiling water.

(Người dân ở sa mạc Gobi nấu súp bằng cách  nghiền thịt khô và trộn nó với nước sôi.)

=> by stewing meat => by crushing dried meat and mixing it with boiling water.

People may get water from underground springs if they get lost in the desert.

Tạm dịch: Mọi người có thể lấy nước từ suối ngầm nếu họ bị lạc trong sa mạc.

Thông tin: If people get lost in the desert, they may get water from the stem and flesh of cacti or from drops of water formed on the surface of the stones during the cold night

( Nếu du khách bị lạc trên sa mạc, họ có thể lấy nước từ thân và thịt của xương rồng hoặc từ những giọt nước hình thành trên bề mặt của những tảng đá trong đêm lạnh lẽo.)

=> from underground springs => from the stem and flesh of cacti or from drops of water formed on the surface of the stones during the cold night

5. A date contains a lot of water.

Tạm dịch: Quả cọ chứa nhiều nước.

Thông tin: Its fruit is about 3 to 6 centimeters long, and it contains a lot of sugar and vitamins necessary for peoples' health.

(Quả của nó dài khoảng 3 đến 6 cm và chứa nhiều đường và vitamin cần thiết cho sức khỏe của con người.)

=> water => sugar and vitamins

Food and Water in the Desert

Now I'm talking about what people in the desert usually eat and drink. We usually believe that a desert is a place without life. In fact, some kinds of plants and animals and even people can survive there. This means there must be some kind of food to help sustain life. The main food of many people in the desert comes from the date palm, which is grown in many parts of Asia and Africa, especially in the oases of the Sahara. Its fruit is about 3 to 6 centimeters long, and it contains a lot of sugar and vitamins necessary for people’s health. Dates are often eaten fresh or dried with milk. The bud on top of a date palm can be eaten as an excellent salad.

How about people in the Gobi Desert? Well, they usually eat dried meat from sheep, camels, or goats. Dried meat is the ideal food for travelers. They just crush the meat and mix it with boiling water to make soup. Goats provide not only meat but also milk for people. One or two goats will supply enough milk for a family throughout the year.

Traveling across the desert, people need to learn how to get their water in case they get lost. Some cacti can store large amounts of water in their stem and flesh, so they can be a source of water for people. However, not all kinds of cacti are eatable – many are poisonous. It is safer to get water from the stones in the desert. Before sunrise, people turn up these stones and collect drops of water formed on the surface during the cold night.

Thức ăn và nước trong sa mạc

Bây giờ tôi đang nói về những gì mọi người trong sa mạc thường ăn và uống. Chúng ta thường tin rằng sa mạc là một nơi không có sự sống. Trong thực tế, một số loại thực vật và động vật và thậm chí con người có thể sống ở đó. Điều này có nghĩa là phải có một số loại thức ăn để giúp duy trì sự sống. Thức ăn chính của nhiều người trong sa mạc xuất phát từ cây cọ, được trồng ở nhiều nơi ở châu Á và Châu Phi, đặc biệt là trong các sa mạc Sahara. Trái của nó dài khoảng 3 đến 6cm, và nó chứa rất nhiều đường và vitamin cần thiết cho sức khỏe của con người. Hàng ngày thường được ăn tươi hoặc khô với sữa. Các chồi trên ngọn của một cọ có thể ăn được như một món salad tuyệt vời.

Con người sống ở sa mạc Gobi thế nào? Vâng, họ thường ăn thịt khô từ cừu, lạc đà, hoặc dê. Thịt khô là thức ăn lý tưởng cho du mục. Họ chỉ nghiền nát thịt và trộn nó với nước sôi để làm súp. Dê không chỉ cung cấp thịt mà còn cung cấp sữa cho con người. Một hoặc hai con dê sẽ cung cấp đủ sữa cho một gia đình trong suốt cả năm.

Đi qua sa mạc, mọi người cần phải học cách lấy nước trong trường hợp họ bị lạc. Một số xương rồng có thể lưu trữ một lượng lớn nước trong thân và ruột của chúng, vì vậy chúng có thể là nguồn nước cho con người. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại xương rồng đều có thể ăn được - nhiều loại có độc. Nó là an toàn hơn để lấy nước từ đá trong sa mạc. Trước khi mặt trời mọc, mọi người lên những tảng đá này và thu thập những giọt nước hình thành trên bề mặt trong đêm lạnh lẽo.

close