Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 11 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Thuc is taking a course in Study Skills in English. Now in his class on reading skills, the teacher is making a quick review about what they learned in the last class. Listen to this conversation and check wether the statements are true (T) or false (F)

1. It is important to know the purposes of reading.       

Đúng
Sai

2. Surveying a book will help decide whether the book is necessary for you.

Đúng
Sai

3. The contents pages of a book show how the book is organized.       

Đúng
Sai

4. Unlike the index, the table of contents gives more detail 

about the concepts mentioned in the book.

Đúng
Sai

5. It is neccesary to make sure that the level of the book is 

neither too easy nor too difficult for you.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Thuc is taking a course in Study Skills in English. Now in his class on reading skills, the teacher is making a quick review about what they learned in the last class. Listen to this conversation and check wether the statements are true (T) or false (F)

1. It is important to know the purposes of reading.       

Đúng
Sai

2. Surveying a book will help decide whether the book is necessary for you.

Đúng
Sai

3. The contents pages of a book show how the book is organized.       

Đúng
Sai

4. Unlike the index, the table of contents gives more detail 

about the concepts mentioned in the book.

Đúng
Sai

5. It is neccesary to make sure that the level of the book is 

neither too easy nor too difficult for you.

Đúng
Sai
Đáp án

1. It is important to know the purposes of reading.       

Đúng
Sai

2. Surveying a book will help decide whether the book is necessary for you.

Đúng
Sai

3. The contents pages of a book show how the book is organized.       

Đúng
Sai

4. Unlike the index, the table of contents gives more detail 

about the concepts mentioned in the book.

Đúng
Sai

5. It is neccesary to make sure that the level of the book is 

neither too easy nor too difficult for you.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

1. It is important to know the purposes of reading.

Tạm dịch: Thật quan trọng để biết mục đích của đọc sách.

Đáp án: T

2. Surveying a book will help decide whether the book is necessary for you.

Tạm dịch: Khảo sát 1 quyển sách sẽ giúp quyết định quyển sách đấy cần thiết cho bạn hay không.

Đáp án: T

3. The contents pages of a book show how the book is organized. 

Tạm dịch: Trang mục lục của quyển sách sẽ chỉ ra quyển sách được tổ chức như thế nào.

Đáp án: T

4. Unlike the index, the table of contents gives more detail about the concepts mentioned in the book.

Tạm dịch: Không giống như bảng chú dẫn, bảng mục lục đưa chi tiết hơn về khái niệm được đề cập trong sách.

Câu đúng: The table of contents show what the book is about and how it is organized.

Đáp án: F

5. It is neccesary to make sure that the level of the book is neither too easy nor too difficult for you.

Tạm dịch: Thật cần thiết để đảm bảo rằng mức độ của quyển sách không quá dễ và không quá khó cho bạn.

Teacher: Good morning, every body. Today, I’d like to review with you several important points we discussed in our last class. Firsly, readers must make sure they know the purposes of reading. There are two essential wh-questions to be made before reading a book. What are they, Thuc?

Thuc: Um! They’re why and what, sir.

Teacher: Exactly, you should ask yourself why you should be reading the book and that what you might expect to get from it. Once you’ve done this, it would be easier for you to identify the right book and the right chapter or section to read. How about the next step, for example, surveying the book?

Tung: It’s to find out all the information about the book to… to make sure it meets our needs.  

Teacher: Very good. What should we find out then, Thao?

Thao: What the book is about and… and how it is organized.

Teacher: But where to look for such information?

Thao: Normally in the beginning pages… It’s where we often find the contents.

Ngoc: And in the index by the end of the book. I mean, the detailed list of all the questions mentioned in the book.

Teacher: Great! The index is very helpful when we’re looking for a particular term. Unlike the contents, the index usually comes at the end of the book and alphabetically arranged. Anything else?

Ngoc: Well, we can read the front and back covers. Or we can also skim, that is reading through the book for an overview of the book. As for the date of publication, it is usually printed on the first or last pages.

Giáo viên: Chào buổi sáng, các em. Hôm nay, tôi muốn xem lại với bạn một số điểm quan trọng mà chúng ta đã thảo luận trong lớp học cuối cùng. Đầu tiên, độc giả phải chắc chắn rằng họ biết mục đích của việc đọc. Có hai câu hỏi cần thiết phải được thực hiện trước khi đọc một cuốn sách. Họ là gì, Thục?

Thuc: Um! Chúng là lý do tại sao và cái gì.

Giáo viên: Chính xác, bạn nên tự hỏi tại sao bạn nên đọc sách và những gì bạn có thể mong đợi để có được từ nó. Khi bạn đã thực hiện việc này, bạn sẽ dễ dàng xác định đúng cuốn sách và chương hoặc phần phù hợp để đọc. Làm thế nào về bước tiếp theo, ví dụ, khảo sát cuốn sách?

Tung: Để tìm hiểu tất cả thông tin về cuốn sách… để đảm bảo nó đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Giáo viên: Rất tốt. Chúng ta nên tìm hiểu điều gì sau đó, Thảo?

Thảo: Cuốn sách là gì và… và cách nó được tổ chức.

Giáo viên: Nhưng tìm kiếm thông tin đó ở đâu?

Thảo: Bình thường ở những trang đầu… Đó là nơi chúng tôi thường tìm thấy nội dung.

Ngọc: Và trong chỉ mục vào cuối cuốn sách. Ý tôi là, danh sách chi tiết của tất cả các câu hỏi được đề cập trong cuốn sách.

Giáo viên: Tuyệt! Chỉ mục này rất hữu ích khi chúng tôi đang tìm kiếm một cụm từ cụ thể. Không giống như nội dung, chỉ số thường xuất hiện ở cuối sách và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Còn gì nữa không?

Ngọc: À, chúng ta có thể đọc bìa trước và sau. Hoặc chúng ta cũng có thể đọc lướt, đọc qua cuốn sách để có cái nhìn tổng quan về cuốn sách. Đối với ngày xuất bản, nó thường được in trên trang đầu tiên hoặc trang cuối cùng.

close