Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 5 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

University Entrance Examination is very important in Vietnamese students. High school graduates have to take it and get high results to be admitted to universities. The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken to reduce the heat around these exams, since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families. In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded.  Normally, candidates take 3 exam subjects, and each lasts; 180 minutes for the fixed group of subjects they choose. There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, and Chemistry; Group B: Mathematics, Biology, and Chemistry; Group C: Literature, History, and Geography; Group D: Literature, Foreign Language, and Mathematics.

In addition to universities, there are community colleges, art and technology institutes; professional secondary schools, and vocational schools which offer degrees or certificates from a-few-month to 2-year courses. According to Vietnam's Ministry of Education and Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities. These non-public universities are currently training 119,464 students, or 11.7% of the total number of students. The government is planning to increase the number of non-public universities to 30% by 2007.

Câu 1.1

University Entrance Examination in Vietnamese is very _______.

 • A.

  interesting

 • B.

  stressful

 • C.

  free

 • D.

  easy

Câu 1.2

The word those refers to _______.

 • A.

  exam subjects

 • B.

  young people

 • C.

  universities

 • D.

  examinations

Câu 1.3

In 2004, the proportion of the students who got success in University Entrance Examination was about _______ percent.

 • A.

  5

 • B.

  10

 • C.

  20

 • D.

  50

Câu 1.4

Which sentence refers to the University Entrance Examination in Vietnam?

 • A.

  Students find it easy to get success in the University Entrance Examination.

 • B.

  Math is compulsory in the University Entrance Examination.

 • C.

  Students are not allowed to choose their exam subjects.

 • D.

  There are four fixed groups of exam subjects for students to choose.

Câu 1.5

According to the passage, _______.

 • A.

  the Vietnamese government will close all non-public universities by next year.

 • B.

  the Vietnamese government does not appreciate non-public universities

 • C.

  the Vietnamese government encourages the establishing of non-public universities.

 • D.

  Vietnamese students have no alternative to continue their higher study besides universities.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

University Entrance Examination is very important in Vietnamese students. High school graduates have to take it and get high results to be admitted to universities. The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken to reduce the heat around these exams, since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families. In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded.  Normally, candidates take 3 exam subjects, and each lasts; 180 minutes for the fixed group of subjects they choose. There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, and Chemistry; Group B: Mathematics, Biology, and Chemistry; Group C: Literature, History, and Geography; Group D: Literature, Foreign Language, and Mathematics.

In addition to universities, there are community colleges, art and technology institutes; professional secondary schools, and vocational schools which offer degrees or certificates from a-few-month to 2-year courses. According to Vietnam's Ministry of Education and Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities. These non-public universities are currently training 119,464 students, or 11.7% of the total number of students. The government is planning to increase the number of non-public universities to 30% by 2007.

Câu 1.1

University Entrance Examination in Vietnamese is very _______.

 • A.

  interesting

 • B.

  stressful

 • C.

  free

 • D.

  easy

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại thông tin: "The pressure on the candidates remains very high despite..."

Lời giải chi tiết :

interesting (adj): thú vị                      

stressful (adj): căng thẳng

free (adj): rảnh rỗi                              

easy (adj): dễ

Thông tin: The pressure on the candidates remains very high despite

Tạm dịch: Áp lực lên các ứng viên thì còn rất cao mặc dù.

=> University Entrance Examination in Vietnamese is very stressful.

Câu 1.2

The word those refers to _______.

 • A.

  exam subjects

 • B.

  young people

 • C.

  universities

 • D.

  examinations

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chú ý thông tin: "since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families."

- those thay thế cho danh từ số nhiều đứng đằng trước

Lời giải chi tiết :

Từ “those” thay thế cho từ _____

A. kiểm tra các môn học

B. thanh niên

C. trường đại học

D. kỳ thi

Thông tin: "since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families."

Dịch: "vì việc đảm bảo chỗ ở trong một trường đại học của nhà nước được coi là một bước tiến quan trọng hướng tới sự nghiệp thành công cho thanh niên, đặc biệt là những người từ nông thôn hoặc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn."

Those thay thế cho young people đằng trước.

Câu 1.3

In 2004, the proportion of the students who got success in University Entrance Examination was about _______ percent.

 • A.

  5

 • B.

  10

 • C.

  20

 • D.

  50

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: "In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeed."

Lời giải chi tiết :

Dịch: Vào năm 2004, tỷ lệ học sinh mà thành công trong kỳ thi đại học là khoảng ____ phần trăm.

A. 5     B.10     C. 20     D. 50

Thông tin: "In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeed."

Tạm dịch:  Trong năm 2004, ước tính gần 1 triệu sinh viên Việt Nam đã thi vào trường đại học, nhưng trung bình chỉ có 1 trong 5 ứng viên thành công.

Cứ mỗi 5 thí sinh thì chỉ có 1 người đỗ => tỉ lệ phần trăm là 20%

Đáp án: C

Câu 1.4

Which sentence refers to the University Entrance Examination in Vietnam?

 • A.

  Students find it easy to get success in the University Entrance Examination.

 • B.

  Math is compulsory in the University Entrance Examination.

 • C.

  Students are not allowed to choose their exam subjects.

 • D.

  There are four fixed groups of exam subjects for students to choose.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: "Normally, candidates take 3 exam subjects, and each lasts; 180 minutes for the fixed group of subjects they choose. There are 4 fixed groups of subjects: ..."

Lời giải chi tiết :

Câu nào trong đoạn văn nhắc đến kì thi tuyển sinh đại học ở việt nam ?

A. Học sinh  có thể dễ dàng vượt qua kì thi tuyển sinh đại học.

B. Toán là môn thi bắt buộc trong kì thi tuyển sinh đại học.

C. Học sinh không được phép chọn môn thi.

D. Có bốn nhóm tổ hợp môn học để thí sinh lựa chọn.

Thông tin: "Normally, candidates take 3 exam subjects, and each lasts; 180 minutes for the fixed group of subjects they choose. There are 4 fixed groups of subjects: ..."

Dịch: "Thông thường, thí sinh tham dự 3 môn thi, và mỗi môn thi trong 180 phút cho 4 tổ hợp môn cố định mà họ chọn. Có 4 nhóm tổ hợp môn cố định là ..."

Đáp án D

Câu 1.5

According to the passage, _______.

 • A.

  the Vietnamese government will close all non-public universities by next year.

 • B.

  the Vietnamese government does not appreciate non-public universities

 • C.

  the Vietnamese government encourages the establishing of non-public universities.

 • D.

  Vietnamese students have no alternative to continue their higher study besides universities.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

The government is planning to increase the number of non-public universities to 30% by 2007.

Lời giải chi tiết :

Theo như đoạn văn, ______

A. Chính phủ Việt Nam sẽ đóng cửa các trường đại học phi chính phủ trước năm tới.

B. Chính phủ Việt Nam không đánh giá cao các trường học phi chính phủ.

C. Chính phủ Việt Nam khuyến khích mở thêm các trường đại học ngoài công lập.

D. Học sinh Việt Nam không có lựa chọn để tiếp tục học cao hơn ngoài đại học.

Thông tin: "The government is planning to increase the number of non-public universities to 30% by 2007."

Dịch: Chính phủ đang lên kế hoạch tăng số trường đại học ngoài công lập lên 30% vào năm 2007.

close