Trắc nghiệm Ngữ pháp Mệnh đề quan hệ Tiếng Anh 12

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Do you know the girl ______Tom is talking to?

 • A

  whom

 • B

  what

 • C

  which

 • D

  whose

Câu 2 :

Choose the best answer.

We went to Sandra’s party, ____ we enjoyed very much.

 • A

  which

 • B

  whom

 • C

  that

 • D

  who

Câu 3 :

Choose the best answer.

They are looking for the man and his dog ____ have lost the way in the forest.

 • A

  whose

 • B

  that

 • C

  which

 • D

  who

Câu 4 :

Choose the best answer.

The man who is standing there is a clown.

=> The man __________.

 • A

  is a standing clown

 • B

  stands there is a clown

 • C

  standing there is a clown

 • D

  is standing there a clown

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Do you know the girl ______Tom is talking to?

 • A

  whom

 • B

  what

 • C

  which

 • D

  whose

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho “the girl” và đứng trước chủ ngữ Tom.

Lời giải chi tiết :

Danh từ “the girl” (cô gái) chỉ người

Sau chỗ cần điền là 1 mệnh đề: S + V => cần điền đại từ quan hệ “whom” để thay thế cho tân ngữ chỉ người.

=> Do you know the girl whom Tom is talking to?

Tạm dịch: Bạn có biết cô gái mà Tom đang nói chuyện cùng không?

Câu 2 :

Choose the best answer.

We went to Sandra’s party, ____ we enjoyed very much.

 • A

  which

 • B

  whom

 • C

  that

 • D

  who

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho cả một mệnh đề.

Lời giải chi tiết :

Danh từ “party” (bữa tiệc) => chỉ vật

Sau chỗ cần điền là 1 mệnh đề: S + V => cần điền đại từ quan hệ “which” để thay thế cho vị trí là tân ngữ chỉ vật, trước chỗ trống có dấu phẩy nên không được dùng “that

=> We went to Sandra’s party, which we enjoyed very much.

Tạm dịch: Chúng tôi đã đến bữa tiệc của Sandra, chúng tôi rất thích.

Câu 3 :

Choose the best answer.

They are looking for the man and his dog ____ have lost the way in the forest.

 • A

  whose

 • B

  that

 • C

  which

 • D

  who

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ cả người và vật “the man and his dog”

Lời giải chi tiết :

- Khi cụm từ đứng trước là danh từ chỉ cả người và vật “the man and his dog” thì phải dùng đại từ quan hệ "that" để thay thế.

=> They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Tạm dịch: Họ đang tìm kiếm người đàn ông cùng con chó của anh ta đang bị lạc trong rừng.

Câu 4 :

Choose the best answer.

The man who is standing there is a clown.

=> The man __________.

 • A

  is a standing clown

 • B

  stands there is a clown

 • C

  standing there is a clown

 • D

  is standing there a clown

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phương pháp:

Đại từ quan hệ thay thế cho từ chỉ người

Lời giải chi tiết :

- Mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, ta chỉ cần dùng cụm hiện tại phân từ (V-ing) để thay thế cho mệnh đề đó.

- Cách rút gọn: Bỏ đại từ quan hệ và động từ “tobe”, chỉ giữ lại động từ chính trong mệnh đề quan hệ ở dạng V-ing

The man who is standing there is a clown.

=> The man standing there is a clown.

Tạm dịch: Người đàn ông đang đứng đó là một chú hề.

close