Trắc nghiệm nghe và ghi nhớ Văn 12

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe bài hát 2 lần và ghi nhớ các từ đi kèm với bảng chữ cái A-Z.

(Chú ý: Học sinh không được nghe lại bài hát từ câu hỏi thứ 2)

A is for ________.

A. apple

B. alien

C. aunt

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả chữ cái còn thiếu vào từ sau đây

R
B
L
D ..... A C U ..... A R
Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng

G is for__________.

A. 

B. 

C. 

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Chọn đáp án đúng

a

house

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

True or False

 

M is for Mummy.

True

False

Câu 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ cái còn thiếu để tạo từ hoàn chỉnh

p

m p k

n

Câu 7 :
Câu 7 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Bấm chọn chữ cái bị thừa trong từ sau

S

K

E

L

E

A

T

O

N

Câu 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp chữ cái thành từ hoàn chỉnh

E

A

R

M

P

I

V

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Who has dark magic powers and flies on a broom?

A. a witch

B. a fairy

C. a prophet

Câu 10 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai sau đó sửa lại từ/cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống

Tìm và sửa chữ cái sai trong từ

z

o

m

b

i

a

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe bài hát 2 lần và ghi nhớ các từ đi kèm với bảng chữ cái A-Z.

(Chú ý: Học sinh không được nghe lại bài hát từ câu hỏi thứ 2)

A is for ________.

A. apple

B. alien

C. aunt

Đáp án

B. alien

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: alien (n) người ngoài hành tinh

Câu 2 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả chữ cái còn thiếu vào từ sau đây

R
B
L
D ..... A C U ..... A R
Đáp án
R
B
L
D
R
A C U
L
A R
Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: dracular (n) bá tước ma cà rồng

Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng

G is for__________.

A. 

B. 

C. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A. ghost

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Chọn đáp án đúng

a

house

Đáp án

a

house

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: haunted house (n) ngôi nhà bị nguyền rủa

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

True or False

 

M is for Mummy.

True

False

Đáp án

True

False

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: True

mummy (n) xác ướp

Câu 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ cái còn thiếu để tạo từ hoàn chỉnh

p

m p k

n

Đáp án

p

m p k

n

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: pumpkin (n) bí ngô

Câu 7 :
Câu 7 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ để chọn. Bấm lại vào từ/cụm từ để bỏ chọn

Bấm chọn chữ cái bị thừa trong từ sau

S

K

E

L

E

A

T

O

N

Đáp án

S

K

E

L

E

A

T

O

N

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: skeleaton (n) bộ xương

Câu 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp chữ cái thành từ hoàn chỉnh

E

A

R

M

P

I

V

Đáp án

V

A

M

P

I

R

E

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: vampire (n) ma cà rồng

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất

Who has dark magic powers and flies on a broom?

A. a witch

B. a fairy

C. a prophet

Đáp án

A. a witch

Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Ai có sức mạnh ma thuật đen tối và bay trên cây chổi?

Đáp án: a witch (n) phù thùy

Câu 10 :
Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai sau đó sửa lại từ/cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống

Tìm và sửa chữ cái sai trong từ

z

o

m

b

i

a

Đáp án

z

o

m

b

i

e
Phương pháp giải :

Phương pháp: Nghe và ghi nhớ từ

Lời giải chi tiết :

Đáp án: zombie (n) thây ma

Sửa: a -> e

close