Trắc nghiệm bài Mấy ý nghĩ về thơ - Phân tích Văn 12

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo tác giả, “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người” đúng hay sai?

Đúng
Sai
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là:

 • A

  Hình ảnh thơ

 • B

  Tư tưởng và cảm xúc trong thơ

 • C

  Thơ là biểu hiện tâm hồn con người

 • D

  Cái thực trong thơ

Câu 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án thể hiện mối quan hệ giữa thơ và tâm hồn con người?

“Ta nói hôm nay nên thơ nhưng chính ra chúng ta mong một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ”

"Cảm xúc là phần xương thịt hơn cả đời sống tâm hồn"

“Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mắt”

“Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm với cuộc sống”

Những câu, những lời thơ diễn lên “Làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc”

Những tư tưởng trong thơ là tư tưởng gắn liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống.

Câu 4 :

Đáp án nào dưới đây không đúng về khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

 • A

  Là những hình ảnh sống, những hình ảnh có sức lôi cuốn và thuyết phục người đọc. Đó là những hình ảnh chưa có vết nhòa của thói quen, không bị rập khuôn vào những ý niệm trừu tượng định trước

 • B

  “Thơ là một thứ nhạc, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý”.

 • C

  “Nhịp điệu thơ được hình thành từ những cảm xúc, hình ảnh và trong khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động”.

 • D

  Đường đi của thơ là đi thẳng vào tình cảm. Điều đó có nghĩa thơ là biểu hiện của tâm hồn con người.

Câu 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không thể hiện những đặc điểm khác của thơ trong tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ :

Hình ảnh thơ

Thể loại thơ

Tư tưởng thơ

Cảm xúc thơ

Cái thực của thơ

Ngôn ngữ thơ

Dương lượng thơ

Câu 6 :

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là:

 • A

  “Là phần thịt xương hơn cả đời sống tâm hồn”

 • B

  “Hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào ấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa tóe lên khi búa đập vào sắt trên đe. Người làm thơ lượm những tia lửa ấy, kết nên một bó sáng, nó là hình ảnh thơ”.

 • C

  “Hình ảnh thực có ý nghĩa”

 • D

  “Hình ảnh tự nhiên hiện lên trước mắt”

Câu 7 :

Trong tác phẩm, Nguyễn Đình Thi cho rằng tư tưởng của thơ bắt nguồn từ đâu?

 • A

  Từ chính tư duy trừu tượng của thơ

 • B

  Từ việc kế thừa tư tưởng của những người đi trước

 • C

  Tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Theo tác giả, đường đi của thơ khác với văn xuôi ở điểm nào?

 • A

  Đường đi của thơ là con đường đưa thẳng vào tình cảm, không quanh co, qua những chặng, những trung gian, những cột cây số

 • B

  Đường đi quanh co

 • C

  Thơ lôi cuốn người như dòng nước, đưa ta đi lần lượt, từ điểm này qua điểm khác

 • D

  Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Về thơ tự do, thơ không vần, tác giả cho rằng không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ”.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo tác giả, “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người” đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Theo Nguyễn Đình Thi: “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người”

Câu 2 :

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là:

 • A

  Hình ảnh thơ

 • B

  Tư tưởng và cảm xúc trong thơ

 • C

  Thơ là biểu hiện tâm hồn con người

 • D

  Cái thực trong thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là : thơ là biểu hiện tâm hồn con người

Câu 3 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án thể hiện mối quan hệ giữa thơ và tâm hồn con người?

“Ta nói hôm nay nên thơ nhưng chính ra chúng ta mong một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ”

"Cảm xúc là phần xương thịt hơn cả đời sống tâm hồn"

“Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mắt”

“Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm với cuộc sống”

Những câu, những lời thơ diễn lên “Làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc”

Những tư tưởng trong thơ là tư tưởng gắn liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống.

Đáp án

“Ta nói hôm nay nên thơ nhưng chính ra chúng ta mong một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ”

“Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mắt”

“Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm với cuộc sống”

Những câu, những lời thơ diễn lên “Làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc”

Lời giải chi tiết :

Quan hệ giữa thơ với tâm hồn con người:

- “Ta nói hôm nay nên thơ nhưng chính ra chúng ta mong một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ”

- “Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mắt”

- “Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm với cuộc sống”

- Những câu, những lời thơ diễn lên “Làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc”

=> Thơ và con người có sự tác động qua lại lẫn nhau

Câu 4 :

Đáp án nào dưới đây không đúng về khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

 • A

  Là những hình ảnh sống, những hình ảnh có sức lôi cuốn và thuyết phục người đọc. Đó là những hình ảnh chưa có vết nhòa của thói quen, không bị rập khuôn vào những ý niệm trừu tượng định trước

 • B

  “Thơ là một thứ nhạc, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý”.

 • C

  “Nhịp điệu thơ được hình thành từ những cảm xúc, hình ảnh và trong khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động”.

 • D

  Đường đi của thơ là đi thẳng vào tình cảm. Điều đó có nghĩa thơ là biểu hiện của tâm hồn con người.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

- “Thơ là một thứ nhạc, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý”.

- “Nhịp điệu thơ được hình thành từ những cảm xúc, hình ảnh và trong khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động”.

Kết luận: Đường đi của thơ là đi thẳng vào tình cảm. Điều đó có nghĩa thơ là biểu hiện của tâm hồn con người.

Câu 5 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không thể hiện những đặc điểm khác của thơ trong tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ :

Hình ảnh thơ

Thể loại thơ

Tư tưởng thơ

Cảm xúc thơ

Cái thực của thơ

Ngôn ngữ thơ

Dương lượng thơ

Đáp án

Thể loại thơ

Dương lượng thơ

Lời giải chi tiết :

Những đặc điểm khác của thơ:

- Hình ảnh thơ

- Tư tưởng thơ

- Cảm xúc thơ

- Cái thực của thơ

- Ngôn ngữ thơ

Câu 6 :

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là:

 • A

  “Là phần thịt xương hơn cả đời sống tâm hồn”

 • B

  “Hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào ấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa tóe lên khi búa đập vào sắt trên đe. Người làm thơ lượm những tia lửa ấy, kết nên một bó sáng, nó là hình ảnh thơ”.

 • C

  “Hình ảnh thực có ý nghĩa”

 • D

  “Hình ảnh tự nhiên hiện lên trước mắt”

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là: “Hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào ấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa tóe lên khi búa đập vào sắt trên đe. Người làm thơ lượm những tia lửa ấy, kết nên một bó sáng, nó là hình ảnh thơ”

Câu 7 :

Trong tác phẩm, Nguyễn Đình Thi cho rằng tư tưởng của thơ bắt nguồn từ đâu?

 • A

  Từ chính tư duy trừu tượng của thơ

 • B

  Từ việc kế thừa tư tưởng của những người đi trước

 • C

  Tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những tư tưởng trong thơ là tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống

Câu 8 :

Theo tác giả, đường đi của thơ khác với văn xuôi ở điểm nào?

 • A

  Đường đi của thơ là con đường đưa thẳng vào tình cảm, không quanh co, qua những chặng, những trung gian, những cột cây số

 • B

  Đường đi quanh co

 • C

  Thơ lôi cuốn người như dòng nước, đưa ta đi lần lượt, từ điểm này qua điểm khác

 • D

  Tất cả các đáp án đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Thơ tác động trực tiếp hay gián tiếp vào tình cảm, cảm xúc con người?

Lời giải chi tiết :

- Đường đi của thơ là con đường đi thẳng vào tình cảm, không quanh co, qua những chặng, những trung gian, những cột cây số.

- Văn xuôi lôi cuốn người như dòng nước, đưa ta đi lần lượt, từ điểm này qua điểm khác.

Câu 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Về thơ tự do, thơ không vần, tác giả cho rằng không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Về thơ tự do, thơ không vần, tác giả cho rằng không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ. Điều quan trọng là thơ phải nói lên được những tình cảm , tư tưởng mới của thời đại., diễn tả được đúng tâm hồn con người mới ngày nay.

close