Trắc nghiệm Từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Francis Bacon lived ________ about the same time as Shakespeare.

A. at

B. for

C. in

D. over 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. at

Lời giải chi tiết :

live at: sống ở (thời đại nào đó)

=> Francis Bacon lived at about the same time as Shakespeare.

Tạm dịch: Francis Bacon sống cùng thời với Shakespeare.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

____ books are ones in which the story is told or illustrated with pictures.

A. Comic

B. Thriller

C. Romantic

D. Science

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Comic

Lời giải chi tiết :

Comic book (n): truyện tranh 

Thriller (n): truyện giật gân            

Romantic book (n): ngôn tình

Science book (n): sách khoa học

=> Comic books are ones in which the story is told or illustrated with pictures.

Tạm dịch: Truyện tranh là những cuốn sách trong đó câu chuyện được kể hoặc minh họa bằng hình ảnh.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

A book may be studied by students as the ________ of a writing and analysis exercise in the form of a book report.

A. limit

B. time                 

C. subject

D. interest

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. subject

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

limit (n): giới hạn 

time (n): thời gian                                          

subject (n): môn học     

interest (n): sở thích

=> A book may be studied by students as the subject of a writing and analysis exercise in the form of a book report.

Tạm dịch: Một cuốn sách có thể được nghiên cứu bởi các sinh viên như là chủ đề của bài viết và bài tập phân tích sách dưới dạng báo cáo. 

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn từ đồng nghĩa với từ được gạch chân trong câu sau:

Please give me some advice to buy suitable books for my ten-year-old girl.

A. recommendation          

B. information        

C. fiction                    

D. interest

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. recommendation          

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

recommendation (n): sự giới thiệu, sự gợi ý  

information (n): thông tin       

fiction (n): tiểu thuyết giả tưởng

interest (n): sở thích

advice = recommendation

Tạm dịch: Vui lòng cho tôi một số lời khuyên để mua sách phù hợp cho con gái mười tuổi của tôi.

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

A ________ is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

A. pleasure

B. novel

C. page

D. review

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. novel

Lời giải chi tiết :

pleasure (n): niềm vui, sự hài lòng    

novel (n): tiểu thuyết  

page (n): trang (sách)   

review (n): bài phê bình, nhận xét

=> A novel is a story long enough to fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

Tạm dịch: Cuốn tiểu thuyết là một câu chuyện dài đủ để viết nên cuốn sách hoàn chỉnh, trong đó các nhân vật và sự kiện thường mang tính tưởng tượng.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

A ________ is the story of a person's life written by somebody else.

A. romance

B. fiction 

C. biography 

D. science

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. biography 

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

romance (n): ngôn tình      

fiction (n): tiểu thuyết giả tưởng                         

biography (n): tiểu sử 

science (n): khoa học

=> A biography is the story of a person's life written by somebody else.

Tạm dịch: Tiểu sử là câu chuyện về cuộc đời của một người được viết bởi 1 ai đó.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

People enjoy books ________ different ways.

A. on

B. with

C. upon

D. in

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. in

Lời giải chi tiết :

in different ways: trong nhiều cách khác nhau

=>People enjoy books in different ways

Tạm dịch: Mọi người thưởng thức sách theo những cách khác nhau.

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

When a reader reads an interesting book slowly and carefully, he ____ it.

A. reviews      

B. chews and digests

C. swallows   

D. dips into

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. chews and digests

Lời giải chi tiết :

reviews (v): xem lại   

chews and digests (v): nghiền ngẫm

swallows (v): đọc ngấu nghiến   

dips into (v): đọc qua loa

=>When a reader reads an interesting book slowly and carefully, he chews and digests it.

Tạm dịch: Khi một người đọc một cuốn sách thú vị một cách chậm chạp và cẩn thận, anh ta đang nghiền ngẫm nó.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Since their appearance, books are a previous ________ of knowledge and pleasure.

A. source

B. pile

C. amount

D. sum

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. source

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

source (n): nguồn   

pile (n): chồng, đống       

amount (n): số lượng   

sum (n): tổng

=> Since their appearance, books are a previous source of knowledge and pleasure.

Tạm dịch: Kể từ khi xuất hiện, sách là một nguồn kiến thức quý báu và đem lại niềm vui. 

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Many teenagers are not much ________ in reading books, except for what they are made to read at school.

A. excited

 B. important

C. slow

D. interested

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. interested

Lời giải chi tiết :

excited (adj): hứng thú (+about)

important (adj): quan trọng               

slow (adj): chậm chạp   

interested (adj): thú vị (+in)

tobe interested in + V-ing: thích thú về việc gì

=> Many teenagers are not much interested in reading books, except for what they are made to read at school.

Tạm dịch: Nhiều thanh thiếu niên không quan tâm nhiều đến việc đọc sách, ngoại trừ những gì chúng bị bắt đọc ở trường.

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

This book ________ to Peter. It is not mine. 

A. possesses   

B. owns

C. has

 D. belongs

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 D. belongs

Phương pháp giải :

Kiến thức: động từ đi với giới từ "to"

Lời giải chi tiết :

possesses (v): sở hữu

owns (v): sở hữu

has (v): có       

belong (v): thuộc về

belong to: thuộc về ai đó 

=> This book belongs to Peter. It is not mine. 

Tạm dịch: Quyển sách này là của Peter. Nó không phải của tôi.

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Boy, stop reading. ________ the book down and go to bed.  

A. Take

B. Put

C. Set

D. Pick

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Put

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

Take (v): cầm   

Put (v): đặt                             

Set (v): bố trí   

Pick (v): nhặt

put something down: đặt cái gì xuống 

=> Boy, stop reading. Put the book down and go to bed. 

Tạm dịch: Nào cậu bé, dừng đọc thôi. Hãy đặt quyển sách xuống và đi ngủ.

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

I have nearly finished reading the book. There are only a few ______ left.  

A. pieces                  

B. pages            

C. slices              

D. sheets

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. pages            

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

pieces (n): mẩu     

pages (n): trang                      

slices (n): miếng  

sheets (n): tờ, phiếu

=> I have nearly finished reading the book. There are only a few pages left.  

Tạm dịch: Tôi đã đọc gần xong quyển sách đó. Chỉ còn 1 vài trang thôi.

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

It is a good book. I think it is interesting enough for you to ________.

A. put down

B. swallow

C. look up

D. understand

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. swallow

Phương pháp giải :

Tra cứu nghĩa của từ 

Lời giải chi tiết :

put down (v): đặt xuống       

swallow (v): đọc ngấu nghiến            

look up (v): tra cứu     

understand (v): hiểu

=> It is a good book. I think it is interesting enough for you to swallow.

Tạm dịch: Đó là quyển sách hay. Tôi nghĩ nó đủ thú vị cho bạn để đọc ngấu nghiến.

Câu hỏi 15 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

This book is not really ________. It is a waste of money buying it.

A. inform       

B. information

C. informative

D. informatively

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. informative

Phương pháp giải :

xác định từ loại 

Lời giải chi tiết :

inform (v): thông báo     

information (n): thông tin      

informative (adj): nhiều thông tin 

informatively (adv): 1 cách thông báo

Chỗ cần điền đứng sau động từ “tobe” nên cần 1 tính từ

=>This book is not really informative. It is a waste of money buying it.

Tạm dịch: Quyển sách đó không thực sự nhiều thông tin. Thật phí tiền để mua nó.

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Sometimes it is ________ to find suitable books for our children.

A. difficult     

B. difficulty

C. difficultly  

D. difficulties

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. difficult     

Phương pháp giải :

xác định từ loại 

Lời giải chi tiết :

difficult (adj): khó khăn   

difficulty (n): sự khó khăn                 

difficultly (adv): 1 cách khó khăn

difficulties (n.pl): nhiều trở ngại

Cấu trúc: It + tobe + adj + to-V (bare) : Thật... để làm gì 

=> Sometimes it is difficult to find suitable books for our children.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng thật khó khăn để tìm quyển sách phù hợp cho bọn trẻ của chúng ta.

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

A book may be evaluated by a reader or professional writer to create a book ________.

A. review       

B. reviewing   

C. reviewer

D. reviewed

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. review       

Phương pháp giải :

Xác định từ loại 

Lời giải chi tiết :

review (n): bài phê bình   

reviewing (v): xem lại            

reviewer (n): nhà phê bình 

reviewed (v): được xem lại

Cụm từ: a book review (một bài nhận xét)

=>A book may be evaluated by a reader or professional writer to create a book review.

Tạm dịch : Một cuốn sách có thể được đánh giá bởi một độc giả hoặc nhà văn chuyên nghiệp bằng cách đưa ra bài phê bình.

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Read the book ________ and you can find the information you need.

A. care

B. careful       

C. carefulness

D. carefully

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. carefully

Phương pháp giải :

Xác định từ loại 

Lời giải chi tiết :

care (n): sự quan tâm 

careful (adj): cẩn thận

carefulness (n): sự cẩn thận    

carefully (adv): 1 cách cẩn thận

Chỗ cần điền đứng  sau tân ngữ "the book" và bổ nghĩa cho động từ "read" nên cần một trạng từ.

=> Read the book carefully and you can find the information you need.

Tạm dịch: Hãy đọc cuốn sách 1 cách cẩn thận và bạn có thể tìm thấy thông tin bạn cần.

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

Not many people find reading more ________ than watching TV.

A. interest      

B. interested

C. interesting      

D. interestingly

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. interesting      

Phương pháp giải :

Xác định từ loại 

Cấu trúc find sth adj

Lời giải chi tiết :

interest (n): sự thích thú   

interested (adj): quan tâm thích thú               

interesting  (adj): thú vị  

interestingly (adv): 1 cách thú vị

Cấu trúc: Find + O + adj 

=> Not many people find reading more interesting than watching TV.

Tạm dịch: Không nhiều người cảm thấy đọc sách thú vị hơn là xem TV.      

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống:

To become a novelist, you need to be ________.

A. imagine      

B. imagination

C. imaginative

D. imaginarily

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. imaginative

Phương pháp giải :

Đứng sau To be nên cần 1 tính từ

Lời giải chi tiết :

imagine (v): tưởng tượng         

imagination (n): sự tưởng tượng        

imaginative (adj): giàu tưởng tượng  

imaginarily (adv): 1 cách không có thực

Chỗ cần điền sau “tobe” nên cần 1 tính từ.

=> To become a novelist, you need to be imaginative.

Tạm dịch: Để trở thành 1 nhà tiểu thuyết, bạn cần phải giàu trí tưởng tượng.

close