Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 8 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Mr. Wilson, a futurologist, is invited to talk to Hung Vuong High School students  about peoples’s life in the future. Listen to a part of his talk and fill in the blanks.

What sort of life will we living 40 years from now?
Firstly, our house with a

room or

center.


=> can change the wall colour, window size, or room


=> can prevent


Secondly,

books will be used at school


The buttons on

e-book are for selecting the book you


=> advantage:


=> disadvantage:


Thirdly, summer vacation
=> can travel

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the correct answer for the following questions

1. How many aspects does Mr. Wilson mention?


2. What can help you to change the wall colour, window size, or room temperatures?3. Why can the control room prevent burglary?4. What will you only bring to class?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Mr. Wilson, a futurologist, is invited to talk to Hung Vuong High School students  about peoples’s life in the future. Listen to a part of his talk and fill in the blanks.

What sort of life will we living 40 years from now?
Firstly, our house with a

room or

center.


=> can change the wall colour, window size, or room


=> can prevent


Secondly,

books will be used at school


The buttons on

e-book are for selecting the book you


=> advantage:


=> disadvantage:


Thirdly, summer vacation
=> can travel

Đáp án

What sort of life will we living 40 years from now?
Firstly, our house with a

room or

center.


=> can change the wall colour, window size, or room


=> can prevent


Secondly,

books will be used at school


The buttons on

e-book are for selecting the book you


=> advantage:


=> disadvantage:


Thirdly, summer vacation
=> can travel

Lời giải chi tiết :

What sort of life will we living 40 years from now?

Firstly, our house with a control room or electronic center.

=> can change the wall colour, window size, or room temperatures

=> can prevent burglary

Secondly, electronic books will be used at school

The buttons on this e-book are for selecting the book you want

=> advantage: convenient

=> disadvantage: expensive

Thirdly, summer vacation

=> can travel into space

Mr. Wilson: Well, what sort of life will be living 40 years from now? Scientists have looked into the future and they can tell us. Firstly, our house will be very mordern with a control room. Secondly,…

Student A (F): Sorry to interrupt, Mr. Wilson, but can you explain the first point more clearly?

Mr. Wilson: OK. You'll have a control room … um … a kind of electronic center. Every equipment in the house is connected to this room. There, you can change the wall colour, window size, or room temperatures with the help of a computer.

Student B (M): Fantastic! And can it prevent burglary?

Mr. Wilson: Surely yes. Entry without your permission will be impossible, as all the doors and windows will be closed automatically … Any more question? No? … Now, let's get back to what I was saying. Secondly, electronic books will be used at school. Look at this picture. Do you see the buttons on this e-book? Can you guess what they are for?

Student C (F): Yes … to select the chapters you want to read?

Mr. Wilson: Nearly so… to select the book you want. An e-book like this may contain ten textbooks… so you will bring to class only this one. Very convenient, isn't it?

Student B (M): Is it expensive, Mr. Wilson?

Mr. Wilson: Unluckily, yes. Books on paper are much cheaper, and they don't need power or batteries. So e-book won't replace paper books entirely. Now, thirdly, when summer vacation comes, you may choose to travel into space.

Student A (F): Wow, do you mean to the moon?

Mr. Wilson: Yes. Tickets to space travel, at least to the moon, will be available over the counter…

Ông Wilson: Ồ, cuộc sống sẽ sống như thế nào trong 40 năm tới? Các nhà khoa học đã nhìn vào tương lai và họ có thể nói với chúng ta. Thứ nhất, ngôi nhà của chúng ta sẽ rất hiện đại với một phòng điều khiển. Thứ hai,…

Sinh viên A (F): Xin lỗi vì đã gián đoạn, Mr. Wilson, nhưng ông có thể giải thích điểm đầu tiên rõ ràng hơn không?

Ông Wilson: OK. Bạn sẽ có một phòng điều khiển ... um ... một trung tâm điện tử. Mọi thiết bị trong nhà đều được nối với phòng này. Ở đó, bạn có thể thay đổi màu tường, kích thước cửa sổ hoặc nhiệt độ phòng với sự trợ giúp của máy tính.

Sinh viên B (M): Tuyệt vời! Và nó có thể ngăn chặn trộm cắp không?

Ông Wilson: Chắc chắn là có. Việc đột nhập vào mà không có sự cho phép của bạn sẽ là không thể, vì tất cả các cửa ra vào và cửa sổ sẽ tự động bị đóng… Còn bất kỳ câu hỏi nào khác không? Không sao? … Bây giờ, hãy quay lại với những gì tôi đang nói. Thứ hai, sách điện tử sẽ được sử dụng ở trường. Nhìn vào bức ảnh này. Bạn có thấy các nút trên sách điện tử này không? Bạn có thể đoán chúng là gì không?

Học sinh C (F): Có ... để chọn các chương bạn muốn đọc?

Ông Wilson: Gần như vậy ... để chọn cuốn sách bạn muốn. Một cuốn sách điện tử như thế này có thể chứa mười cuốn sách giáo khoa ... vì vậy bạn sẽ chỉ mang đến cho lớp cuốn sách này. Rất thuận tiện, phải không?

Sinh viên B (M): Nó có đắt không, ông Wilson?

Ông Wilson: Thật không may mắn, đúng vậy. Sách trên giấy rẻ hơn nhiều, và chúng không cần điện hoặc pin. Vì vậy, sách điện tử sẽ không thay thế toàn bộ sách giấy. Tiếp theo, thứ ba, khi kỳ nghỉ hè đến, bạn có thể chọn để đi vào không gian.

Học sinh A (F): Wow, ý ông  là sao?

Ông Wilson: Đúng vậy. Vé tham quan không gian, ít nhất là đến mặt trăng, sẽ có sẵn trên quầy bán vé…

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the correct answer for the following questions

1. How many aspects does Mr. Wilson mention?


2. What can help you to change the wall colour, window size, or room temperatures?3. Why can the control room prevent burglary?4. What will you only bring to class?

Đáp án

1. How many aspects does Mr. Wilson mention?


2. What can help you to change the wall colour, window size, or room temperatures?3. Why can the control room prevent burglary?4. What will you only bring to class?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu 1 :

Ông Wilson đề cập đến mấy khía cạnh?

A. 2

B. 3

C. 4

Thông tin: Firstly, our house will be very modern with a control room. Secondly, electronic books will be used at school. Thirdly, when summer vacation comes, you may choose to travel into space.

Tạm dịch: Trước tiên, ngôi nhà của chúng ta sẽ rất hiện đại với một phòng điều khiển. Thứ hai, sách điện tử sẽ được sử dụng ở trường học. Điểm thứ ba là khi đến kỳ nghỉ hè, bạn có thể lựa chọn đi du hành không gian.

Đáp án: B

Câu 2 :

Thiết bị nào có thể giúp bạn thay đổi màu tường, kích thước cửa sổ hoặc nhiệt độ phòng?

A. máy chiếu 

B. điện thoại di động

C. máy tính 

Thông tin: There, you can change the wall color, window size, or room temperatures with the help of a computer.

Tạm dịch: Ở đó, bạn có thể thay đổi màu tường, kích thước cửa sổ hoặc nhiệt độ phòng với sự trợ giúp của máy tính.

Đáp án: C

Câu 3 :

Tại sao phòng điều khiển có thể ngăn được trộm cắp?

A. Vì không ai có thể ra vào ngôi nhà nếu không có sự cho phép của bạn, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ sẽ tự động bị đóng

B. Vì các bức tường của phòng điều khiển rất khó bị phá vỡ.

C. Vì tên trộm không biết cách đột nhập vào nhà.

Thông tin:

And can it prevent burglary? - Surely yes. Entry without your permission will be impossible, as all the doors and windows will be closed automatically.

Tạm dịch: Phòng điều khiển có thể chống trộm không? - Chắc chắn là có rồi. Không ai có thể ra vào ngôi nhà nếu không có sự cho phép của bạn, vì tất cả các cửa ra vào và cửa sổ sẽ tự động bị đóng.

Đáp án: A

Câu 4 :

Bạn sẽ chỉ cần mang duy nhất thứ gì đến lớp?

A. một chiếc máy vi tính

B. một cuốn sách điện tử

C. một cuốn sách giấy

Thông tin: An e-book like this may contain ten textbooks… so you will bring to class only this one.

Tạm dịch: Một cuốn sách điện tử như thế này có thể chứa mười cuốn sách giáo khoa ... vì vậy bạn sẽ chỉ cần mang duy nhất cuốn sách này tới lớp.

Đáp án: B

 

close