Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 13 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

The chairman of the 24th SEA Games Organizing Committee is talking about the mascot, emblem, and theme of the event. Listen to the recordings and complete the following sentences.

1. A Siamese cat which has been selected as the official mascot wears a traditional Thai towel. It was created by Saard Jomnagrm who got (number only)

 baht for his design.


2. The Stamese cat is believed to bring good

and it is popular all over the world.


3. The official emblem has three sailing boats in yellow,red,and blue colors. The sailing boats are to mark the 40th year since His Majesty the King won

.

in a sailing competition in 1967.


4. The theme of the competition is " (lưu ý viết hoa chữ cái đầu tiên)

,

and


5. The 24th SEA Games Organizing Committee is conducting a

 to make more and more people involved in the Games.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

The chairman of the 24th SEA Games Organizing Committee is talking about the mascot, emblem, and theme of the event. Listen to the recordings and complete the following sentences.

1. A Siamese cat which has been selected as the official mascot wears a traditional Thai towel. It was created by Saard Jomnagrm who got (number only)

 baht for his design.


2. The Stamese cat is believed to bring good

and it is popular all over the world.


3. The official emblem has three sailing boats in yellow,red,and blue colors. The sailing boats are to mark the 40th year since His Majesty the King won

.

in a sailing competition in 1967.


4. The theme of the competition is " (lưu ý viết hoa chữ cái đầu tiên)

,

and


5. The 24th SEA Games Organizing Committee is conducting a

 to make more and more people involved in the Games.

Đáp án

1. A Siamese cat which has been selected as the official mascot wears a traditional Thai towel. It was created by Saard Jomnagrm who got (number only)

 baht for his design.


2. The Stamese cat is believed to bring good

and it is popular all over the world.


3. The official emblem has three sailing boats in yellow,red,and blue colors. The sailing boats are to mark the 40th year since His Majesty the King won

.

in a sailing competition in 1967.


4. The theme of the competition is " (lưu ý viết hoa chữ cái đầu tiên)

,

and


5. The 24th SEA Games Organizing Committee is conducting a

 to make more and more people involved in the Games.

Phương pháp giải :

1. điền 1 số thích hợp

2. 2 danh từ ngăn cách bởi "and"

3. 1 cụm danh từ 

4. mỗi chỗ trống là 1 danh từ, lưu ý viết hoa chữ cái đầu

5. 1 danh từ

Lời giải chi tiết :

1. A Siamese cat which has been selected as the official mascot wears a traditional Thai towel. It was created by Saard Jomnagrm who got 200000 baht for his design.

2. The Stamese cat is believed to bring good fortune and prosperity and it is popular all over the world.

3. the official emblem has three sailing boats in yellow,red,and blue colors. The sailing boats are tomark the 40th year since His Majesty the King won a gold medal in a sailing competition in 1967.

4. The theme of the competition is “Spirit, Friendship, and Celebrations

5. The 24th SEA Games Organizing Committee is conducting a campaign to make more and more people involved in the Games.

Reporter: Could you please tell us about the mascot, emblem, and theme of the Games?

Chairman: A Siamese cat has been selected as the official mascot. The cat wears a traditional Thai towel, and plays the “kaen”, a northeastern-style mouth organ. The mascot was created by Saard Jomnagrm. He got 200,000 baht for his design.

Reporter: Why did we choose a Siamese cat?

Chairman: We chose a Stamese cat because the cat comes from Nakhon Ratchasima. It’s the main city that hosts the games. The cat is believed to bring good fortune and prosperity and it is popular all over the world.

Reporter: And would you explain the emblem?

Chairman:  As you can see, the oficial emblem has three sailing boats in yellow,red,and blue colors. The sailing boats are tomark the 40th year since His Majesty the King won a gold madel in a sailing competitiom in 1967. In that year, the event was still called the SEAP Games.

Reporter: Who designed it ?

Chairman:  Prasith Noonsung. And he won 50.000 baht for his design.

Reporter:  What about the theme of the 24th SEA Games?

Chairman:  “Spirit. Friendship, and Celebrations”  is the theme of the competition. The theme is given by the Organizing Committee of signify the spirit and friendly relationsh of the Southeast Asian people and the celebration of His Majesty the King 80th birthday.

Reporter:  Is everything ready now?

Chairman:  We have a budget of 1.5 billion baht to host the Games. It’s not enough. We are conducting a campaign to make more people invobze  in the games.

PV: Bạn có thể cho chúng tôi biết về linh vật, biểu tượng và chủ đề của Thế vận hội không?

Chủ tịch: Một con mèo Xiêm đã được chọn làm linh vật chính thức. Con mèo quàng một chiếc khăn Thái truyền thống, và chơi "kaen" một loại đàn thổi bằng miệng của vùng đông bắc. Linh vật được tạo ra bởi Saard Jomnagrm. Ông đã kiếm được 200.000 baht cho thiết kế của mình.

PV: Tại sao chúng ta chọn một con mèo Xiêm?

Chủ tịch: Chúng tôi đã chọn một con mèo Xiêm vì con mèo đến từ Nakhon Ratchasima. Đó là thành phố chính tổ chức các môn thể thao. Con mèo được cho là mang lại may mắn và thịnh vượng và nó được phổ biến trên tất cả thế giới.

PV: Và bạn sẽ giải thích biểu tượng như thế nào?

Chủ tịch: Như bạn có thể thấy, biểu tượng chính thức có ba chiếc thuyền buồm với màu vàng, đỏ và xanh dương. Các thuyền buồm để đánh dấu năm thứ 40 kể từ khi vua His Majesty giành được một huy chương vàng trong một cuộc đua thuyền buồm vào năm 1967. Trong năm đó, sự kiện này vẫn được gọi là SEAP Games.

PV: Ai thiết kế nó?

Chủ tịch: Prasith Noonsung. Và ông ấy đã giành được 50.000 baht cho thiết kế của mình.

PV: Thế còn về chủ đề the SEA Games 24?

Chủ tịch: “Tinh thần. Tình bạn, và Lễ kỷ niệm ”là chủ đề của cuộc thi. Chủ đề được đưa ra bởi Ban tổ chức biểu thị tinh thần và mối quan hệ thân thiện của người Đông Nam Á và lễ kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 80 của vua

PV: Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?

Chủ tịch: Chúng tôi có ngân sách 1,5 tỷ baht để tổ chức Thế vận hội. Như thế chưa đủ. Chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch để khiến nhiều người tham gia vào trò chơi hơn.

close