Trắc nghiệm bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc - Phân tích Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Mở đầu tác phẩm, tác giả Phạm Văn Đồng đã đưa ra vấn đề gì?

 • A

  Nguyễn Đình Chiểu là ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời văn học

 • B

  Nguyễn Đình Chiểu phải được nghiên cứu và đề cao hơn nữa

 • C

  Nguyễn Đình Chiểu là một con người yêu nước

 • D

  Sức sống mạnh mẽ của tác phẩm Lục Vân Tiên

Câu 2 :

Nghệ thuật được sử dụng ở chi tiết dưới đây:

“Trên trời có những vì sao có những ánh sáng khác thường , nhưng con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn mới thấy và càng nhìn thì càng thấy sáng”

 • A

  Hình ảnh ẩn dụ

 • B

  Hình ảnh hoán dụ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  So sánh

Câu 3 :

Theo tác giả, vì sao ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu chưa sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ dân tộc?

 • A

  Chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Vân Tiên

 • B

  Hiểu về tác phẩm Lục Vân Tiên còn thiên lệch

 • C

  Ít biết đến thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những luận điểm được tác giả đưa ra ở phần giải quyết vấn đề:

Nguyễn Đình Chiểu là một ngôi sao cần được sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ dân tộc

Nguyễn Đình Chiểu là con người yêu nước

Cách đánh giá thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

Sức sống mạnh mẽ của tác phẩm Lục Vân Tiên

Đời sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng, nêu cao địa vị và tác dụng của văn học nghệ thuật

Câu 5 :

Đáp án nào không đúng về quan niệm sáng tác mới mẻ, tiến bộ của Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Chú trọng tính chân thực và tính dân tộc của văn học

 • B

  Thơ văn là chiến đấu, đánh thẳng vào giặc ngoại xâm và tôi tớ của chúng

 • C

  Cầm bút, viết văn là một thiên chức

 • D

  Coi trọng sự nghiệp viết văn của mình, khinh miệt bọn lợi dụng văn chương để làm việc phi nghĩa

Câu 6 :

Cách đánh giá nào đưới đây không đúng về thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Tái hiện lai một thời đau thương và khổ nhục nhưng vô cùng anh dũng của dân tộc

 • B

  Phần lớn thơ văn Đồ Chiểu là những bài thơ ca ngợi quê hương, đất nước

 • C

  Phần lớn thơ văn Đồ Chiểu là những bài văn tế ca ngợi những anh hùng tận trung với nước và than khóc những liệt sĩ đã trọng ngĩa với dân.

 • D

  Hình tượng những người nghĩa sĩ nông dân chỉ biết cuốc cày đã trở thành anh hùng cứu nước

Câu 7 :

Trong Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, giá trị nội dung của tác phẩm Lục Vân Tiên là:

 • A

  Là tác phẩm lớn của Nguyễn Đình Chiểu, rất phổ biến trong dân gian, nhất là ở miền Nam

 • B

  Đây là một “chuyện kể”,chuyện nói”, lời văn “nôm na”, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền bá rộng rãi trong dân gian

 • C

  Đây là tác phẩm dài nhất, lớn nhất thể hiện một phần cuộc đời, hiện thực và khát vọng, mơ ước của Nguyễn Đình Chiểu; với nhân dân miền Nam, tác phẩm rất được yêu mến, truyền tụng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Đáp án nào không phải bài học sâu sắc mà tác giả Phạm Văn Đồng muốn gửi gắm qua tác phẩm?

 • A

  Mối quan hệ giữa văn học và đời sống

 • B

  Vai trò của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

 • C

  Vai trò của người nghệ sĩ trên mặt trận kháng chiến

 • D

  Đốt nén hương lòng tưởng nhớ người con quang vinh của dân tộc

Câu 9 :

Trong tác phẩm, Phạm Văn Đồng đã so sánh Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với tác phẩm nào để khẳng định giá trị của bài văn tế?

 • A

  Bình Ngô đại cáo

 • B

  Hịch tướng sĩ

 • C

  Chiếu cầu hiền

 • D

  Lục Vân Tiên

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không phải là hạn chế của tác phẩm Lục Vân Tiên mà Phạm Văn Đồng đề cập đến?

Tác phẩm viết quá dài

Những luân lí mà Nguyễn Đình Chiểu ca ngợi đã lỗi thời

Có vài phần lời văn chưa hay

Lời văn nôm na, bình dân

Tư tưởng mà Nguyễn Đình Chiểu gửi gắm là tư tưởng bảo thủ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Mở đầu tác phẩm, tác giả Phạm Văn Đồng đã đưa ra vấn đề gì?

 • A

  Nguyễn Đình Chiểu là ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời văn học

 • B

  Nguyễn Đình Chiểu phải được nghiên cứu và đề cao hơn nữa

 • C

  Nguyễn Đình Chiểu là một con người yêu nước

 • D

  Sức sống mạnh mẽ của tác phẩm Lục Vân Tiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng đưa ra vấn đề: Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của nước ta, phải được nghiên cứu và đề cao hơn nữa

Câu 2 :

Nghệ thuật được sử dụng ở chi tiết dưới đây:

“Trên trời có những vì sao có những ánh sáng khác thường , nhưng con mắt của chúng ta phải chăm chú nhìn mới thấy và càng nhìn thì càng thấy sáng”

 • A

  Hình ảnh ẩn dụ

 • B

  Hình ảnh hoán dụ

 • C

  Nhân hóa

 • D

  So sánh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh ẩn dụ “ngôi sao”,“những vì sao có ánh sáng khác thường”, “con mắt chúng ta phải chăm chú nhìn mới thấy”. Điều này cho thấy vẻ đẹp thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu không phải vẻ đẹp rực rỡ, bóng bẩy.

Câu 3 :

Theo tác giả, vì sao ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu chưa sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ dân tộc?

 • A

  Chỉ biết Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Vân Tiên

 • B

  Hiểu về tác phẩm Lục Vân Tiên còn thiên lệch

 • C

  Ít biết đến thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lời giải:

          Theo tác giả, ngôi sao Nguyễn Đình Chiểu chưa sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ dân tộc vì:

- Chỉ biết đến Nguyễn Đình Chiểu là tác giả của Lục Vân Tiên và hiểu về tác phẩm Lục Vân Tiên còn thiên lệch

- Ít biết đến thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những luận điểm được tác giả đưa ra ở phần giải quyết vấn đề:

Nguyễn Đình Chiểu là một ngôi sao cần được sáng tỏ hơn trong bầu trời văn nghệ dân tộc

Nguyễn Đình Chiểu là con người yêu nước

Cách đánh giá thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

Sức sống mạnh mẽ của tác phẩm Lục Vân Tiên

Đời sống và sự nghiệp của Nguyễn Đình Chiểu là một tấm gương sáng, nêu cao địa vị và tác dụng của văn học nghệ thuật

Đáp án

Nguyễn Đình Chiểu là con người yêu nước

Cách đánh giá thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

Sức sống mạnh mẽ của tác phẩm Lục Vân Tiên

Lời giải chi tiết :

Tác giả Phạm Văn Đồng đưa ra 3 luận điểm chính trong phần giải quyết vấn đề:

- Nguyễn Đình Chiểu là con người yêu nước

- Cách đánh giá thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu

- Sức sống mạnh mẽ của tác phẩm Lục Vân Tiên

Câu 5 :

Đáp án nào không đúng về quan niệm sáng tác mới mẻ, tiến bộ của Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Chú trọng tính chân thực và tính dân tộc của văn học

 • B

  Thơ văn là chiến đấu, đánh thẳng vào giặc ngoại xâm và tôi tớ của chúng

 • C

  Cầm bút, viết văn là một thiên chức

 • D

  Coi trọng sự nghiệp viết văn của mình, khinh miệt bọn lợi dụng văn chương để làm việc phi nghĩa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quan niệm sáng tác thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu:

- Thơ văn là chiến đấu, đánh thẳng vào giặc ngoại xâm và tôi tớ của chúng

- Cầm bút, viết văn là một thên chức

- Coi trọng sự nghiệp viết văn của mình, khinh miệt bọn lợi dụng văn chương để làm việc phi nghĩa

Câu 6 :

Cách đánh giá nào đưới đây không đúng về thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Tái hiện lai một thời đau thương và khổ nhục nhưng vô cùng anh dũng của dân tộc

 • B

  Phần lớn thơ văn Đồ Chiểu là những bài thơ ca ngợi quê hương, đất nước

 • C

  Phần lớn thơ văn Đồ Chiểu là những bài văn tế ca ngợi những anh hùng tận trung với nước và than khóc những liệt sĩ đã trọng ngĩa với dân.

 • D

  Hình tượng những người nghĩa sĩ nông dân chỉ biết cuốc cày đã trở thành anh hùng cứu nước

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cách đánh giá thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu:

- Tái hiện lại một thời đau thương và khổ nhục nhưng vô cùng anh dũng.

- Phần lớn thơ văn Đồ Chiểu là những bài văn tế ca ngợi những anh hùng tận trung với nước và than khóc những liệt sĩ đã trọng nghĩa với dân.

- Hình tượng những người nghĩa sĩ nông dân chỉ biết cuốc cày đã trở thành anh hùng cứu nước.

Câu 7 :

Trong Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, giá trị nội dung của tác phẩm Lục Vân Tiên là:

 • A

  Là tác phẩm lớn của Nguyễn Đình Chiểu, rất phổ biến trong dân gian, nhất là ở miền Nam

 • B

  Đây là một “chuyện kể”,chuyện nói”, lời văn “nôm na”, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền bá rộng rãi trong dân gian

 • C

  Đây là tác phẩm dài nhất, lớn nhất thể hiện một phần cuộc đời, hiện thực và khát vọng, mơ ước của Nguyễn Đình Chiểu; với nhân dân miền Nam, tác phẩm rất được yêu mến, truyền tụng

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Giá trị nội dung của Lục Vân Tiên: Đây là tác phẩm dài nhất, lớn nhất thể hiện một phần cuộc đời, hiện thực và khát vọng, mơ ước của Nguyễn Đình Chiểu; với nhân dân miền Nam, tác phẩm rất được yêu mến, truyền tụng.

Câu 8 :

Đáp án nào không phải bài học sâu sắc mà tác giả Phạm Văn Đồng muốn gửi gắm qua tác phẩm?

 • A

  Mối quan hệ giữa văn học và đời sống

 • B

  Vai trò của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

 • C

  Vai trò của người nghệ sĩ trên mặt trận kháng chiến

 • D

  Đốt nén hương lòng tưởng nhớ người con quang vinh của dân tộc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kết thúc tác phẩm, tác giả rút ra bài học sâu sắc:

- Đốt nén hương lòng tưởng nhớ người con quang vinh của dân tộc

- Mối quan hệ giữa văn học và đời sống

- Vai trò của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

Câu 9 :

Trong tác phẩm, Phạm Văn Đồng đã so sánh Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với tác phẩm nào để khẳng định giá trị của bài văn tế?

 • A

  Bình Ngô đại cáo

 • B

  Hịch tướng sĩ

 • C

  Chiếu cầu hiền

 • D

  Lục Vân Tiên

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản SGK – 51

Lời giải chi tiết :

Phạm Văn Đồng đã so sánh Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc với Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi để khẳng định giá trị của bài văn tế.

Câu 10 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không phải là hạn chế của tác phẩm Lục Vân Tiên mà Phạm Văn Đồng đề cập đến?

Tác phẩm viết quá dài

Những luân lí mà Nguyễn Đình Chiểu ca ngợi đã lỗi thời

Có vài phần lời văn chưa hay

Lời văn nôm na, bình dân

Tư tưởng mà Nguyễn Đình Chiểu gửi gắm là tư tưởng bảo thủ

Đáp án

Tác phẩm viết quá dài

Lời văn nôm na, bình dân

Tư tưởng mà Nguyễn Đình Chiểu gửi gắm là tư tưởng bảo thủ

Lời giải chi tiết :

Hạn chế của tác phẩm Lục Vân Tiên:

- Những luân lí mà Nguyễn Đình chiểu ca ngợi đã lỗi thời

- Có vài phần lời văn chưa hay

close