Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  angry

 • B

  danger 

 • C

  language 

 • D

  abandon

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cow

 • B

  brow

 • C

  shower 

 • D

  crow

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  promise 

 • B

  devise 

 • C

  surprise 

 • D

  realize

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  replace

 • B

  purchase 

 • C

  necklace

 • D

  palace

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  absent 

 • B

  descent 

 • C

  recent 

 • D

  decent 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  position 

 • B

  resort 

 • C

  desert 

 • D

  conserve 

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  stone

 • B

  zone

 • C

  none 

 • D

  phone

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  skill

 • B

  fine

 • C

  dinner 

 • D

  since

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  easy

 • B

  sea

 • C

  learn 

 • D

  ea

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  close 

 • B

  pop

 • C

  cold 

 • D

  rose

Câu 11 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  different 

 • B

  terrorist 

 • C

  contrary 

 • D

  domestic

Câu 12 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  future

 • B

  burden

 • C

  device

 • D

  certain

Câu 13 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  future

 • B

  burden

 • C

  device

 • D

  certain

Câu 14 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  development 

 • B

  security 

 • C

  pessimistic

 • D

  particular

Câu 15 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  threaten

 • B

  appear

 • C

  modern

 • D

  instance

Câu 16 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  experience

 • B

  technology

 • C

  environment    

 • D

  optimistic 

Câu 17 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  optimistic 

 • B

  honour 

 • C

  title

 • D

  different

Câu 18 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  describe

 • B

  struggle 

 • C

  political 

 • D

  society 

Câu 19 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  independence

 • B

  politician

 • C

  immortality     

 • D

  different 

Câu 20 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  comfort

 • B

  nation

 • C

  apply

 • D

  moment

Câu 21 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  ashamed

 • B

  position

 • C

  begin

 • D

  enemy 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  angry

 • B

  danger 

 • C

  language 

 • D

  abandon

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm /eɪ/ và /æ/

Lời giải chi tiết :

angry /ˈæŋɡri/                                                 

danger /ˈdeɪndʒə(r)/

language /ˈlæŋɡwɪdʒ/                                     

abandon /əˈbændən/

Câu B âm “a” được phát âm thành /eɪ/ còn lại được phát âm thành /æ/

Câu 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cow

 • B

  brow

 • C

  shower 

 • D

  crow

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /əʊ/ và /aʊ/ .

Lời giải chi tiết :

cow  /kaʊ/                                                       

brow /braʊ/

shower /ˈʃaʊə(r)/                                              

crow /krəʊ/

Câu D âm "ow" được phát âm thành /əʊ/, còn lại được phát âm thành /aʊ/ .

Câu 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  promise 

 • B

  devise 

 • C

  surprise 

 • D

  realize

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /ɪ/ và /aɪ/.

Lời giải chi tiết :

promise /ˈprɒmɪs/                                            

devise /dɪˈvaɪz/

surprise /səˈpraɪz/                                            

realize /ˈriːəlaɪz/

Câu A âm "i" được phát âm thành /ɪ/, còn lại được phát âm thành /aɪ/.

Câu 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  replace

 • B

  purchase 

 • C

  necklace

 • D

  palace

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /eɪ/ và /ə/.

Lời giải chi tiết :

replace /rɪˈpleɪs/                                              

purchase /ˈpɜːtʃəs/

necklace /ˈnekləs/                                           

palace /ˈpæləs/

Câu A âm "a" được phát âm thành /eɪ/, còn lại được phát âm thành /ə/.

Câu 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  absent 

 • B

  descent 

 • C

  recent 

 • D

  decent 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /e/ và /ə/.

Lời giải chi tiết :

absent  /ˈæbsənt/                                             

descent /dɪˈsent/

recent /ˈriːsənt/                                                

decent /ˈdiːsənt/

Câu B âm "e" được phát âm thành /e/, còn lại được phát âm thành /ə/.

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  position 

 • B

  resort 

 • C

  desert 

 • D

  conserve 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /s/ và /z/

Lời giải chi tiết :

position /pəˈzɪʃn/                                             

resort /rɪˈzɔːt/

desert /ˈdezət/                                                 

conserve /kənˈsɜːv/

Câu D âm "s" phát âm thành /s/, còn lại được phát âm thành /z/.

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  stone

 • B

  zone

 • C

  none 

 • D

  phone

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /ʌn/ và /əʊn/

Lời giải chi tiết :

stone /stəʊn/                                                   

zone /zəʊn/

none /nʌn/                                                      

phone /fəʊn/

Câu C âm "one" phát âm thành /ʌn/, còn lại được phát âm thành /əʊn/.

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  skill

 • B

  fine

 • C

  dinner 

 • D

  since

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /aɪ/ và /ɪ/.

Lời giải chi tiết :

skill /skɪl/                                                        

fine /faɪn/

dinner  /ˈdɪnə(r)/                                             

since /sɪns/

Câu B âm "i" phát âm thành /aɪ/, còn lại phát âm thành /ɪ/.

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  easy

 • B

  sea

 • C

  learn 

 • D

  ea

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /ɜː/ và /iː

Lời giải chi tiết :

easy /ˈiːzi/                                                        

seat /siːt/

learn /lɜːn/                                                       

eat /iːt/

Câu C âm "ea" phát âm thành /ɜː/, còn lại phát âm thành /iː/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  close 

 • B

  pop

 • C

  cold 

 • D

  rose

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Cách phát âm /ɒ/ và /əʊ/.

Lời giải chi tiết :

close /kləʊz/                                                   

pop /pɒp/

cold /kəʊld/                                                    

rose /rəʊz/

Câu B âm "o" phát âm thành /ɒ/, còn lại phát âm thành /əʊ/.

Câu 11 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  different 

 • B

  terrorist 

 • C

  contrary 

 • D

  domestic

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

different  /ˈdɪfrənt/

terrorist  /ˈterərɪst/

contrary  /ˈkɒntrəri/

domestic /dəˈmestɪk/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 12 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  future

 • B

  burden

 • C

  device

 • D

  certain

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

future  /ˈfjuːtʃə(r)/                                           

 burden /ˈbɜːdn/          

device  /dɪˈvaɪs/                                              

certain /ˈsɜːtn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 13 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  future

 • B

  burden

 • C

  device

 • D

  certain

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

future  /ˈfjuːtʃə(r)/                                           

 burden /ˈbɜːdn/          

device  /dɪˈvaɪs/                                              

certain /ˈsɜːtn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 14 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  development 

 • B

  security 

 • C

  pessimistic

 • D

  particular

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: trọng âm của từ có nhiều hơn 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

development /dɪˈveləpmənt/

security  /sɪˈkjʊərəti/               

pessimistic  /ˌpesɪˈmɪstɪk/

particular /pəˈtɪkjələ(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 15 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  threaten

 • B

  appear

 • C

  modern

 • D

  instance

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

threaten /ˈθretn/                

appear  /əˈpɪə(r)/         

modern /ˈmɒdn/

instance /ˈɪnstəns/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 16 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  experience

 • B

  technology

 • C

  environment    

 • D

  optimistic 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

experience /ɪkˈspɪəriəns

technology   /tekˈnɒlədʒi/                

environment  /ɪnˈvaɪrənmənt/

optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 17 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  optimistic 

 • B

  honour 

 • C

  title

 • D

  different

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2, 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

admire /ˌɒptɪˈmɪstɪk/             

honour /ˈɒnə(r)/               

title  /ˈtaɪtl/             

different /ˈdɪfrənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 18 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  describe

 • B

  struggle 

 • C

  political 

 • D

  society 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

describe /dɪˈskraɪb/          

struggle /ˈstrʌɡl/

political  /pəˈlɪtɪkl/   

society /səˈsaɪəti/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2.

Câu 19 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  independence

 • B

  politician

 • C

  immortality     

 • D

  different 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

independence /ˌɪndɪˈpendəns/

politician /ˌpɒləˈtɪʃn/

immortality  /ˌɪmɔːˈtæləti/

different /ˈdɪfrənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3.

Câu 20 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  comfort

 • B

  nation

 • C

  apply

 • D

  moment

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

comfort /ˈkʌmfət/          

nation /ˈneɪʃn/

apply /əˈplaɪ/       

moment /ˈməʊmənt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1.

Câu 21 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  ashamed

 • B

  position

 • C

  begin

 • D

  enemy 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

ashamed /əˈʃeɪmd/

position /pəˈzɪʃn/

begin /bɪˈɡɪn/  

enemy /ˈenəmi/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3.

close