Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 16 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Listen to a talk about Mary Kingsley and choose the correct answer to the questions.

 
 

Câu 1.1

The “Visit ASEAN Pass” was launched in ____.

 • A.

  July 1996        

 • B.

  January 1996

 • C.

  June 2006       

 • D.

  January 2006

Câu 1.2

ASEANTA issues “VAP” with the aim of ______.

 • A.

  helping develop commerce in the ASEAN region

 • B.

  boosting the tourism industry in Asia

 • C.

  attracting investors to Asia

 • D.

  developing more tourist attractions in ASEAN countries.

Câu 1.3

Which of the following services is not offered by “VAP”?

 • A.

  Low rate airplane tickets.       

 • B.

  Reductions on hotel rates.

 • C.

  Reduced educational expenses          

 • D.

  Inexpensive tours.

Câu 1.4

The “Visit ASEAN Pass” offers low air fares to passengers who travel ______.

 • A.

  to all places around the world

 • B.

  into and within the ASEAN member countries

 • C.

  into and within Asia

 • D.

  on business and for pleasure only

Câu 1.5

Visitors can pay _____ to go to two places within ASEAN.

 • A.

  US $ 299                    

 • B.

  around US $ 200

 • C.

  US $ 499                                

 • D.

  around US $ 400

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Listen to a talk about Mary Kingsley and choose the correct answer to the questions.

 
 

Câu 1.1

The “Visit ASEAN Pass” was launched in ____.

 • A.

  July 1996        

 • B.

  January 1996

 • C.

  June 2006       

 • D.

  January 2006

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

“Chuyến thăm ASEAN Pass” đã được khởi chạy vào ____.

A. tháng 7 năm 1996

B. Tháng 1 năm 1996

C. Tháng 6 năm 2006

D. Tháng 1 năm 2006

=> Đáp án: D

Câu 1.2

ASEANTA issues “VAP” with the aim of ______.

 • A.

  helping develop commerce in the ASEAN region

 • B.

  boosting the tourism industry in Asia

 • C.

  attracting investors to Asia

 • D.

  developing more tourist attractions in ASEAN countries.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

ASEANTA ban hành “VAP” với mục đích ______.

A. giúp phát triển thương mại trong khu vực ASEAN

B. thúc đẩy ngành du lịch ở châu Á

C. thu hút các nhà đầu tư đến châu Á

D. phát triển nhiều điểm du lịch hơn ở các nước ASEAN.

Thông tin trong bài: Its main aim is to attract tourists. 

=> Đáp án B

 

Câu 1.3

Which of the following services is not offered by “VAP”?

 • A.

  Low rate airplane tickets.       

 • B.

  Reductions on hotel rates.

 • C.

  Reduced educational expenses          

 • D.

  Inexpensive tours.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Dịch vụ nào sau đây không được cung cấp bởi “VAP”?

A. Vé máy bay giá rẻ.

B. Giảm giá khách sạn.

C. Giảm chi phí giáo dục

D. Các tour du lịch rẻ tiền.

=> Đáp án C

Câu 1.4

The “Visit ASEAN Pass” offers low air fares to passengers who travel ______.

 • A.

  to all places around the world

 • B.

  into and within the ASEAN member countries

 • C.

  into and within Asia

 • D.

  on business and for pleasure only

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

"Chuyến thăm ASEAN Pass" cung cấp giá vé máy bay thấp cho hành khách đi du lịch ______.

A. đến tất cả các nơi trên thế giới

B. vào và trong các nước thành viên ASEAN

C. vào và trong khu vực Châu Á

D. về kinh doanh và chỉ để giải trí

=> Đáp án B

Câu 1.5

Visitors can pay _____ to go to two places within ASEAN.

 • A.

  US $ 299                    

 • B.

  around US $ 200

 • C.

  US $ 499                                

 • D.

  around US $ 400

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch:

Du khách có thể trả _____ để đi đến hai nơi trong ASEAN.

A. US $ 299

B. khoảng US $ 200

C. US $ 499

D. khoảng 400 đô la Mỹ

=> Đáp án D

 

Student 1: Excuse me, sir. Could we have some questions about the "Visit ASEAN Pass" or "VAP"? When was it first launched?

ASEANTA Rep: In early January 2006, at the ASEAN Tourism Forum held in the Philippines.

Student 2: And, um … What's the main aim of "VAP"?

ASEANTA Rep: Its main aim is to attract tourists. You know…, with more people visiting ASEAN countries, we hope to develop more trade in the region.

Student 3: Could you tell us what "VAP" particularly offers?

ASEANTA Rep: It allows tourists to get a low rate of air fares. Besides, "VAP" includes "Hotel VAP" and "Tour VAP", which offer reductions on hotel and tour expenses.

Student 1: Can visitors from non-ASEAN countries use "VAP"?

ASEANTA Rep: Yes, they can. In fact, with "VAP", we encourage international and ASEAN tourists to travel into and within ASEAN's 10 member countries.

Student 3: How does "VAP" attract young people to the region?

ASEANTA Rep: Well…, we have recently launched more promotional packages to attract young people, especially students who want to explore the educational systems in ASEA.

Student 1: And … how about the air fare to one country within the region?

ASEANTA Rep: At present, we are selling three flight coupons for two destinations in ASEAN at the cost of 399 US dollars.

Student 2: Are "VAP" ticket on sale at all airlines offices

ASEANTA Rep: They are available at all travel agencies and ASEAN airline offices around the world.

Student 3: Thank you for the information about "VAP.

Học sinh 1: Xin lỗi, thưa anh. Chúng tôi có thể có một số câu hỏi về "Chuyến thăm ASEAN Pass" hoặc "VAP" không? Lần đầu tiên được tổ chức khi nào?

Đại diện ASEANTA: Đầu tháng 1 năm 2006, tại Diễn đàn Du lịch ASEAN được tổ chức tại Philippines.

Học sinh 2: Và, um ... Mục đích chính của "VAP" là gì?

Đại diện ASEANTA: Mục tiêu chính của nó là thu hút khách du lịch. Bạn biết đấy ..., với nhiều người đến thăm các nước ASEAN, chúng tôi hy vọng sẽ phát triển nhiều thương mại hơn trong khu vực.

Học sinh 3: Anh có thể cho chúng tôi biết "VAP" đặc biệt cung cấp gì không?

Đại diện ASEANTA: Nó cho phép khách du lịch mua vé máy bay với giá thấp. Bên cạnh đó, "VAP" bao gồm "Hotel VAP" và "Tour VAP", giảm giá cho khách sạn và chi phí tour du lịch.

Học sinh 1: Khách du lịch từ các nước không thuộc ASEAN có áp dụng "VAP" được không?

Đại diện ASEANTA: Có, họ có thể. Trên thực tế, với "VAP", chúng tôi khuyến khích khách du lịch quốc tế và ASEAN đi vào và trong 10 quốc gia thành viên của ASEAN.

Học sinh 3: "VAP" thu hút giới trẻ đến khu vực như thế nào?

Đại diện ASEANTA: Vâng ..., gần đây chúng tôi đã đưa ra nhiều gói quảng cáo hơn để thu hút những người trẻ tuổi, những sinh viên đặc biệt muốn khám phá các hệ thống giáo dục ở ASEA.

Học sinh 1: Và ... giá vé máy bay cho một quốc gia trong khu vực như thế nào?

Đại diện ASEANTA: Hiện tại, chúng tôi đang bán ba phiếu giảm giá chuyến bay cho hai điểm đến tại ASEAN với chi phí 399 đô la Mỹ.

Học sinh 2: Vé "VAP" được bán tại tất cả các văn phòng của hãng hàng không phải không?

Đại diện ASEANTA: Họ có sẵn tại tất cả các đại lý du lịch và văn phòng hãng hàng không ASEAN trên thế giới.

Học sinh 3: Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin về "VAP". 

close