Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 2 Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Traditions, saying, beliefs, language, and values are just a few things that make up our culture. Culture is the framework in which families are structured. It shapes our expectations and ideals. Culture plays a part in the meaning of marriage and our roles as husbands, wives, children and parents. Understanding cultural differences and similarities related to marriage is important. Culture affects the roles that spouses take within marriages, the age at marriage and number of children a couple have, the meaning of divorce, cohabitation and non-marital childbearing, and the way parents raise children. Understanding how relationships and marriages vary across cultural contexts, and how they are similar, we will be able to identify the unique ways that marriages and family life affect people of various cultures. As a result, we will be able to help families and sustain happy marriages. A cross cultural marriage or similar love relationship can be extremely exciting. The cultural background, visits to the other country, the language of the country and learning to speak it, the different habits and ways of doing and saying things that people from other cultures have, are all very exciting indeed. What of the disadvantages of a cross cultural marriage or love relationship with someone from another country or cultural background? No matter how much you love your husband or wife, no matter how high your level of cross cultural awareness, cross cultural communication and respect for differences. Misunderstanding seems to be unavoidable.

Câu 1.1

The passage is about _________.

 • A.

  the effects of cultures on love and marriage

 • B.

  the role of spouses in the family

 • C.

  the definition of culture

 • D.

  cultural differences

Câu 1.2

The word “It” refers to _________.

 • A.

  culture

 • B.

  framework

 • C.

  family

 • D.

  structure

Câu 1.3

According to the writer, cross-cultural marriage _________.

 • A.

  does not have advantages

 • B.

  does not have disadvantages

 • C.

  have both advantages and disadvantages

 • D.

  does not exist through time

   

Câu 1.4

According to the passage, which of the following is not affected by culture?

 • A.

  The age to get married

 • B.

  Child-raising

 • C.

  How much spouses love each other

 • D.

  The roles of spouses

   

Câu 1.5

In cross-cultural marriage, _______ may happen

 • A.

  divorce

 • B.

  quarrel

 • C.

  misunderstanding

 • D.

  separatio

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Traditions, saying, beliefs, language, and values are just a few things that make up our culture. Culture is the framework in which families are structured. It shapes our expectations and ideals. Culture plays a part in the meaning of marriage and our roles as husbands, wives, children and parents. Understanding cultural differences and similarities related to marriage is important. Culture affects the roles that spouses take within marriages, the age at marriage and number of children a couple have, the meaning of divorce, cohabitation and non-marital childbearing, and the way parents raise children. Understanding how relationships and marriages vary across cultural contexts, and how they are similar, we will be able to identify the unique ways that marriages and family life affect people of various cultures. As a result, we will be able to help families and sustain happy marriages. A cross cultural marriage or similar love relationship can be extremely exciting. The cultural background, visits to the other country, the language of the country and learning to speak it, the different habits and ways of doing and saying things that people from other cultures have, are all very exciting indeed. What of the disadvantages of a cross cultural marriage or love relationship with someone from another country or cultural background? No matter how much you love your husband or wife, no matter how high your level of cross cultural awareness, cross cultural communication and respect for differences. Misunderstanding seems to be unavoidable.

Câu 1.1

The passage is about _________.

 • A.

  the effects of cultures on love and marriage

 • B.

  the role of spouses in the family

 • C.

  the definition of culture

 • D.

  cultural differences

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn nói về ______

A. sự ảnh hưởng của văn hoá đối với tình yêu và hôn nhân

B.  vai trò của vợ chồng trong gia đình 

C. định nghĩa về văn hoá

D. sự khác biệt văn hoá

Thông tin: Understanding how relationships and marriages vary across cultural contexts, and how they are similar, we will be able to identify the unique ways that marriages and family life affect people of various cultures.

Tạm dịch: Việc hiểu được các mối quan hệ và hôn nhân khác nhau, giống nhau như thế nào qua bối cảnh văn hóa sẽ giúp chúng ta có thể xác định những phương thức độc đáo mà hôn nhân và cuộc sống gia đình ảnh hưởng đến những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

=> The passage is about the effects of cultures on love and marriage.

Câu 1.2

The word “It” refers to _________.

 • A.

  culture

 • B.

  framework

 • C.

  family

 • D.

  structure

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ “It” thay thế cho______

A. văn hoá

B. gia đình

C. khung

D. cấu trúc

Thông tin: Culture is the framework in which families are structured. It shapes our expectations and ideals.

Tạm dịch: Văn hóa là khung nền tảng mà từ đó các gia đình được xây dựng nên. Nó định hình mong muốn và lý tưởng của chúng ta.

=> The word “It” refers to culture.

Câu 1.3

According to the writer, cross-cultural marriage _________.

 • A.

  does not have advantages

 • B.

  does not have disadvantages

 • C.

  have both advantages and disadvantages

 • D.

  does not exist through time

   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Theo tác giả, hôn nhân đa văn hoá _______

A. không có lợi

B. không có bất lợi

C. có cả mặt lợi và bất lợi

D. không tồn tại qua thời gian

Thông tin: The cultural background, visits to the other country, the language of the country and learning to speak it, the different habits and ways of doing and saying things that people from other cultures have, are all very exciting indeed. What of the disadvantages of a cross cultural marriage or love relationship with someone from another country or cultural background? No matter how much you love your husband or wife, no matter how high your level of cross cultural awareness, cross cultural communication and respect for differences. Misunderstanding seems to be unavoidable.

Tạm dịch: Nền tảng văn hóa, khi ghé thăm một quốc gia khác, ngôn ngữ của đất nước đó và học nói được ngôn ngữ đó, những thói quen và cách làm đa dạng khác nhau, đồng thời nói những điều mà người dân đến từ các nền văn hóa khác nói, tất cả đều thực sự rất thú vị. Vậy những nhược điểm của một cuộc hôn nhân hay mối quan hệ tình yêu đa văn hóa với một ai đó đến từ một quốc gia hay nền văn hóa khác là gì? Dù bạn yêu thương chồng hay vợ của mình nhiều như thế nào, dù trình độ nhận thức văn hóa cao ra sao, bạn đều phải vượt qua sự giao tiếp về văn hoá và tôn trọng sự khác biệt. Sự hiểu lầm dường như là điều không thể tránh khỏi.

=> According to the writer, cross-cultural marriage have both advantages and disadvantages

Câu 1.4

According to the passage, which of the following is not affected by culture?

 • A.

  The age to get married

 • B.

  Child-raising

 • C.

  How much spouses love each other

 • D.

  The roles of spouses

   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn văn, khía cạnh nào dưới đây không bị ảnh hưởng bởi văn hoá?

A. độ tuổi kết hôn

B. việc nuôi con

C. các cặp vợ chồng yêu nhau nhiều như thế nào

D. vai trò của các cặp vợ chồng

Thông tin: Culture affects the roles that spouses take within marriages, the age at marriage and number of children a couple have, the meaning of divorce, cohabitation and non-marital childbearing, and the way parents raise children.

Tạm dịch: Văn hóa ảnh hưởng đến vai trò của các cặp vợ chồng trong hôn nhân, tuổi tác trong hôn nhân, số lượng con cái, ý nghĩa của việc ly hôn, sự chung sống, sinh con ngoài hôn nhân và cách thức mà cha mẹ nuôi dạy con cái.

=> cả 3 đáp án A, B & D đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa

=> How much spouses love each other

Câu 1.5

In cross-cultural marriage, _______ may happen

 • A.

  divorce

 • B.

  quarrel

 • C.

  misunderstanding

 • D.

  separatio

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Trong cuộc hôn nhân đa văn hoá, _____ có thể xảy ra

A. ly hôn

B. bất hoà

C. sự hiểu lầm

D. sự chia rẽ

Thông tin: Misunderstanding seems to be unavoidable.

Tạm dịch: Sự hiểu lầm dường như là điều không thể tránh khỏi.

=> In cross-cultural marriage, misunderstanding may happen.

Truyền thống, tục ngữ, tín ngưỡng, ngôn ngữ và các giá trị chỉ là một số yếu tố thành phần tạo nên văn hóa của chúng ta. Văn hóa là khung nền tảng mà từ đó các gia đình được xây dựng nên. Nó định hình mong muốn và lý tưởng của chúng ta. Văn hóa giữ vai trò định hình ý nghĩa của hôn nhân và vai trò của chúng ta khi làm chồng, làm vợ, con cái và các bậc cha mẹ. Thấu hiểu sự tương đồng và khác biệt về văn hóa liên quan đến hôn nhân rất quan trọng. Văn hóa ảnh hưởng đến vai trò của các cặp vợ chồng trong hôn nhân, tuổi tác trong hôn nhân, số lượng con cái, ý nghĩa của việc ly hôn, sự chung sống, sinh con ngoài hôn nhân và cách thức mà cha mẹ nuôi dạy con cái. Việc hiểu được các mối quan hệ và hôn nhân khác nhau, giống nhau như thế nào qua bối cảnh văn hóa sẽ giúp chúng ta có thể xác định những phương thức độc đáo mà hôn nhân và cuộc sống gia đình ảnh hưởng đến những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Từ đó chúng ta có thể hỗ trợ được gia đình và duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân đa văn hoá hay mối quan hệ tình yêu tương tự có thể rất thú vị. Nền tảng văn hóa, khi ghé thăm một quốc gia khác, ngôn ngữ của đất nước đó và học nói được ngôn ngữ đó, những thói quen và cách làm đa dạng khác nhau, đồng thời nói những điều mà người dân đến từ các nền văn hóa khác nói, tất cả đều thực sự rất thú vị. Vậy những nhược điểm của một cuộc hôn nhân hay mối quan hệ tình yêu đa văn hóa với một ai đó đến từ một quốc gia hay nền văn hóa khác là gì? Dù bạn yêu thương chồng hay vợ của mình nhiều như thế nào, dù trình độ nhận thức văn hóa cao ra sao, bạn đều phải vượt qua sự giao tiếp về văn hoá và tôn trọng sự khác biệt. Sự hiểu lầm dường như là điều không thể tránh khỏi.

close