Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 6 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Preparation is a key to a successful interview. Does the idea of going to a job interview make you feel a little nervous? Many people find that it is the hardest part of the employing process. But it is not really true. The more you prepare and practice, the more comfortable you will feel. You should find out as much as possible about the company before you go to the interview. Understand the products that they produce and the services that they provide. It is also good to know who the customers are and who the major competitors are. Practice makes perfect. It will also make you feel more confident and relaxed. So, practice your answers to common questions. Make a list of questions to ask, too. Almost all interviewers will ask if you have questions. This is a great opportunity for you to show your keenness, enthusiasm, and knowledge. Make a great impression. The interview is your chance to show that you are the best person for the job. Your application or resume has already exhibited that you are qualified. Now it is up to you to show how your skills and experience match this position and this company. The employer will be looking and listening to determine if you are a good fit. He/she will be looking for a number of different qualities, in addition to the skills that you possess. To make the best impression, dress appropriately; express your strengths; arrive early, by about 10-15 minutes; be enthusiastic; shake hands firmly; be an active listener; sit up straight and maintain eye contact; and ask questions After the interview, follow up with a thank-you note. This is a chance for you to restate your interest and how you can benefit the company. Your best bet is to try to time it so that the note gets there before the hiring: decision is made. You should also follow up with a phone call if you do not hear back from the employer within the specified time

Câu 1.1

The pronoun it refers to ________.

 • A

   the job

 • B

  the interview

 • C

   the interviewer

 • D

   the preparation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: Does the idea of going to a job interview make you feel a little nervous?

Lời giải chi tiết :

Đại từ “it” thay thế cho ______

A. công việc

B. cuộc phỏng vấn

C. người phỏng vấn

D. sự chuẩn bị

Thông tin: Does the idea of going to a job interview make you feel a little nervous?

Tạm dịch: Nghĩ đến việc đi phỏng vấn xin việc có khiến bạn cảm thấy lo lắng chút nào không?

=> The pronoun it refers to the interview

Câu 1.2

What does the writer advise you to practice?

 • A

  Asking and answering questions related to the job.

 • B

  Making products that the company produces.

 • C

  Providing services that the company serves.

 • D

  Meeting some customers and competitors.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: So, practice your answers to common questions. Make a list of questions to ask, too. Almost all interviewers will ask if you have questions.

Lời giải chi tiết :

Nhà văn khuyên bạn luyện tập gì?

A. Hỏi và trả lời những câu hỏi liên quan tới công việc/

B. Làm những sản phẩm mà công ty sản xuất.

C. Cung cấp dịch vụ mà công ty phục vụ.

D. Gặp 1 số khách hàng và đối thủ.

Thông tin: So, practice your answers to common questions. Make a list of questions to ask, too. Almost all interviewers will ask if you have questions.

Tạm dịch: Vì vậy, hãy tập trả lời những câu hỏi thường gặp cũng như chuẩn bị trước những câu hỏi của mình.

=> Asking and answering questions related to the job.

Câu 1.3

Which should not be shown during your interview? 

 • A

  Puntuality

 • B

  A firm hand shaking

 • C

  Being properly-dressed

 • D

  Weaknesses

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: To make the best impression, dress appropriately; express your strengths; arrive early, by about 10-15 minutes; be enthusiastic; shake hands firmly; be an active listener; sit up straight and maintain eye contact; and ask questions.

Lời giải chi tiết :

Cái gì không nên được thể hiện trong suốt cuộc phỏng vấn?

A. sự đúng giờ

B. bắt tay

C. ăn mặc phù hợp                 

D. điểm yếu

Thông tin: To make the best impression, dress appropriately; express your strengths; arrive early, by about 10-15 minutes; be enthusiastic; shake hands firmly; be an active listener; sit up straight and maintain eye contact; and ask questions.

Tạm dịch:  Để tạo sự chú ý tốt nhất, hãy mặc trang phục phù hợp, thể hiện sức mạnh của bạn, đến sớm hơn từ 10-15 phút, tỏ ra nhiệt tình, bắt tay chặt; lắng nghe chủ động, ngồi thẳng và đừng lẩn tránh ánh mắt, đặt câu hỏi.

=> Weaknesses

Câu 1.4

You can show your qualifications in the_______. 

 • A

  dressing style and punctuality

 • B

  competing with the competitors

 • C

  resume and letter of application         

 • D

  eye contact with the interview

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: Your application or resume has already exhibited that you are qualified.

Lời giải chi tiết :

Bạn có thể thể hiện phẩm chất của mình trong _______.

A. phong cách ăn mặc và sự đúng giờ

B. canh tranh với đối thủ

C. sơ yếu lí lịch và lá thư xin việc

D. tương tác nhìn vào người phỏng vấn

Thông tin: Your application or resume has already exhibited that you are qualified.

Tạm dịch: CV, đơn xin việc đã có những thông tin chứng nhận khả năng của bạn. 

=> You can show your qualifications in the resume and letter of application         

Câu 1.5

Which is not included in the writer's advice? 

 • A

  You should not communicate with the interviewer after the interview.

 • B

  You should make the best impression in the interview.

 • C

  You should write a note to say thanks to the interviewer after the interview.

 • D

  You should telephone the interviewer for any information after the interview.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: "Make a great impression" ; "After the interview, follow up with a thank-you note" ; "You should also follow up with a phone call if you do not hear back from the employer within the specified time”

Lời giải chi tiết :

Điều nào không được tác giả khuyên?

A. Bạn không nên giao tiếp với người phỏng vấn sau cuộc phỏng vấn.

B. Bạn nên tại ấn tượng trong cuộc phỏng vấn.

C. Bạn nên viết lại tờ ghi chú để nói cảm ơn với người phỏng vấn sau cuộc phỏng vấn.

D. Bạn nên gọi điên cho người phỏng vấn để có bất kỳ thông tin sau cuộc phỏng vấn.

Thông tin: "Make a great impression" ; "After the interview, follow up with a thank-you note" ; "You should also follow up with a phone call if you do not hear back from the employer within the specified time”

Tạm dịch: Tạo ấn tượng tốt nhất” ; “Sau cuộc phỏng vấn, gửi thư cảm ơn” ; “Bạn cũng nên ũng có thể gọi điện đến hỏi trong thời gian sau phỏng vấn”

=> You should not communicate with the interviewer after the interview.

          Sự chuẩn bị là chìa khóa cho một buổi phỏng vấn thành công. Nghĩ đến việc đi phỏng vấn xin việc có khiến bạn cảm thấy lo lắng chút nào không? Nhiều người cảm thấy đó là phần khó nhất trong quy trình tuyển dụng. Nhưng điều đó không thật sự đúng. Khi bạn càng chuẩn bị và luyện tập nhiều thì bạn càng sẽ cảm thấy thoải mái. Bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng tốt về công ty trước khi đến buổi phỏng vấn. Hiểu được sản phẩm mà họ sản xuất và dịch vụ mà họ cung cấp. Cũng sẽ rất tốt nếu như bạn hiểu được về khách hàng cũng như đối thủ của công ty. Luyện tập tạo ra sự hoàn hảo. Điều đó cũng khiến bạn tự tin và thoải mái hơn. Vì vậy, hãy tập trả lời những câu hỏi thường gặp cũng như chuẩn bị trước những câu hỏi của mình. Người tuyển dụng thường sẽ hỏi liệu bạn có thắc mắc gì không. Đó là cơ hội tốt để bạn thể hiện sự nhiệt tình và kiến thức của mình.

         Hãy tạo ấn tượng tốt. Buổi phỏng vấn là cơ hội để bạn thể hiện sự phù hợp của bản thân đối với công việc. CV, đơn xin việc đã có những thông tin chứng nhận khả năng của bạn. Giờ là lúc cho thấy khả năng và kinh nghiệm của bạn phù hợp với công việc. Người tuyển dụng sẽ xem xét và lắng  nghe để xác định xem bạn có phù hợp không. Họ sẽ cân nhắc những yếu tố khác bên cạnh những kỹ năng bạn đã có. Hãy mặc trang phục phù hợp, thể hiện sức mạnh của bạn, đến sớm hơn từ 10-15 phút, tỏ ra nhiệt tình, bắt tay chặt; lắng nghe chủ động, ngồi thẳng và đừng lẩn tránh ánh mắt, đặt câu hỏi.

           Sau phỏng vấn bạn nên gửi thư cảm ơn. Đó là cơ hội để bạn thể hiện sự quan tâm của mình, cho thấy bạn sẽ mang lại lợi ích cho công ty. Hãy cố gắng tính toán thời gian để thư cảm ơn đến trước khi họ quyết định người được tuyển. Bạn cũng có thể gọi điện đến hỏi trong thời gian sau phỏng vấn.

close