Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 7 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Vietnam is a densely-populated and developing country that in the last 30 years has had to recover from the ravages of war. Substantial progress was achieved from1986 to 1997 in moving forward from an extremely low level of development and significantly reducing poverty.

Since 2001, Vietnamese authorities have reaffirmed their commitment to economic liberalization and international integration. They have moved to implement the structural reforms needed to modernize the economy and to produce more competitive, export-driven industries…

Vietnam's membership in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and entry into force of the US-Vietnam Bilateral Trade Agreement in December 2001. have led to even more rapid changes in Vietnam's trade and economic regime. Vietnam's exports to the US doubled in 2002 and again in 2003.

Vietnam joined the WTO (World Trade Organization) in January 2007, following over a decade long negotiation process. This should provide ail important boost to the economy and should help to ensure the continuation of liberalizing reforms.

Vietnam is working to create jobs to meet the challenge of a labor force that is growing by more than one million people every year. Vietnamese authorities have tightened monetary and fiscal policies to stem high inflation. Hanoi is targeting an economic growth rate of 7. 5-8% during the next five years.

Câu 1.1

Vietnam's economy is _______.

 • A.

  decreasing                          

 • B.

  facing crisis                        

 • C.

  developing                         

 • D.

  backward

Câu 1.2

According to the text, Vietnam _______. 

 • A.

  used to be well-developed before 1986

 • B.

  is still in extreme poverty

 • C.

  could recover from the consequences of the war soon

 • D.

  has been modernizing the economy

Câu 1.3

Vietnam _______. 

 • A.

  does not export anything to the US

 • B.

  exported to the US in 2003 twice as much goods as in 2002

 • C.

  did not export goods to the US in 2002

 • D.

  did not export goods to the US in 2003

Câu 1.4

The word This refers to _______. 

 • A.

  Vietnam's joining the WTO

 • B.

  the WTO

 • C.

  the negotiating process

 • D.

  the Vietnamese economy

Câu 1.5

The word stem has a close meaning to _______. 

 • A.

  succeed                                          

 • B.

  stop                         

 • C.

  originate                 

 • D.

  increase

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Vietnam is a densely-populated and developing country that in the last 30 years has had to recover from the ravages of war. Substantial progress was achieved from1986 to 1997 in moving forward from an extremely low level of development and significantly reducing poverty.

Since 2001, Vietnamese authorities have reaffirmed their commitment to economic liberalization and international integration. They have moved to implement the structural reforms needed to modernize the economy and to produce more competitive, export-driven industries…

Vietnam's membership in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) and entry into force of the US-Vietnam Bilateral Trade Agreement in December 2001. have led to even more rapid changes in Vietnam's trade and economic regime. Vietnam's exports to the US doubled in 2002 and again in 2003.

Vietnam joined the WTO (World Trade Organization) in January 2007, following over a decade long negotiation process. This should provide ail important boost to the economy and should help to ensure the continuation of liberalizing reforms.

Vietnam is working to create jobs to meet the challenge of a labor force that is growing by more than one million people every year. Vietnamese authorities have tightened monetary and fiscal policies to stem high inflation. Hanoi is targeting an economic growth rate of 7. 5-8% during the next five years.

Câu 1.1

Vietnam's economy is _______.

 • A.

  decreasing                          

 • B.

  facing crisis                        

 • C.

  developing                         

 • D.

  backward

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Vietnam is a densely-populated and developing country that in the last 30 years has had to recover from the ravages of war.

Lời giải chi tiết :

Nền kinh tế của Việt Nam ______

A. đang đi xuống

B. đang đối mặt với khủng hoảng

C. đang phát triển

D. lạc hậu

Thông tin: Vietnam is a densely-populated and developing country that in the last 30 years has had to recover from the ravages of war.

Tạm dịch: Việt Nam là 1 đất nước đông dân và đang phát triển mà trong 30 năm qua phải hồi  phục từ cảnh tàn phá của chiến tranh

=> Vietnam's economy is developing

Câu 1.2

According to the text, Vietnam _______. 

 • A.

  used to be well-developed before 1986

 • B.

  is still in extreme poverty

 • C.

  could recover from the consequences of the war soon

 • D.

  has been modernizing the economy

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: They have moved to implement the structural reforms needed to modernize the economy and to produce more competitive, export-driven industries…

Lời giải chi tiết :

Theo như đoạn văn, Việt Nam________.

A. đã phát triển rất tốt trước năm 1986

B. vẫn cực kỳ nghèo khó

C. sớm có thể hồi phục được hậu quả của chiến tranh.

D. đang hiện đại hóa nền kinh tế.

Thông tin: They have moved to implement the structural reforms needed to modernize the economy and to produce more competitive, export-driven industries…

Tạm dịch: Họ đã chuyển sang áp dụng cải cách cấu trúc mà được cần để hiện đại hóa nền kinh tế và để sản xuất các ngành công nghiệp mang tính cạnh tranh hơn và định hướng xuất khẩu…

=> According to the text, Vietnam has been modernizing the economy

Câu 1.3

Vietnam _______. 

 • A.

  does not export anything to the US

 • B.

  exported to the US in 2003 twice as much goods as in 2002

 • C.

  did not export goods to the US in 2002

 • D.

  did not export goods to the US in 2003

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Vietnam's exports to the US doubled in 2002 and again in 2003

Lời giải chi tiết :

Việt Nam_______.          

A. không xuất khẩu bất kỳ gì sang Mỹ.

B. xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2003 gấp 2 lần hàng hóa như vào năm 2002

C. không xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ năm 2002

D. không xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ năm 2003

Thông tin: Vietnam's exports to the US doubled in 2002 and again in 2003

Tạm dịch: Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng gấp đôi vào năm 2002 và một lần nữa vào năm 2003.

=> Vietnam exported to the US in 2003 twice as much goods as in 2002

Câu 1.4

The word This refers to _______. 

 • A.

  Vietnam's joining the WTO

 • B.

  the WTO

 • C.

  the negotiating process

 • D.

  the Vietnamese economy

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ “this” suy ra từ _______

A. sự gia nhập của Việt Nam vào WTO

B. WTO

C. quá trình đàm phán

D. nền kinh tế của Việt Nam

Thông tin: Vietnam joined the WTO (World Trade Organization) in January 2007, following over a decade long negotiation process. This should provide ail important boost to the economy and should help to ensure the continuation of liberalizing reforms.

Tạm dịch: Việt Nam gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) vào tháng 1 năm 2007, sau một quá trình đàm phán kéo dài một thập kỷ. Điều này sẽ cung cấp một sự thúc đẩy quan trọng cho nền kinh tế và sẽ giúp đảm bảo việc tiếp tục tự do hóa cải cách

=> The word This refers to Vietnam's joining the WTO

Câu 1.5

The word stem has a close meaning to _______. 

 • A.

  succeed                                          

 • B.

  stop                         

 • C.

  originate                 

 • D.

  increase

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Từ “stem” (ngăn chặn) có nghĩa gần nhất với ______.

A. thành công

B. dừng

C. bắt nguồn

D. tăng

stem = stop

=>The word stem has a close meaning to  stop  

      Việt Nam là một quốc gia đông dân và đang phát triển trong 30 năm qua đã phải hồi phục sau những cuộc tàn phá chiến  tranh. Tiến bộ đáng kể đã đạt được từ năm 1986 đến năm 1997 khi tiến lên từ mức độ phát triển cực kỳ thấp và giảm đáng kể nghèo đói.

     Từ năm 2001, chính quyền Việt Nam đã tái khẳng định cam kết tự do hóa kinh tế và hội nhập quốc tế. Họ đã chuyển sang thực hiện các cải cách cơ cấu cần thiết để hiện đại hóa nền kinh tế và tạo ra các ngành công nghiệp cạnh tranh, định hướng xuất khẩu…

    Thành viên Việt Nam trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và Hiệp định thương mại song phương Việt Nam có hiệu lực vào tháng 12/2001 đã dẫn đến những thay đổi nhanh chóng hơn nữa trong chế độ thương mại và kinh tế của Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng gấp đôi vào năm 2002 và một lần nữa vào năm 2003.

    Việt Nam gia nhập WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới) vào tháng 1 năm 2007, sau một quá trình đàm phán kéo dài một thập kỷ. Điều này sẽ tạo một sự thúc đẩy quan trọng cho nền kinh tế và sẽ giúp đảm bảo việc tiếp tục tự do hóa cải cách.

     Việt Nam đang làm việc để tạo việc làm nhằm đáp ứng thách thức của một lực lượng lao động đang tăng lên hơn một triệu người mỗi năm. Chính quyền Việt Nam đã thắt chặt các chính sách tiền tệ và tài chính để ngăn chặn lạm phát cao. Hà Nội đang nhắm mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 7. 5-8% trong năm năm tới.

close