Trắc nghiệm Ngữ âm Cách phát âm đuôi s/es Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest

Câu 1.1
 • A.

  goes                                    

 • B.

  dishes                     

 • C.

  clothes                    

 • D.

  potatoes

Câu 1.2
 • A.

  matches                       

 • B.

  boxes                      

 • C.

  misses                     

 • D.

  cooks

Câu 1.3
 • A.

  loves                                        

 • B.

   hopes                    

 • C.

  likes                      

 • D.

   stops

Câu 1.4
 • A.

  catches                      

 • B.

   fixes                       

 • C.

  rises              

 • D.

   stops

Câu 1.5
 • A.

  cares                                       

 • B.

  swears                  

 • C.

  breathes               

 • D.

   wipes

Câu 1.6
 • A.

  cooks

 • B.

   makes             

 • C.

  shakes                   

 • D.

   dances

Câu 1.7
 • A.

  pens    

 • B.

  books                    

 • C.

  rulers                     

 • D.

   pencils

Câu 1.8
 • A.

  students                     

 • B.

   teachers                 

 • C.

  boards                   

 • D.

  tables

Câu 1.9
 • A.

  clocks             

 • B.

  maps                  

 • C.

  helps                      

 • D.

  keys

Câu 1.10
 • A.

  buzzes                       

 • B.

  refuses           

 • C.

  needs                   

 • D.

  amuses

Câu 1.11
 • A.

  telephones      

 • B.

  calls                               

 • C.

  buildings             

 • D.

   links

Câu 1.12
 • A.

  sites

 • B.

   dresses                 

 • C.

   kites                       

 • D.

   laptops

Câu 1.13
 • A.

  families                      

 • B.

   parents              

 • C.

  unions                     

 • D.

  neighbors

Câu 1.14
 • A.

  rooms                     

 • B.

  gardens                 

 • C.

   houses              

 • D.

  trees

Câu 1.15
 • A.

  coughs                    

 • B.

  laughs                  

 • C.

  toughs          

 • D.

  ploughs

Câu 1.16
 • A.

  maths        

 • B.

  clothes                 

 • C.

  bathes                

 • D.

  breathes 

Câu 1.17
 • A.

  depths             

 • B.

   deaths                   

 • C.

  lengths                   

 • D.

  breathes

Câu 1.18
 • A.

  choughs                     

 • B.

   roughs                

 • C.

  boughs                

 • D.

  loughs

Câu 1.19
 • A.

  brands                      

 • B.

  machines          

 • C.

  languages             

 • D.

  cabs

Câu 1.20
 • A.

  houses

 • B.

  churches                

 • C.

   lounges               

 • D.

  apples

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest

Câu 1.1
 • A.

  goes                                    

 • B.

  dishes                     

 • C.

  clothes                    

 • D.

  potatoes

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

goes /ɡəʊz/                             

dishes /dɪʃɪz/   

clothes  /kləʊðz/                       

potatoes /pəˈteɪtəʊz/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /ɪz/, còn lại là /z/

Câu 1.2
 • A.

  matches                       

 • B.

  boxes                      

 • C.

  misses                     

 • D.

  cooks

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

matches /mætʃiz/                    

boxes /bɒksɪz/

misses /mɪsɪz/                         

cooks /kʊks/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /s/, còn lại là /ɪz/

Câu 1.3
 • A.

  loves                                        

 • B.

   hopes                    

 • C.

  likes                      

 • D.

   stops

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

loves /lʌvz/                             

hopes /həʊps/            

likes /laɪks/                             

stops /stɒps/

Phần gạch chân ở câu A được phát âm là /z/, còn lại là /s/

Câu 1.4
 • A.

  catches                      

 • B.

   fixes                       

 • C.

  rises              

 • D.

   stops

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

catches /kætʃɪz/                       

fixes /fɪksɪz/   

rises /raɪzɪz/                             

stops /stɒps/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /s/, còn lại là /iz/

Câu 1.5
 • A.

  cares                                       

 • B.

  swears                  

 • C.

  breathes               

 • D.

   wipes

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

cares /keərz/                        

swears /sweərz/          

breathes /briːðz/                      

wipes /waɪps/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /s/, còn lại là /z/

Câu 1.6
 • A.

  cooks

 • B.

   makes             

 • C.

  shakes                   

 • D.

   dances

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

cooks /kʊks/                           

makes /meɪks/

shakes /∫eɪks/                          

dances /dɑːnsɪz/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /ɪz/, còn lại là /s/

Câu 1.7
 • A.

  pens    

 • B.

  books                    

 • C.

  rulers                     

 • D.

   pencils

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

pens /penz/                             

books /bʊks/   

rulers /ˈruːlərz/                        

pencils /ˈpenslz/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /s/, còn lại là /z/

Câu 1.8
 • A.

  students                     

 • B.

   teachers                 

 • C.

  boards                   

 • D.

  tables

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

students /ˈstjuːdnts/                

teachers /ˈtiːtʃərz/                   

boards /bɔːrdz/                                   

tables /teɪblz/

Phần gạch chân ở câu A được phát âm là /s/, còn lại là /z/

Câu 1.9
 • A.

  clocks             

 • B.

  maps                  

 • C.

  helps                      

 • D.

  keys

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

clocks /klɒks/                         

maps /mæps/              

helps /helps/                            

keys /ki:z/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /z/, còn lại là /s/

Câu 1.10
 • A.

  buzzes                       

 • B.

  refuses           

 • C.

  needs                   

 • D.

  amuses

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

buzzes /bʌzɪz/                         

refuses /rɪˈfjuːzɪz/        

needs /niːdz/                           

amuses /əˈmjuːzɪz/

Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /z/, còn lại là /ɪz/

Câu 1.11
 • A.

  telephones      

 • B.

  calls                               

 • C.

  buildings             

 • D.

   links

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

telephones /ˈtelɪfəʊnz/                        

calls /kɔ:lz/                  

buildings /ˈbɪldɪŋz/                            

links /liηks/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /s/, còn lại là /z/

Câu 1.12
 • A.

  sites

 • B.

   dresses                 

 • C.

   kites                       

 • D.

   laptops

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

sites /saits/                  

dresses /dresɪz/                       

kites /kaits/                

laptops /læptɒps/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /ɪz/, còn lại là /s/

Câu 1.13
 • A.

  families                      

 • B.

   parents              

 • C.

  unions                     

 • D.

  neighbors

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

families /ˈfæməliz/                  

parents /ˈperənts/                    

unions /ˈjuːniənz/                   

neighbors /ˈneɪbərz/

Phần gạch chân ở câu B được phát âm là /s/, còn lại là /z/

Câu 1.14
 • A.

  rooms                     

 • B.

  gardens                 

 • C.

   houses              

 • D.

  trees

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

rooms /rʊmz/                          

gardens /ˈɡɑːdnz/                  

houses /ˈhaʊsɪz/                      

trees /tri:z/      

Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /ɪz/, còn lại là /z/

Câu 1.15
 • A.

  coughs                    

 • B.

  laughs                  

 • C.

  toughs          

 • D.

  ploughs

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

coughs /kɔːfs/                         

laughs /lɑːfs/   

toughs  /tʌfs/                           

ploughs /plaʊz/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /z/, còn lại là /s/

Câu 1.16
 • A.

  maths        

 • B.

  clothes                 

 • C.

  bathes                

 • D.

  breathes 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

maths /mæθs/             

clothes /kləʊðz/                      

bathes /beɪðz/         

breathes /briːðz/

Phần gạch chân ở câu A được phát âm là /s/, còn lại là /z/

Câu 1.17
 • A.

  depths             

 • B.

   deaths                   

 • C.

  lengths                   

 • D.

  breathes

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

depths /depθs/            

deaths /deθs/  

lengths /leŋθs/            

breathes /briːðz/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /z/, còn lại là /s/

Câu 1.18
 • A.

  choughs                     

 • B.

   roughs                

 • C.

  boughs                

 • D.

  loughs

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

choughs /tʃʌfs/            

roughs /rʌfs/

boughs /baʊz/             

loughs /lɒks/

Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /z/, còn lại là /s/

Câu 1.19
 • A.

  brands                      

 • B.

  machines          

 • C.

  languages             

 • D.

  cabs

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

brands /brændz/                                 

machines /məˈʃiːnz/     

languages /ˈlæŋɡwɪdʒɪz/                      

cabs /kæbz/

Phần gạch chân ở câu C được phát âm là /ɪz/, còn lại là /z/

Câu 1.20
 • A.

  houses

 • B.

  churches                

 • C.

   lounges               

 • D.

  apples

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

houses / ˈhaʊsɪz/                                 

churches /tʃɜːrtʃɪz/        

lounges /laʊndʒɪz/                                 

apples /ˈæpəlz/

Phần gạch chân ở câu D được phát âm là /z/, còn lại là /ɪz/

close