Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 4 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

The American education system requires that students complete 12 years of  primary and secondary education prior to attending university or college. This may be accomplished either at public or government-operated schools, or at private schools. These 12 years of schooling or their equivalent may also be completed outside the USA, thus giving foreign students the opportunity to pursue the benefits of the American education system and obtain a quality American education. Perhaps one of the most impressive facts is that a large number of presidents, prime ministers and leaders from other countries have experienced the American education system and graduated from a university or school in the USA. In many fields and industries, the American education system offers the most cutting-edge, sought-after programs at the world's best schools. That is why graduating from an accredited American school and being exposed to the rigors of the American education system is an investment in your future. Whether you want to study at a top USA university, a top USA college, a vocational or high school, a thorough understanding of how the American education system works is essential. Without a clear grasp of the American education system, an international student will find it difficult to make the right academic choices. It is no surprise that the American education system and the American school system host more international students than any other country in the world!

Câu 1.1

The expression government-operated could best be replaced by _____.

 • A

  independent

 • B

  state

 • C

  vocational

 • D

  boarding

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: This may be accomplished either at public or government-operated schools, or at private schools.

Lời giải chi tiết :

independent (adj): độc lập                                         

state (adj): thuộc nhà nước                                        

vocational (adj): hướng nghiệp                                  

boarding (n): sự lên tàu

government-operated = state : thuộc nhà nước (trường công)

Thông tin: This may be accomplished either at public or government-operated schools, or at private schools.

Tạm dịch: Điều này có thể được thực hiện tại các trường công hoặc điều hành bởi chính phủ, hay tại trường tư. 

=> The expression government-operated could best be replaced by boarding

Câu 1.2

According to the text, students in the USA _______. 

 • A

  are made to take primary and secondary education in the country

 • B

  are not necessarily take primary and secondary education in the country

 • C

  spend less than 12 years for primary and secondary education

 • D

  needn't take primary and secondary education

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: These 12 years of schooling or their equivalent may also be completed outside the USA…"

Lời giải chi tiết :

Theo như đoạn văn, học sinh ở Mỹ_____

A. bị bắt tham gia giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại đất nước.

B. không cần thiết tham gia giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại đất nước.

C. dành ít nhất 12 năm cho giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại đất nước.

D. không cần tham gia giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại đất nước

Thông tin: These 12 years of schooling or their equivalent may also be completed outside the USA…"

Tạm dịch: 12 năm học hoặc tương tự có thể được hoàn thành bên ngoài nước Mỹ.

=> According to the text, students in the USA are not necessarily take primary and secondary education in the country

Câu 1.3

The writer _______ the US education. 

 • A

  appreciates

 • B

  underestimates

 • C

  overstates

 • D

  dislikes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: It is no surprise that the American education system and the American school system host more international students than any other country in the world.

Lời giải chi tiết :

Nhà văn _____ giáo dục Mỹ.

A. đánh giá cao

B. đánh giá thấp

C. nói quá                   

D. không thích

Thông tin: It is no surprise that the American education system and the American school system host more international students than any other country in the world.

Tạm dịch: không có gì ngạc nhiên rằng hệ thống giáo dục Mỹ và hệ thống trường học Mỹ có nhiều học sinh quốc tế nhất trên thế giới.

=> The writer appreciates the US education. 

Câu 1.4

Which is true?

 • A

  The US education is not good enough for foreign students.

 • B

  Foreign students are not offered opportunities in the US.

 • C

  There are not many foreign students in the US.

 • D

  Many leaders all over the world have studied in the US.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: ... prime ministers and leaders from other countries have experienced the American education system and graduated from a university or school in the USA.

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây đúng?

A. Giáo dục Mỹ không đủ tốt cho học sinh nước ngoài.

B. Học sinh nước ngoài không được đề nghị cơ hội tại Mỹ.

C. Không có nhiều học sinh nước ngoài ở Mỹ.

D. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế thới đã học ở Mỹ.

Thông tin: ... prime ministers and leaders from other countries have experienced the American education system and graduated from a university or school in the USA.

Tạm dịch: ….thủ tướng và các nhà lãnh đạo nước khác đã từng trải nghiệm hệ thống giáo dục của Mỹ và tốt nghiệp một trường đại học hoặc trường học ở Mỹ.

=> Many leaders all over the world have studied in the US.

Câu 1.5

What is the writer's advice?

 • A

  International students should not invest their future education in the US.

 • B

   International students should not study at a top USA university, a top USA college, a vocational or high school.

 • C

  Without a clear grasp of the American education system, an international student can make the right academic choices.

 • D

  International students should have a thorough understanding of how the American education system works before going there to study.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc thông tin: a thorough understanding of how the American education system works is essential.

Lời giải chi tiết :

Lời khuyên của tác giả là gì ?

A. Học sinh quốc tế không nên đầu tư giáo dục tại Mỹ.

B. Học sinh quốc tế không nên học ở trường đại học đứng đầu Mỹ, trường cao đẳng đứng đầu Mỹ, trường hướng nghiệp hoặc trường trung học phổ thông.

C. Nếu không có sự thấu hiểu rõ ràng của hệ thống giáo dục Mỹ, 1 học sinh quốc tế vẫn có thể đưa ra được sự lựa chọn học thuật đúng đắn.

D. Học sinh quốc tế cần có hiểu biết kỹ lưỡng về cách mà hệ thống giáo dục Mỹ hoạt động trước khi tới đây học

Thông tin: a thorough understanding of how the American education system works is essential.

Tạm dịch: một sự hiểu biết kỹ lưỡng về cách mà hệ thống giáo dục Mỹ hoạt động là điều cần thiết.

=> International students should have a thorough understanding of how the American education system works before going there to study.

         Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ đòi hỏi học sinh hoàn thành 12 năm giáo dục tiểu học và trung học trước khi học đại học hoặc cao đẳng. Điều này có thể được thực hiện tại các trường công hoặc điều hành bởi chính phủ, hay tại trường tư. 12 năm học này hoặc tương đương cũng có thể được hoàn thành bên ngoài Hoa Kỳ, do đó đem lại cho sinh viên nước ngoài cơ hội để theo đuổi những lợi ích của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và có được một nền giáo dục Mỹ chất lượng. Có lẽ một trong những sự thật ấn tượng nhất là một số lớn các tổng thống, thủ tướng và lãnh đạo từ các nước khác đã trải nghiệm hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và tốt nghiệp từ một trường đại học hay trường học tại Hoa Kỳ. Trong nhiều lĩnh vực và ngành công nghiệp, Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ cung cấp các chương trình tiên tiến, được săn đón ở trường học tốt nhất của thế giới. Đó là lý do tại sao tốt nghiệp từ một trường học Mỹ được công nhận và được đặt vào sự khắt khe của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ là một sự đầu tư trong tương lai của bạn.

          Cho dù bạn muốn học tại một trường đại học Hoa Kỳ hàng đầu, một trường cao đẳng Hoa Kỳ hàng đầu, một trường dạy nghề hoặc trường trung học thì một sự hiểu biết toàn diện về cách mà các hệ thống giáo dục Hoa Kỳ làm việc là điều cần thiết. Nếu không có sự thấu hiểu rõ ràng về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, một sinh viên quốc tế sẽ cảm thấy khó khăn để chọn những lựa chọn học tập chính xác. Thật không hề bất ngờ khi hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và hệ thống trường học Mỹ có các sinh viên quốc tế nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới!

close