Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ đơn Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

________ TV last night?

 • A

  Did you watch

 • B

  Do you watch

 • C

  Have you watched

 • D

  Were you watching

Câu 2 :

Choose the best answer.

She ______ born in 2000.

 • A

  had been

 • B

  is

 • C

  was

 • D

  has been

Câu 3 :

Choose the best answer.

They _______ to the zoo yesterday.

 • A

  go

 • B

  went

 • C

  have gone

 • D

  gone

Câu 4 :

Choose the best answer.

We _______ in here last summer.

 • A

  been

 • B

  are

 • C

  have been

 • D

  were

Câu 5 :

Choose the best answer.

My father _______ a new car two days ago.

 • A

  has bought

 • B

  buys

 • C

  bought

 • D

  buy

Câu 6 :

Choose the best answer.

She _______ that hat all day yesterday.

 • A

  has worn

 • B

  wear

 • C

  worn

 • D

  wore

Câu 7 :

Choose the best answer.

I ________  my knife to someone, but I can’t remember who was now.

 • A

  lended

 • B

  have lent

 • C

  lent

 • D

  lend

Câu 8 :

Choose the best answer.

What time _________ home for school yesterday?

 • A

  did you leave

 • B

  you left

 • C

  did you left

 • D

  left you

Câu 9 :

Choose the best answer.

My sister________ English at Languages Centre last summer.

 • A

  studyed

 • B

  study

 • C

  studied

 • D

  was studying

Câu 10 :

Choose the best answer.

We _______ around the parking lot for 10 minutes to find a parking space last night.

 • A

  drove

 • B

  drive

 • C

  were driving

 • D

  driven

Câu 11 :

Choose the best answer.

Mozart ________ more than 600 pieces of music.

 • A

  is writing

 • B

  has written

 • C

  wrote

 • D

  writes

Câu 12 :

Choose the best answer.

I _______ tired when I came home.

 • A

  have been

 • B

  was

 • C

  am

 • D

  were

Câu 13 :

Choose the best answer.

When he was a student, he________ the bus to go to school.

 • A

  used to take

 • B

  uses to take

 • C

  is used to taking

 • D

  used to taking

Câu 14 :

Choose the best answer.

We ________to get up early when we were young.

 • A

  didn’t used

 • B

  did used

 • C

  don’t use

 • D

  didn’t use

Câu 15 :

Choose the best answer.

When ________ the first gift?

 • A

  you got

 • B

  did you get

 • C

  did you got

 • D

  have you got

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

________ TV last night?

 • A

  Did you watch

 • B

  Do you watch

 • C

  Have you watched

 • D

  Were you watching

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: trạng từ “last night” (tối qua) => Hành động đã xảy ra trong quá khứ => Dùng thì quá khứ đơn

Công thức: Did + S + V?

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “last night” (tối qua) => thì quá khứ đơn

Công thức: Did + S + V?

=> Did you watch TV last night?

Tạm dịch: Có phải tối qua bạn xem TV đúng không?

Câu 2 :

Choose the best answer.

She ______ born in 2000.

 • A

  had been

 • B

  is

 • C

  was

 • D

  has been

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dấu hiệu: trạng từ “in 2000” (năm 2000) => Hành động đã xảy ra trong quá khứ => Dùng thì quá khứ đơn

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “in 2000” (năm 2000)

Công thức: S + Ved/V2

=> She was born in 2000.

Tạm dịch: Cô ấy sinh năm 2000.

Câu 3 :

Choose the best answer.

They _______ to the zoo yesterday.

 • A

  go

 • B

  went

 • C

  have gone

 • D

  gone

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn trong câu có trạng từ “yesterday” (hôm qua)

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “yesterday” (hôm qua)

Công thức: S + Ved/V2

=> They went to the zoo yesterday.

Tạm dịch: Hôm qua họ đã đi đến vườn thú.

Câu 4 :

Choose the best answer.

We _______ in here last summer.

 • A

  been

 • B

  are

 • C

  have been

 • D

  were

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn trong câu có trạng từ “last summer” (mùa hè năm ngoái)

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “last summer” (mùa hè năm ngoái)

Công thức: S + Ved/V2

=> We were in here last summer.

Tạm dịch: Chúng tôi đã ở đây vào mùa hè năm ngoái.

Câu 5 :

Choose the best answer.

My father _______ a new car two days ago.

 • A

  has bought

 • B

  buys

 • C

  bought

 • D

  buy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn trong câu có trạng từ “ago” (cách đây)

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “ago” (cách đây)

Công thức: S + Ved/V2

=> My father bought  a new car two days ago.

Tạm dịch: Bố của tôi đã mua xe ô tô mới cách đây 2 ngày.

Câu 6 :

Choose the best answer.

She _______ that hat all day yesterday.

 • A

  has worn

 • B

  wear

 • C

  worn

 • D

  wore

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn trong câu có trạng từ “yesterday” (hôm qua)

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “yesterday” (hôm qua)

Công thức: S + Ved/V2

Động từ ở dạng quá khứ đơn của wear là wore.

=> She wore that hat all day yesterday.

Tạm dịch: Cô ấy đã đội cái mũ đó cả ngày hôm qua

Câu 7 :

Choose the best answer.

I ________  my knife to someone, but I can’t remember who was now.

 • A

  lended

 • B

  have lent

 • C

  lent

 • D

  lend

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ.

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Hành động xảy ra trong quá khứ

Công thức: S + Ved/V2

Động từ lend (v-infi) là động từ bất quy tắc phải chuyển thành => lent

=> I lent my knife to someone, but I can’t remember who was now.

Tạm dịch: Tôi đã cho ai đó mượn con dao, nhưng giờ tôi không thể nhớ nổi cho ai mượn.

Câu 8 :

Choose the best answer.

What time _________ home for school yesterday?

 • A

  did you leave

 • B

  you left

 • C

  did you left

 • D

  left you

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn trong câu có trạng từ “yesterday” (hôm qua)

Công thức: Did + S +V-infi…?

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “yesterday” (hôm qua)

Công thức: Did + S +V-infi …?

=> What time did you leave home for school yesterday?

Tạm dịch: Hôm qua mấy giờ bạn rời nhà đến trường?

Câu 9 :

Choose the best answer.

My sister________ English at Languages Centre last summer.

 • A

  studyed

 • B

  study

 • C

  studied

 • D

  was studying

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn trong câu có trạng từ “last summer” (mùa hè năm ngoái)

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “last summer” (hôm qua)

Công thức: S + V-ed/pII.

Động từ study là động từ theo quy tắc tuy nhiên kết thúc bằng –y nên đổi –i và thêm đuôi –ed => studied

=> My sister studied English at Languages Centre last summer.

Tạm dịch: Hôm qua mấy giờ bạn rời nhà đến trường?

Câu 10 :

Choose the best answer.

We _______ around the parking lot for 10 minutes to find a parking space last night.

 • A

  drove

 • B

  drive

 • C

  were driving

 • D

  driven

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn trong câu có trạng từ “last night” (tối qua)

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Trạng từ: “last night” (tối qua)

Công thức: S + Ved/V2….

Động từ drive ở dạng quá khứ là drove.

=> We drove around the parking lot for 10 minutes to find a parking space last night.

Tạm dịch: Tối qua chúng tôi đã mất hơn 10 phút lái xe quanh bãi để xe để tìm chỗ đậu xe.

Câu 11 :

Choose the best answer.

Mozart ________ more than 600 pieces of music.

 • A

  is writing

 • B

  has written

 • C

  wrote

 • D

  writes

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ

Công thức: S + Ved/V2 

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức: S + Ved/V2….

=> Mozart wrote more than 600 pieces of music.

Tạm dịch: Mozart đã viết hơn 600 bản nhạc.

Câu 12 :

Choose the best answer.

I _______ tired when I came home.

 • A

  have been

 • B

  was

 • C

  am

 • D

  were

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ

Công thức: S + Ved/V2 when S + Ved/ V2

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức: S + Ved/V2….

=> I was tired when I came home.

Tạm dịch: Tôi đã rất mệt khi tôi về đến nhà.

Câu 13 :

Choose the best answer.

When he was a student, he________ the bus to go to school.

 • A

  used to take

 • B

  uses to take

 • C

  is used to taking

 • D

  used to taking

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dùng cấu trúc "used to + V" để diễn tả hành động lặp đi lặp lại ở quá khứ nhưng đã hoàn toàn chấm dứt ở hiện tại.

- Câu khẳng định: S + used to + V(nguyên thể)

- Câu phủ định: S + didn't + use to + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động thường xảy ra trong quá khứ, bây giờ không còn diễn ra ở hiện tại.

Công thức: S + Ved/V2….

sử dụng cấu trúc used to V chỉ thói quen trong quá khứ và nay không còn nữa

=> When he was a student, he used to take the bus to go to school.

Tạm dịch: Khi anh ấy còn là học sinh, anh ấy thường bắt xe buýt đi học.

Câu 14 :

Choose the best answer.

We ________to get up early when we were young.

 • A

  didn’t used

 • B

  did used

 • C

  don’t use

 • D

  didn’t use

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dùng cấu trúc "used to + V" để diễn tả hành động lặp đi lặp lại ở quá khứ nhưng đã hoàn toàn chấm dứt ở hiện tại.

- Câu khẳng định: S + used to + V(nguyên thể)

- Câu phủ định: S + didn't + use to + V(nguyên thể)

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động thường xảy ra trong quá khứ, bây giờ không còn diễn ra ở hiện tại.

Công thức: S + Ved/V2….

=> We didn’t use to get up early when we were young.

Tạm dịch: Khi còn trẻ, chúng tôi không thức dậy sớm.

Câu 15 :

Choose the best answer.

When ________ the first gift?

 • A

  you got

 • B

  did you get

 • C

  did you got

 • D

  have you got

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ

Công thức: S + Ved/V2

Lời giải chi tiết :

Câu diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ không còn liên quan đến hiện tại.

Công thức: Wh-q + did + S + V?

=> When did you get the first gift?

Tạm dịch: Món quà đầu tiên bạn được nhận là gì?

close