Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 12 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

You will hear an interview with Minh Ha, a new champion in the Para Games. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. Minh Ha’s parents are her most eager supporters during the sporting event.

Đúng
Sai

2. Though a disabled girl, Minh Ha was quite confident the first moment she practised this sport.

Đúng
Sai

3. Her second coach is her father. 

 

Đúng
Sai

4. Her second coach has been working with her for 2 years.

Đúng
Sai

5. She is getting married next month.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

You will hear an interview with Minh Ha, a new champion in the Para Games. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. Minh Ha’s parents are her most eager supporters during the sporting event.

Đúng
Sai

2. Though a disabled girl, Minh Ha was quite confident the first moment she practised this sport.

Đúng
Sai

3. Her second coach is her father. 

 

Đúng
Sai

4. Her second coach has been working with her for 2 years.

Đúng
Sai

5. She is getting married next month.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Minh Ha’s parents are her most eager supporters during the sporting event.

Đúng
Sai

2. Though a disabled girl, Minh Ha was quite confident the first moment she practised this sport.

Đúng
Sai

3. Her second coach is her father. 

 

Đúng
Sai

4. Her second coach has been working with her for 2 years.

Đúng
Sai

5. She is getting married next month.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

1. Minh Ha’s parents are her most eager supporters during

the sporting event.

Tạm dịch: Bố mẹ của Minh Hà là những cổ động hăng hái nhất trong suốt trận đấu.

Đáp án: F

Minh Ha’s parents => Minh Ha’s mother and her friends

2. Though a disabled girl, Minh Ha was quite confident the first moment she practised this sport.

Tạm dịch: Mặc dù bị khuyết tật, Minh Ha khá tự tin trong những giây phút đầu mà cô ấy luyện tập thể thao.

Đáp án: F

She had a horrible feeling the first moment she practiced swimming.

(Cô có một cảm giác khủng khiếp trong khoảnh khắc đầu tiên cô tập bơi.)

3. Her second coach is her father. 

Tạm dịch: Huấn luyện viên thứ 2 là bố của cô ấy.

Câu đúng:  Her second coach is Henry, her husband-to-be.

Đáp án: F

4. Her second coach has been working with her for 2 years. 

Tạm dịch: Huấn luyện viên thứ 2 đã làm việc với cô ấy 2 năm.

Đáp án: T

5. She is getting married next month.

Tạm dịch: Cô ấy sẽ kết hôn vào tháng tới.

Đáp án: T

An Interview with a Disabled Champion

Reporter(M): This is Peter Lee of the BKFM.I’m reporting from VietNam’s  Para Games . You are listening to our interview with Minh Ha. Today’s 19-year-old champion of swimming ... Minh Ha. You must be the happiest person today.

Minh Ha: Yes ... and my mother... Hm... and all my friends as well.(laughs)

They have been my most eager supporters.

Reporter: Can you tell our listeners how you leanred to swim?

Minh Ha: Well... I became paralyzed after an illness when I was 3 years old. My mother loved swimming very much... You know , she used to win 3 gold medals in swimming...so she took me to the swimming pool with her every day when I was 10.

Reporter: Were you afraid the frist moment you were in the water ?

Minh Ha: Yes.I still remember that horrible feeling... feeling like you were lost....completely helpless. Without anything to support you from below.

Reporter: And then...?

Minh Ha: My mother taught me how to use my arms to keep myself floating in the water and to move forward. Then I became more confindent. She was my best coach.

Reporter: I can see you also have a very good coach now. He’s very much worried about you. Can you say something about him ?

Minh Ha: Two years ago, I met Henry at the swimming poll where he worked as a coach. He has taught me since then.... and....we fell in love...and we planned to get married next month!

Reporter:  Congratulations ! We all hope you’ll have a happy family ... and more gold medals in the future.

Minh Ha:Thank you . I hope I will.

Cuộc phỏng vấn với nhà vô địch bị khuyết tật

Phóng viên (M): Đây là Peter Lee của BKFM. Tôi đang báo cáo từ Para Games của Việt Nam. Bạn đang nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Minh Hà. Nhà vô địch 19 tuổi ngày nay của bơi lội ... Minh Hà. Bạn phải là người hạnh phúc nhất hôm nay.

 Minh Hà: Vâng ... và mẹ tôi ... Hm ... và tất cả bạn bè của tôi nữa. (Cười)

Họ là những người ủng hộ nhiệt tình nhất của tôi.

PV: Bạn có thể nói với khán giả của chúng tôi cách bạn học về bơi?

Minh Hà: Chà ... Tôi bị tê liệt sau khi bị bệnh khi tôi 3 tuổi. Mẹ tôi rất thích bơi lội ... Bạn biết không, bà ấy từng giành 3 huy chương vàng trong bơi ... nên bà ấy đưa tôi đến hồ bơi với bà ấy mỗi ngày khi tôi lên 10 tuổi.

PV: Bạn có sợ thời điểm bạn đang ở trong nước không?

Minh Hà: Vâng. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khủng khiếp đó ... cảm giác như bạn đã mất ... hoàn toàn bất lực. Không có bất cứ điều gì để hỗ trợ bạn từ bên dưới.

PV: Và sau đó ...?

Minh Hà: Mẹ tôi đã dạy tôi cách sử dụng cánh tay để giữ cho mình nổi trong nước và tiến lên phía trước. Rồi tôi trở nên bướng bỉnh hơn. Bà ấy là huấn luyện viên giỏi nhất của tôi.

PV: Tôi có thể thấy bạn cũng có một huấn luyện viên rất tốt ngay bây giờ. Anh ấy rất lo lắng cho bạn. Bạn có thể nói điều gì đó về anh ta không?

Minh Hà: Hai năm trước, tôi gặp Henry tại cuộc thăm dò bơi lội nơi anh làm huấn luyện viên. Anh ấy đã dạy tôi kể từ đó .... và .... chúng tôi đã yêu ... và chúng tôi dự định kết hôn vào tháng tới!

PV: Xin chúc mừng! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc ... và nhiều huy chương vàng hơn trong tương lai.

Minh Hà: Cảm ơn bạn. Tôi hy vọng vậy.

close