Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 11 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Thuc is taking a course in Study Skills in English. Now in his class on reading skills, the teacher is making a quick review about what they learned in the last class. Listen to this conversation and check wether the statements are true (T) or false (F)

1. It is important to know the purposes of reading.       

Đúng
Sai

2. Surveying a book will help decide whether the book is necessary for you.

Đúng
Sai

3. The contents pages of a book show how the book is organized.       

Đúng
Sai

4. Unlike the index, the table of contents gives more detail 

about the concepts mentioned in the book.

Đúng
Sai

5. It is neccesary to make sure that the level of the book is 

neither too easy nor too difficult for you.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. It is important to know the purposes of reading.       

Đúng
Sai

2. Surveying a book will help decide whether the book is necessary for you.

Đúng
Sai

3. The contents pages of a book show how the book is organized.       

Đúng
Sai

4. Unlike the index, the table of contents gives more detail 

about the concepts mentioned in the book.

Đúng
Sai

5. It is neccesary to make sure that the level of the book is 

neither too easy nor too difficult for you.

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

1. It is important to know the purposes of reading.

Tạm dịch: Thật quan trọng để biết mục đích của đọc sách.

Đáp án: T

2. Surveying a book will help decide whether the book is necessary for you.

Tạm dịch: Khảo sát 1 quyển sách sẽ giúp quyết định quyển sách đấy cần thiết cho bạn hay không.

Đáp án: T

3. The contents pages of a book show how the book is organized. 

Tạm dịch: Trang mục lục của quyển sách sẽ chỉ ra quyển sách được tổ chức như thế nào.

Đáp án: T

4. Unlike the index, the table of contents gives more detail about the concepts mentioned in the book.

Tạm dịch: Không giống như bảng chú dẫn, bảng mục lục đưa chi tiết hơn về khái niệm được đề cập trong sách.

Câu đúng: The table of contents show what the book is about and how it is organized.

Đáp án: F

5. It is neccesary to make sure that the level of the book is neither too easy nor too difficult for you.

Tạm dịch: Thật cần thiết để đảm bảo rằng mức độ của quyển sách không quá dễ và không quá khó cho bạn.

Teacher: Good morning, every body. Today, I’d like to review with you several important points we discussed in our last class. Firsly, readers must make sure they know the purposes of reading. There are two essential wh-questions to be made before reading a book. What are they, Thuc?

Thuc: Um! They’re why and what, sir.

Teacher: Exactly, you should ask yourself why you should be reading the book and that what you might expect to get from it. Once you’ve done this, it would be easier for you to identify the right book and the right chapter or section to read. How about the next step, for example, surveying the book?

Tung: It’s to find out all the information about the book to… to make sure it meets our needs.  

Teacher: Very good. What should we find out then, Thao?

Thao: What the book is about and… and how it is organized.

Teacher: But where to look for such information?

Thao: Normally in the beginning pages… It’s where we often find the contents.

Ngoc: And in the index by the end of the book. I mean, the detailed list of all the questions mentioned in the book.

Teacher: Great! The index is very helpful when we’re looking for a particular term. Unlike the contents, the index usually comes at the end of the book and alphabetically arranged. Anything else?

Ngoc: Well, we can read the front and back covers. Or we can also skim, that is reading through the book for an overview of the book. As for the date of publication, it is usually printed on the first or last pages.

Giáo viên: Chào buổi sáng, các em. Hôm nay, tôi muốn xem lại với bạn một số điểm quan trọng mà chúng ta đã thảo luận trong lớp học cuối cùng. Đầu tiên, độc giả phải chắc chắn rằng họ biết mục đích của việc đọc. Có hai câu hỏi cần thiết phải được thực hiện trước khi đọc một cuốn sách. Họ là gì, Thục?

Thuc: Um! Chúng là lý do tại sao và cái gì.

Giáo viên: Chính xác, bạn nên tự hỏi tại sao bạn nên đọc sách và những gì bạn có thể mong đợi để có được từ nó. Khi bạn đã thực hiện việc này, bạn sẽ dễ dàng xác định đúng cuốn sách và chương hoặc phần phù hợp để đọc. Làm thế nào về bước tiếp theo, ví dụ, khảo sát cuốn sách?

Tung: Để tìm hiểu tất cả thông tin về cuốn sách… để đảm bảo nó đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

Giáo viên: Rất tốt. Chúng ta nên tìm hiểu điều gì sau đó, Thảo?

Thảo: Cuốn sách là gì và… và cách nó được tổ chức.

Giáo viên: Nhưng tìm kiếm thông tin đó ở đâu?

Thảo: Bình thường ở những trang đầu… Đó là nơi chúng tôi thường tìm thấy nội dung.

Ngọc: Và trong chỉ mục vào cuối cuốn sách. Ý tôi là, danh sách chi tiết của tất cả các câu hỏi được đề cập trong cuốn sách.

Giáo viên: Tuyệt! Chỉ mục này rất hữu ích khi chúng tôi đang tìm kiếm một cụm từ cụ thể. Không giống như nội dung, chỉ số thường xuất hiện ở cuối sách và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Còn gì nữa không?

Ngọc: À, chúng ta có thể đọc bìa trước và sau. Hoặc chúng ta cũng có thể đọc lướt, đọc qua cuốn sách để có cái nhìn tổng quan về cuốn sách. Đối với ngày xuất bản, nó thường được in trên trang đầu tiên hoặc trang cuối cùng.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the correct answer for the following sentences:

1. There are two essential wh-questions to be made before reading a book. What are they?


2. Where is the index of the book?3. Where is the date of publication printed?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. There are two essential wh-questions to be made before reading a book. What are they?


2. Where is the index of the book?3. Where is the date of publication printed?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu 1 :

Có hai câu hỏi cần thiết phải được thực hiện trước khi đọc một cuốn sách. Hai câu hỏi đó là gì?

A. Là câu hỏi tại sao và như thế nào

B. Là câu hỏi cái gì và như thế nào

C. Là câu hỏi tại sao và cái gì

Thông tin: “There are two essential wh-questions to be made before reading a book. What are they, Thuc? - Um! They’re why and what, sir. – Exactly…”

Tạm dịch: Có hai câu hỏi cần thiết phải được thực hiện trước khi đọc một cuốn sách. Những câu hỏi đó là gì nhỉ Thức? - Dạ, là câu hỏi tại sao và cái gì. - Chính xác,..”

Đáp án: C

Câu 2 :

Bảng phụ lục của một cuốn sách nằm ở đâu?

A. Ở trang đầu của cuốn sách

B. Ở cuối sách

C. Ở bìa trước và bìa sau của cuốn sách

Thông tin: “And in the index by the end of the book… - Unlike the contents, the index usually comes at the end of the book and alphabetically arranged…”

Tạm dịch: Và trong phần chỉ mục ở cuối cuốn sách … - Không giống như nội dung, bảng phụ lục của cuốn sách thường nằm ở cuối sách và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

=> Đáp án: B

Câu 3 :

Ngày xuất bản được in ở đâu?

A. Trang đầu tiên hoặc trang cuối cùng

C. Ở bìa trước

D. Ở bìa sau

Thông tin: “As for the date of publication, it is usually printed on the first or last pages.”

Tạm dịch: Đối với ngày xuất bản, nó thường được in trên trang đầu tiên hoặc trang cuối cùng.

=> Đáp án: A

Transcript

Teacher: Good morning, everybody. Today, I’d like to review with you several important points we discussed in our last class. Firstly, readers must make sure they know the purposes of reading. There are two essential wh-questions to be made before reading a book. What are they, Thuc?

Thuc: Um! They’re why and what, sir.

Teacher: Exactly, you should ask yourself why you should be reading the book and that what you might expect to get from it. Once you’ve done this, it would be easier for you to identify the right book and the right chapter or section to read. How about the next step, for example, surveying the book?

Tung: It’s to find out all the information about the book to… to make sure it meets our needs. 

Teacher: Very good. What should we find out then, Thao?

Thao: What the book is about and… how it is organized.

Teacher: But where to look for such information?

Thao: Normally in the beginning pages… It’s where we often find the contents.

Ngoc: And in the index by the end of the book. I mean, the detailed list of all the questions mentioned in the book.

Teacher: Great! The index is very helpful when we’re looking for a particular term. Unlike the contents, the index usually comes at the end of the book and alphabetically arranged. Anything else?

Ngoc: Well, we can read the front and back covers. Or we can also skim, that is reading through the book for an overview of the book. As for the date of publication, it is usually printed on the first or last pages.

Xem Bài Dịch

Giáo viên: Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay, cô muốn ôn lại với các em một số điểm quan trọng mà chúng ta đã thảo luận trong tiết học lần trước. Đầu tiên, độc giả phải đảm bảo rằng họ biết mục đích của việc đọc là gì. Có hai câu hỏi cần thiết phải được thực hiện trước khi đọc một cuốn sách. Những câu hỏi đó là gì nhỉ Thức?

Thức: Da, là câu hỏi tại sao và cái gì.

Giáo viên: Chính xác, các em nên tự hỏi tại sao chúng ta nên đọc cuốn sách đó và chúng ta có thể mong đợi nhận được điều gì từ nó. Một khi các em thực hiện xong việc này, các em sẽ dễ dàng xác định đúng cuốn sách, đúng chương hoặc phần để đọc. Thế bước tiếp theo, ví dụ, khảo sát cuốn sách thì như thế nào nhỉ?

Tùng: Tìm hiểu toàn bộ thông tin về cuốn sách… để đảm bảo nó đáp ứng được nhu cầu của chúng ta.

Giáo viên: Rất tốt. Chúng ta nên tìm hiểu điều gì sau đó, Thảo?

Thảo: Cuốn sách viết về chủ đề gì và … cuốn sách có cấu trúc như thế nào.

Giáo viên: Nhưng tìm kiếm thông tin đó ở đâu?

Thảo: Thông thường là tìm ở những trang đầu… Đó là phần mà chúng ta thường tìm thấy phần mục lục.

Ngọc: Và trong phần chỉ mục ở cuối cuốn sách. Ý em là danh sách chi tiết tất cả các câu hỏi được đề cập trong cuốn sách.

Giáo viên: Tốt lắm! Phần chỉ mục này rất hữu ích khi chúng ta đang tìm kiếm một cụm từ cụ thể. Không giống như phần mục lục, chỉ mục thường có ở cuối sách và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Còn gì khác nữa không?

Ngọc: À, chúng ta có thể đọc bìa trước và và sau. Hoặc chúng ta cũng có thể đọc lướt, đọc qua cuốn sách để có cái nhìn tổng quan về cuốn sách. Đối với ngày xuất bản, nó thường được in trên trang đầu tiên hoặc trang cuối cùng.

 

close