Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 3 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Answer these questions about the interview.

Câu 1.1

What is the constitutional language in India?

 • A.

  Hindi

 • B.

  English

 • C.

  Both of these

 • D.

  Ø

Câu 1.2

How many national languages are there in India?

 • A.

  3

 • B.

  13

 • C.

  33

 • D.

  Ø

Câu 1.3

What does she say about the states in India?

 • A.

  Each has it's own language

 • B.

  They all use Punjabi

 • C.

  Both of these

 • D.

  Ø

Câu 1.4

How many languages does she know?

 • A.

  Less than six

 • B.

  Just six

 • C.

  More than six

 • D.

  Ø

Câu 1.5

In the U.S there are many different parts of the counry and people... .

 • A.

  are very different

 • B.

  are the same

 • C.

  are friendly

 • D.

  Ø

Câu 1.6

It’s really............. for people who come for a travel in India to manage languagues.

 • A.

  convenient

 • B.

  simple

 • C.

  difficult

 • D.

  Ø

Câu 1.7

Nitya thinks  that every child from India should be able to speak around ............... languages, basically.

 • A.

  1 or 2

 • B.

  2 or 3  

 • C.

  3 or 4

 • D.

  Ø

Câu 1.8

How many states are there in India?

 • A.

  27

 • B.

  37

 • C.

  47

 • D.

  Ø

Câu 1.9

What’s Nitya’s mother ‘s language?

 • A.

  Punjabi

 • B.

  Malayalam

 • C.

  Hindi

 • D.

  Ø

Câu 1.10

Where does Nitya’s father from?

 • A.

  south part of India     

 • B.

  central of India

 • C.

  north part of India

 • D.

  Ø

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Answer these questions about the interview.

Câu 1.1

What is the constitutional language in India?

 • A.

  Hindi

 • B.

  English

 • C.

  Both of these

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngôn ngữ chính thống ở Ấn Độ là gì?

A. Hin-đi

B. Tiếng Anh

C. Cả hai

=> English

Câu 1.2

How many national languages are there in India?

 • A.

  3

 • B.

  13

 • C.

  33

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu quốc ngữ ở Ấn Độ?

A. 3

B. 13

C. 33

=> 33

Câu 1.3

What does she say about the states in India?

 • A.

  Each has it's own language

 • B.

  They all use Punjabi

 • C.

  Both of these

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cô ấy nói gì về các bang ở Ấn Độ?

A. Mỗi bang có ngôn ngữ riêng

B. Tất cả họ đều dùng Punjabi

C. Cả hai đều đúng

=> Each has it's own language

Câu 1.4

How many languages does she know?

 • A.

  Less than six

 • B.

  Just six

 • C.

  More than six

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cô ấy biết bao nhiêu ngôn ngữ?

A. Ít hơn 6

B. Chỉ 6

C. Nhiều hơn 6

=> More than six

Câu 1.5

In the U.S there are many different parts of the counry and people... .

 • A.

  are very different

 • B.

  are the same

 • C.

  are friendly

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ở Mỹ có nhiều bang và mọi người... .

A. rất khác nhau

B. giống nhau

C. thân thiện

=> are very different

Câu 1.6

It’s really............. for people who come for a travel in India to manage languagues.

 • A.

  convenient

 • B.

  simple

 • C.

  difficult

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Rất ... cho mọi người đến du lịch ở Ấn Độ có thể kiểm soát ngôn ngữ .

A. dễ

B. đơn giản

C. khó

=> It’s really dificult for people who come for a travel in India to manage languagues.

Câu 1.7

Nitya thinks  that every child from India should be able to speak around ............... languages, basically.

 • A.

  1 or 2

 • B.

  2 or 3  

 • C.

  3 or 4

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nitya nghĩ về cơ bản mỗi trẻ em ở Ấn Độ nên có khả năng nói khoảng ... ngôn ngữ.

A. 1 hoặc 2

B. 2 hoặc 3

C. 3 hoặc 4

=> Nitya thinks  that every child from India should be able to speak around 2 or 3  languages, basically.

Câu 1.8

How many states are there in India?

 • A.

  27

 • B.

  37

 • C.

  47

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu bang ở Ấn Độ?

A. 27

B. 37

C. 47

=> 27

Câu 1.9

What’s Nitya’s mother ‘s language?

 • A.

  Punjabi

 • B.

  Malayalam

 • C.

  Hindi

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngôn ngữ của mẹ Nitya là gì?

A. Punjabi

B. Malayalam

C. Hindi

=> Punjabi

Câu 1.10

Where does Nitya’s father from?

 • A.

  south part of India     

 • B.

  central of India

 • C.

  north part of India

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cha của Nitya từ đâu đến?

A. phía nam Ấn Độ

B. trung tâm Ấn Độ

C. phía bắc Ấn Độ

=> north part of India

Todd: Nitya, in the U.S. we have many different parts of the country and people are very different. What about India? Are the people very different in different regions?

Nitya: Yeah, I like, I think that in India the different parts, they have totally different languages, that's sometimes it's a problem because somebody who comes for a travel, for traveling or something in the northern part of India, from South, it's really difficult for them to manage the language, because though are national language is Hindi, and also like, the constitutional national language is English, but still, I mean, India is really huge, people coming from South, there are some people like who do, who do understand Hindi to some extent, but there are many people who don't understand at all.

Todd: Really, they don't speak Hindi?

Nitya: Yeah, because we have 33 national languages. (Wow) so,

Todd: You have 33?

Nitya: 33, and like if you take on the whole, it's 345 or something

Todd: Man, that's incredible.

Nitya: Yeah, and I think that, I think that every child from India should be able to speak around two to three languages, basically.

Todd: What are the most common languages that people speak in India?

Nitya: I think Hindi, Guthratti, Punjabi, I think I cannot say common. Every state, every like, we have 27 states in India. Every state has it own language. Our general language.

Todd: 27 different general languages. (Yeah) That's what divides the country is the languages?

Nitya: No, it's divided by the states, I mean different states we call different parts of it, and also by the language. Yep.

Todd: Wow, that's pretty amazing. So you said Punjabi.

Nitya: Punjabi, Gujarati, Tamil, Malayalam. (Wow) Huge, yeah.

Todd: That's pretty amazing. How many languages do you speak?

Nitya: Six.

Todd: Six.

Nitya: Yep.

Todd: What do you speak?

Nitya: Ok, I can speak Hindi. I can speak Punjabi a little bit, and I can understand the whole of it all, and I can speak Tamil. I can speak Malayalam, because Malayalam is my mother's language. She's from southern part of India. My dad is from the north part of India and I speak Hindi. I understand Telugu, and I guess Marathi also a little bit.

Todd: Wow, and that's not even including English or Japanese.

Nitya: Yeah, OK, and then you include English and Japanese and that.

Todd: That's amazing. OK, well, thanks Nitya.

Todd: Nitya, ở Mỹ, chúng tôi có nhiều phần khác nhau của đất nước và mọi người rất khác nhau. Còn Ấn Độ thì sao? Mọi người có khác biệt ở các vùng khác nhau không?

Nitya: Vâng, tôi cũng vậy, tôi nghĩ ở Ấn Độ các phần khác nhau, họ có các ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, đôi khi đó là vấn đề bởi vì ai đó đến du lịch, đi du lịch hay gì đó ở phía bắc Ấn Độ, từ miền Nam, thực sự khó khăn cho họ để kiểm soát ngôn ngữ, bởi vì mặc dù là ngôn ngữ quốc gia là tiếng Hindi, và tương tự, quốc ngữ là tiếng Anh, nhưng ý tôi là, Ấn Độ thực sự rất lớn, mọi người đến từ miền Nam, có một số người thích làm, ai hiểu tiếng Hindi ở mức độ nào đó, nhưng có nhiều người không hiểu chút nào.

Todd: Thật vậy, họ không nói tiếng Hindi?

Nitya: Vâng, bởi vì chúng tôi có 33 ngôn ngữ quốc gia. (Wow) vậy,

Todd: Bạn có 33 ngôn ngữ?

Nitya: 33, và như thể bạn nắm lấy toàn bộ, nó là 345 hay cái gì đó

Todd: Ôi trời, thật đáng kinh ngạc.

Nitya: Vâng, và tôi nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng mọi trẻ em từ Ấn Độ sẽ có thể nói khoảng 2-3 ngôn ngữ, về cơ bản.

Todd: Ngôn ngữ phổ biến nhất mà mọi người nói ở Ấn Độ là gì?

Nitya: Tôi nghĩ tiếng Hindi, Guthratti, Punjabi, tôi nghĩ tôi không thể nói chung. Mỗi tiểu bang, cứ như thế, chúng tôi có 27 tiểu bang ở Ấn Độ. Mỗi tiểu bang đều có ngôn ngữ riêng. Ngôn ngữ chung của chúng tôi.

Todd: 27 ngôn ngữ chung khác nhau. (Phải) Đó là điều phân chia đất nước là ngôn ngữ?

Nitya: Không, nó được chia cho các tiểu bang, ý tôi là các trạng thái khác nhau mà chúng ta gọi là các phần khác nhau của nó, và cũng bằng ngôn ngữ. Vâng.

Todd: Wow, điều đó thật tuyệt vời. Vì vậy, bạn nói Punjabi.

Nitya: Punjabi, Gujarati, Tamil, Malayalam. (Wow) Rất tuyệt, yeah.

Todd: Thật tuyệt vời. Bạn có thể nói bao nhiêu thứ tiếng?

Nitya: Sáu.

Todd: Sáu.

Nitya: Vâng.

Todd: Bạn nói tiếng gì?

Nitya: Ồ, tôi có thể nói tiếng Hindi. Tôi có thể nói tiếng Punjabi một chút, và tôi có thể hiểu toàn bộ nó, và tôi có thể nói tiếng Tamil. Tôi có thể nói tiếng Malayalam, bởi vì tiếng Malayalam là ngôn ngữ của mẹ tôi. Bà ấy đến từ miền nam Ấn Độ. Bố tôi đến từ phía bắc Ấn Độ và tôi nói tiếng Hindi. Tôi hiểu tiếng Telugu, và tôi đoán Marathi cũng hơi một chút.

Todd: Wow, và điều đó thậm chí không bao gồm tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Nitya: Vâng, OK, và vâng bạn bao gồm tiếng Anh và tiếng Nhật và cứ thế.

Todd: Thật tuyệt vời. Được rồi, cảm ơn Nitya.

close