Trắc nghiệm bài Vợ chồng A Phủ - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Vợ chồng A Phủ được in trong tác phẩm nào?

 • A

  Truyện Tây Bắc

 • B

  O chuột

 • C

  Nhà nghèo

 • D

  Cát bụi chân ai

Câu 2 :

Tập Truyện Tây Bắc đã đạt giải thưởng nào dưới đây?

 • A

  Giải Nhất giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.

 • B

  Giải Nhì giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.

 • C

  Giải Ba giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.

 • D

  Giải Nhất giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1954 -1955.

Câu 3 :

Vợ chồng A Phủ được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1950

 • B

  1951

 • C

  1952

 • D

  1953

Câu 4 :

Chủ đề của tác phẩm là:

 • A

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người ở Đông Bắc.

 • B

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người ở Tây Bắc.

 • C

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người ở Nam Bộ

 • D

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của đồng bào miền xiên.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Vợ chồng A Phủ đúng hay sai?

“Vợ chồng A Phủ là sản phẩm của chuyến thâm nhập thực tế, cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc suốt 8 tháng của Tô Hoài trên núi cao đến các bản làng mới giải phóng”

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp:

“Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra…bao giờ chết thì thôi”

“Trên đầu núi, các nương ngô,…đánh nhau ở Hồng Ngài”

“Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn…lao chạy xuống dốc núi”

Cuộc tự giải thoát của Mị và A Phủ

Hoàn cảnh của A Phủ

Tâm trạng và hoàn cảnh sống của Mị

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Vợ chồng A Phủ được in trong tác phẩm nào?

 • A

  Truyện Tây Bắc

 • B

  O chuột

 • C

  Nhà nghèo

 • D

  Cát bụi chân ai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vợ chồng A Phủ được in trong tập “Truyện Tây Bắc

Câu 2 :

Tập Truyện Tây Bắc đã đạt giải thưởng nào dưới đây?

 • A

  Giải Nhất giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.

 • B

  Giải Nhì giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.

 • C

  Giải Ba giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.

 • D

  Giải Nhất giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 1954 -1955.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập Truyện Tây Bắc được giải Nhất giải thưởng Hội văn nghệ Việt Nam năm 1954 -1955.

Câu 3 :

Vợ chồng A Phủ được sáng tác năm bao nhiêu?

 • A

  1950

 • B

  1951

 • C

  1952

 • D

  1953

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vợ chồng A Phủ được sáng tác năm 1952

Câu 4 :

Chủ đề của tác phẩm là:

 • A

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người ở Đông Bắc.

 • B

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người ở Tây Bắc.

 • C

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người ở Nam Bộ

 • D

  Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của đồng bào miền xiên.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phản ánh số phận đau thương và quá trình đến với con đường tự do, con đường cách mạng của các dân tộc ít người ở Tây Bắc.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác phẩm Vợ chồng A Phủ đúng hay sai?

“Vợ chồng A Phủ là sản phẩm của chuyến thâm nhập thực tế, cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc suốt 8 tháng của Tô Hoài trên núi cao đến các bản làng mới giải phóng”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Viết năm 1952, đây là sản phẩm của chuyến thâm nhập thực tế, cùng ăn, cùng ở, cùng gắn bó với đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc suốt 8 tháng của Tô Hoài trên núi cao đến các bản làng mới giải phóng

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp:

“Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra…bao giờ chết thì thôi”

“Trên đầu núi, các nương ngô,…đánh nhau ở Hồng Ngài”

“Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn…lao chạy xuống dốc núi”

Cuộc tự giải thoát của Mị và A Phủ

Hoàn cảnh của A Phủ

Tâm trạng và hoàn cảnh sống của Mị

Đáp án

“Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra…bao giờ chết thì thôi”

Tâm trạng và hoàn cảnh sống của Mị

“Trên đầu núi, các nương ngô,…đánh nhau ở Hồng Ngài”

Hoàn cảnh của A Phủ

“Những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn…lao chạy xuống dốc núi”

Cuộc tự giải thoát của Mị và A Phủ

Lời giải chi tiết :

Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu đến ...bao giờ chết thì thôi) : Tâm trạng và hoàn cảnh sống của Mị.

- Phần 2 (tiếp theo đến ...đánh nhau ở Hồng Ngài) : Hoàn cảnh của A Phủ.

- Phần 3 (còn lại) : Cuộc tự giải thoát của Mị và A Phủ.

close