Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 15 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  won

 • B

  gone  

 • C

  none 

 • D

  so

Câu 2 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  product 

 • B

  postpone

 • C

  purpose

 • D

  postcard

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

 • A

  won

 • B

  gone  

 • C

  none 

 • D

  so

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

won /wʌn/       

gone /ɡɒn/      

none /nʌn/   

son /sʌn/

Câu B âm “o” được phát âm thành /ɒ/, còn lại là /ʌ/

Câu 2 :

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại:

 • A

  product 

 • B

  postpone

 • C

  purpose

 • D

  postcard

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

product /ˈprɒdʌkt/       

postpone /pəˈspəʊn/               

purpose /ˈpɜːpəs/       

postcard /ˈpəʊstkɑːd/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại âm tiết 1

close