Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 4 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Now listen to the talk and choose the correct answers.

Câu 1.1

Why does the girl sound so excited?

 • A.

  Because summer is coming soon.

 • B.

  Because her high school is giving a big celebration soon.

 • C.

  Because she is starting a new and significant grade soon.

 • D.

  Ø

Câu 1.2

When will the boy start his high school?

 • A.

  Next year

 • B.

  The year after next.

 • C.

  The time is unknown.

 • D.

  Ø

Câu 1.3

How many grades does the girl say there are in American high schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Câu 1.4

How many grades are there in Amercian middle schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Câu 1.5

How many grades are there in Vietnamese lower secondary schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Câu 1.6

How many grades are there in Vietnamese upper secondary schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Câu 1.7

Which of these terms causes confusion between the two speakers?

 • A.

  High school    

 • B.

  Secondary school       

 • C.

  Secondary eduction

 • D.

  Ø

Câu 2 : Con hãy kéo miếng ghép màu xanh với miếng ghép màu nâu tương ứng để tạo thành đáp án đúng

Regarding students in American high schools, put the numbers in the right box

Grade 9

Grade 10        

Grade 11

Grade 12

A. freshmen

B. juniors

C. sophomores

D. seniors

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Now listen to the talk and choose the correct answers.

Câu 1.1

Why does the girl sound so excited?

 • A.

  Because summer is coming soon.

 • B.

  Because her high school is giving a big celebration soon.

 • C.

  Because she is starting a new and significant grade soon.

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tại sao cô gái dường như rất hào hứng?

A. Bởi vì mùa hè đang đến.

B. Bởi vì trường phổ thông của cô ấy sớm có 1 dịp lễ lớn.

C. Bởi vì cô ấy sắp sửa bước vào một năm học mới đầy ý nghĩa. 

=> Because she is starting a new and significant grade soon.

Câu 1.2

When will the boy start his high school?

 • A.

  Next year

 • B.

  The year after next.

 • C.

  The time is unknown.

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi nào cậu bé sẽ bắt đầu trường phổ thông?

A. Năm tới

B. Năm tới nữa

C. Không rõ

=> The year after next.

Câu 1.3

How many grades does the girl say there are in American high schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cô bé nói có bao nhiêu lớp trong trường phổ thông ở Mỹ?

A. 2

B. 3

C. 4      

Câu 1.4

How many grades are there in Amercian middle schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu lớp trong trường cấp 2 ở Mỹ?

A. 2

B. 3

C. 4    

Câu 1.5

How many grades are there in Vietnamese lower secondary schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu lớp trong trường cấp 1 ở Việt Nam?

A. 2

B. 3

C. 4    

Câu 1.6

How many grades are there in Vietnamese upper secondary schools?

 • A.

  Two

 • B.

  Three

 • C.

  Four

 • D.

  Ø

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu lớp trong trường cấp 3 ở Việt Nam?

A. 2

B. 3

C. 4    

Câu 1.7

Which of these terms causes confusion between the two speakers?

 • A.

  High school    

 • B.

  Secondary school       

 • C.

  Secondary eduction

 • D.

  Ø

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cụm từ nào sau đây gây nhầm lẫn cho 2 người nói.

A. trường phổ thông

B. trường cấp 2

C. giáo dục trung học cơ sở

Anne: I am so happy that I will go to high school after this number.

Tho: Wow! So you will be a tenth grader soon, won’t you? Me, still one year to go.

Anne: No, I won’t go to my tenth grade until next year. Oops, if things go well, of course.

Tho: But you said you’ll start high school this fall, didn’t you? Doesn’t high school start with grade 10?

Anne: Nope. It begins with grade 9. I am done with grade 8 now.

Tho: Sure? How many grades are there in your “high school”?

Anne: Four. The ninth grade, tenth grade, eleventh grade and twelfth grade.

Tho: Really? Four?

Anne: Sure. Why?

Tho: There are only three grades in high school in Viet nam: 10,11 and 12.

Anne: I see. So there is a difference in what each of us means by “high schools”.

Tho: Right. For us, ninth grader are still in secondary education- lower secondary school, to be accurate. The tenth, eleventh, and twelfth grades are upper secondary high school.

Anne: Aha. In most parts of the US, we have middle schools for grades 6,7 and 8. And high schools are for ninth, tenth, eleventh, and twelfth- grader, who are also respectively known as freshman, sophomores, juniors, and seniors.

Tho: Sounds like university students, isn’t it? Oh, by the way, so we are the same age.

Anne: Tôi rất hạnh phúc khi tôi đi học trung học sau nay.

Tho: Wow! Vì vậy, bạn sẽ là một học sinh lớp mười sớm, phải không? Tôi, vẫn còn một năm nữa.

Anne: Không, tôi sẽ không học lớp mười của tôi cho đến năm sau. Tất nhiên nếu mọi thứ tốt.

Tho: Nhưng cậu nói cậu sẽ học trung học vào mùa thu này, phải không? Trường trung học không bắt đầu với lớp 10?

Anne: Không. Nó bắt đầu với lớp 9. Bây giờ tôi đã học xong lớp 8.

Tho: Chắc chắn? Có bao nhiêu lớp trong "trường trung học" của bạn?

Anne: Bốn. Lớp chín, lớp mười, lớp mười một và lớp mười hai.

Tho: Thật sao? Bốn?

Anne: Chắc chắn. Tại sao?

Tho: Ở Việt Nam chỉ có ba bậc: 10,11 và 12.

Anne: Tôi hiểu. Vì vậy, có một sự khác biệt trong những gì mỗi người chúng ta có nghĩa là "trường trung học".

Tho: Đúng vậy. Đối với chúng tôi, học sinh lớp 9 vẫn còn học trung học cơ sở - trung học cơ sở, chính xác. Các lớp mười, mười một và mười hai là trường trung học phổ thông trung học.

Anne: Aha. Ở hầu hết các vùng của Hoa Kỳ, chúng tôi có trường trung học dành cho lớp 6,7 và 8. Và các trường trung học phổ thông dành cho học sinh lớp chín, mười, mười một và mười hai, những người cũng được biết đến như những sinh viên năm nhất, hai, ba và năm cuối.

Tho: Nghe có vẻ như sinh viên đại học, phải không? Oh, vì vậy, chúng tôi cùng tuổi.

Câu 2 : Con hãy kéo miếng ghép màu xanh với miếng ghép màu nâu tương ứng để tạo thành đáp án đúng

Regarding students in American high schools, put the numbers in the right box

Grade 9

Grade 10        

Grade 11

Grade 12

A. freshmen

B. juniors

C. sophomores

D. seniors

Đáp án

Grade 9

A. freshmen

Grade 10        

C. sophomores

Grade 11

B. juniors

Grade 12

D. seniors

Lời giải chi tiết :

Đối với học sinh ở trường phổ thông ở Mỹ, hãy đặt số vào ô đúng.

1. Lớp 9 - A. học sinh năm nhất

2. Lớp 10 - C. học sinh năm 3

3. Lớp 11 - B. học sinh năm 2

4. Lớp 12 - D. học sinh năm 4

close