Trắc nghiệm thử thách văn học Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản được xem là tác phẩm đầu tiên về Hà Nội?

 • A

  Hà Nội 36 phố phường (Thạch Lam)

 • B

  Đi xuyên Hà Nội (Nguyễn Ngọc Tiến)

 • C

  Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn)

 • D

  Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tác phẩm được coi là “Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên” của nước ta?

Nam quốc sơn hà

Bình Ngô đại cáo

Tuyên ngôn độc lập

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tác phẩm đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ?

Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách)

Truyện thầy Lazaro Phiền (Nguyễn Trọng Quản)

Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xuân Diệu được xem là người khởi đầu cho phong trào thơ Mới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Tác phẩm đầu tiên viết bằng chữ Nôm của nước ta?

 • A

  Hồng Đức quốc âm thi tập (Lê Thánh Tông)

 • B

  Bạn đến chơi nhà (Nguyễn Khuyến)

 • C

  Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)

 • D

  Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Lão Hạc
Chí Phèo
Đời thừa
Tác phẩm viết về người nông dân xuất sắc nhất của nhà văn Nam Cao là .....
Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Nguyễn Du
Nguyễn Trãi
Nguyễn Dữ
Tác phẩm truyện thơ Nôm xuất sắc nhất văn học Việt Nam là của tác giả .....
Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Ai được xem là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới”?

Lau Trọng Lư

Xuân Diệu

Tản Đà

Câu 9 :

Tác phẩm văn học nào tạo ra nhiều loại hình văn hóa liên quan đến nó nhất?

 • A

  Truyện Kiều - Nguyễn Du

 • B

  Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu

 • C

  Ông đồ - Vũ Đình Liên

 • D

  Chí Phèo - Nam Cao

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Quang Dũng là nhà thơ gắn bó sự nghiệp làm thơ với cách mạng Việt Nam nhất, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản được xem là tác phẩm đầu tiên về Hà Nội?

 • A

  Hà Nội 36 phố phường (Thạch Lam)

 • B

  Đi xuyên Hà Nội (Nguyễn Ngọc Tiến)

 • C

  Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn)

 • D

  Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tìm hiểu kĩ xuất xứ của các tác phẩm trong đáp án

Lời giải chi tiết :

“Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn là tác phẩm đầu tiên viết về Hà Nội.

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tác phẩm được coi là “Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên” của nước ta?

Nam quốc sơn hà

Bình Ngô đại cáo

Tuyên ngôn độc lập

Đáp án

Nam quốc sơn hà

Bình Ngô đại cáo

Tuyên ngôn độc lập

Phương pháp giải :

Tìm hiểu kĩ năm sáng tác và nội dung của các văn bản trên.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Nam quốc sơn hà” được coi là “Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên” của nước ta.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Tác phẩm đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ?

Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách)

Truyện thầy Lazaro Phiền (Nguyễn Trọng Quản)

Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Đáp án

Tố Tâm (Hoàng Ngọc Phách)

Truyện thầy Lazaro Phiền (Nguyễn Trọng Quản)

Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Phương pháp giải :

Tìm hiểu thể loại và thời gian ra đời của các văn bản trên.

Lời giải chi tiết :

Truyện thầy Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quản được xem là tác phẩm đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Xuân Diệu được xem là người khởi đầu cho phong trào thơ Mới, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tìm hiểu kĩ về phong trào Thơ Mới.

Lời giải chi tiết :

Tản Đà được xem là người khởi đầu cho phong trào thơ Mới.

Câu 5 :

Tác phẩm đầu tiên viết bằng chữ Nôm của nước ta?

 • A

  Hồng Đức quốc âm thi tập (Lê Thánh Tông)

 • B

  Bạn đến chơi nhà (Nguyễn Khuyến)

 • C

  Lục Vân Tiên (Nguyễn Đình Chiểu)

 • D

  Truyện Kiều (Nguyễn Du)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm hiểu ngôn ngữ và thời gian sáng tác của các văn bản.

Lời giải chi tiết :

Hồng Đức quốc âm thi tập  - Lê Thánh Tông là tác phẩm đầu tiên viết bằng chữ nôm của nước ta.

Câu 6 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Lão Hạc
Chí Phèo
Đời thừa
Tác phẩm viết về người nông dân xuất sắc nhất của nhà văn Nam Cao là .....
Đáp án
Lão Hạc
Chí Phèo
Đời thừa
Tác phẩm viết về người nông dân xuất sắc nhất của nhà văn Nam Cao là
Chí Phèo
Phương pháp giải :

Đọc kĩ các đáp án đã cho.

Lời giải chi tiết :

Tác viết về người nông dân xuất sắc nhất của nhà văn Nam Cao là Chí Phèo.

Câu 7 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Nguyễn Du
Nguyễn Trãi
Nguyễn Dữ
Tác phẩm truyện thơ Nôm xuất sắc nhất văn học Việt Nam là của tác giả .....
Đáp án
Nguyễn Du
Nguyễn Trãi
Nguyễn Dữ
Tác phẩm truyện thơ Nôm xuất sắc nhất văn học Việt Nam là của tác giả
Nguyễn Du
Phương pháp giải :

Tìm hiểu thời đại của các tác giả trên.

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm truyện thơ Nôm xuất sắc nhất văn học Việt Nam là Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du.

Câu 8 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Ai được xem là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới”?

Lau Trọng Lư

Xuân Diệu

Tản Đà

Đáp án

Lau Trọng Lư

Xuân Diệu

Tản Đà

Phương pháp giải :

Tìm hiểu kĩ các nhà thơ trên.

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu được xem là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới”.

Câu 9 :

Tác phẩm văn học nào tạo ra nhiều loại hình văn hóa liên quan đến nó nhất?

 • A

  Truyện Kiều - Nguyễn Du

 • B

  Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu

 • C

  Ông đồ - Vũ Đình Liên

 • D

  Chí Phèo - Nam Cao

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tìm hiểu kĩ các văn bản đã cho.

Lời giải chi tiết :

Truyện Kiều là tác phẩm văn học tạo ra nhiều loại hình văn hóa liên quan đến nó nhất: bình Kiều, vịnh Kiều, bói Kiều, tập Kiều, đố Kiều, câu đối Kiều, hát nói tập Kiều, phú - văn tế Kiều, án Kim Vân Kiều, giai thoại quanh "Truyện Kiều"...

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Quang Dũng là nhà thơ gắn bó sự nghiệp làm thơ với cách mạng Việt Nam nhất, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tìm hiểu về thơ ca Cách mạng.

Lời giải chi tiết :

Tố Hữu là nhà thơ gắn bó sự nghiệp làm thơ với cách mạng Việt Nam nhất.

close