Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 15 Tiếng Anh 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  won

 • B

  gone  

 • C

  none 

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

won /wʌn/       

gone /ɡɒn/      

none /nʌn/   

son /sʌn/

Câu B âm “o” được phát âm thành /ɒ/, còn lại là /ʌ/

Câu hỏi 2 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  bear

 • B

  hear  

 • C

  tearing

 • D

  pea

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

bear /beə(r)/     

hear /hɪə(r)/    

tearing /teə(r)/       

pear /peə(r)/

Câu B âm “ea” được phát âm thành /ɪə/, còn lại là /eə/

Câu hỏi 3 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  comfortable

 • B

  come

 • C

  some

 • D

  comb 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

comfortable /ˈkʌmftəbl/   

come /kʌm/     

some  /sʌm/   

comb /kəʊm/

Câu D âm “o” được phát âm thành /əʊ/, còn lại là /ʌ/

Câu hỏi 4 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  arrived 

 • B

  linked 

 • C

  lived  

 • D

  opened 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-ed”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /id/ khi tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là /s/, /p/, /f/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/

- /d/ các âm còn lại

arrived /əˈraɪvd/         

linked /lɪŋkt/

lived /lɪvd/           

opened /ˈəʊpənd/

Câu B đuôi  “ed” được phát âm thành /t/, còn lại là /d/

Câu hỏi 5 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  transfer

 • B

  station 

 • C

  cable 

 • D

  stable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm  “-a”

Lời giải chi tiết :

transfer /trænsˈfɜː(r)/     

station /ˈsteɪʃn/            

cable /ˈkeɪbl/ 

stable /ˈsteɪbl/

Câu A âm  “a” được phát âm thành /æ/, còn lại là /eɪ/

Câu hỏi 6 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  women

 • B

  movie 

 • C

  lose

 • D

  prove 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm  “-o”

Lời giải chi tiết :

women /ˈwʊmən/       

movie /ˈmuːvi/             

lose /luːz/       

prove /pruːv/

Câu A âm  “o” được phát âm thành /ʊ/, còn lại là / uː/

Câu hỏi 7 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  intellectual  

 • B

  international    

 • C

  interview     

 • D

  responsibility 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm  “-e”

Lời giải chi tiết :

intellectual /ˌɪntəˈlektʃuəl/   

international /ˌɪntəˈnæʃnəl/                 

interview /ˈɪntəvjuː/   

responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/

Câu D âm  “e” được phát âm thành / ɪ/, còn lại là /ə/

Câu hỏi 8 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  rear

 • B

  bear

 • C

  fear

 • D

  dea

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm  “-ea”

Lời giải chi tiết :

rear /rɪə(r)/

bear /beə(r)/                

fear /fɪə(r)/   

dear /dɪə(r)/

Câu B âm  “ea” được phát âm thành /eə/, còn lại là /ɪə/

Câu hỏi 9 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  believed

 • B

  considered

 • C

  advocated

 • D

  controlled 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-ed”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /id/ khi tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi tận cùng là /s/, /p/, /f/, /ʃ/, /tʃ/, /θ/

- /d/ các âm còn lại

believed /bɪˈliːvd/     

considered /kənˈsɪdə(rd)/                   

advocated /ˈædvəkeɪtid/   

controlled /kənˈtrəʊld/

Câu C đuôi “ed” được phát âm thành /id/, còn lại là /d/

Câu hỏi 10 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  throughout

 • B

  although

 • C

  right

 • D

  enough 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-gh”

Lời giải chi tiết :

throughout /θruːˈaʊt/       

although /ɔːlˈðəʊ/                    

right /raɪt/       

enough /ɪˈnʌf/

Câu D đuôi “gh” được phát âm thành /f/, còn lại là âm câm (không được phát âm)

Câu hỏi 11 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  product 

 • B

  postpone

 • C

  purpose

 • D

  postcard

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

product /ˈprɒdʌkt/       

postpone /pəˈspəʊn/               

purpose /ˈpɜːpəs/       

postcard /ˈpəʊstkɑːd/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

Câu hỏi 12 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  element

 • B

  elephant

 • C

  elegant 

 • D

  elaborate 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

element /ˈelɪmənt/     

elephant /ˈelɪfənt/                   

elegant /ˈelɪɡənt/     

elaborate /ɪˈlæbərət/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

Câu hỏi 13 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  computer   

 • B

  committee 

 • C

  museum

 • D

  company 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

computer /kəmˈpjuːtə(r)/     

committee /kəˈmɪti/                

museum /mjuˈziːəm/

company /ˈkʌmpəni/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại âm tiết 2

Câu hỏi 14 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  textile  

 • B

  silence

 • C

  believe 

 • D

  nothing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

textile /ˈtekstaɪl/                                  

silence /ˈsaɪləns/                      

believe /bɪˈliːv/                                       

nothing /ˈnʌθɪŋ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

Câu hỏi 15 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  childbearing 

 • B

  homemaking

 • C

  politics 

 • D

  involvement 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm  từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

childbearing /ˈtʃaɪldbeərɪŋ/     

homemaking /ˈhəʊmmeɪkɪŋ/               

politics /ˈpɒlətɪks/     

involvement /ɪnˈvɒlvmənt/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

Câu hỏi 16 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  deny

 • B

  legal

 • C

  women

 • D

  limit 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

deny /dɪˈnaɪ/       

legal /ˈliːɡl/      

women /ˈwʊmən/     

limit /ˈlɪmɪt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

Câu hỏi 17 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  human

 • B

  mother

 • C

  struggle

 • D

  belief 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

human /ˈhjuːmən/     

mother /ˈmʌðə(r)/       

struggle /ˈstrʌɡl/   

belief /bɪˈliːf/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

Câu hỏi 18 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  opportunity

 • B

  economic

 • C

  society

 • D

  intellectual 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 3 âm tiết trở lên

Lời giải chi tiết :

opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ 

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

society /səˈsaɪəti/                 

intellectual /ˌɪntəˈlektʃuəl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 3

Câu hỏi 19 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  history

 • B

  natural

 • C

  pioneer

 • D

  business 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

history /ˈhɪstri/   

natural /ˈnætʃrəl/         

pioneer /ˌpaɪəˈnɪə(r)/       

business /ˈbɪznəs/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại âm tiết 1

Câu hỏi 20 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  advocate

   

 • B

  consider

 • C

  cultural

 • D

  period 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

advocate /ˈædvəkeɪt/   

consider /kənˈsɪdə(r)/             

cultural /ˈkʌltʃərəl/   

period /ˈpɪəriəd/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

close