Trắc nghiệm Dàn ý chung bài văn nghị luận xã hội Văn 12

Câu 1 :

Đáp án nào không đúng về phần mở bài của bài văn nghị luận xã hội?

 • A

  Dẫn dắt về đề

 • B

  Nêu vấn đề

 • C

  Trích dẫn ý kiến, nhận định (nếu có)

 • D

  Giải thích vấn đề

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thao tác giải thích vấn đề thuộc phần thân bài

Câu 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các thao tác lập luận sau theo một trình tự hợp lí:

A. Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…) vấn đề.

B. Giải thích

C. Chứng minh

D. Phân tích

Đáp án

B. Giải thích

D. Phân tích

C. Chứng minh

A. Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…) vấn đề.

Lời giải chi tiết :

Sắp xếp trình tự các thao tác lập luận:

- Giải thích

- Phân tích

- Chứng minh

- Bình luận, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…) vấn đề.

Câu 3 :

Đáp án nào không đúng về thao tác lập luận giải thích?

 • A

  Giải thích khái niệm, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nêu nội dung vấn đề

 • B

  Giải thích nghĩa đen của từ ngữ, rồi suy luận ra nghĩa bóng, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề

 • C

  Giải thích mệnh đề, hình ảnh trong câu nói, trên cơ sở đó xã định nội dung, ý nghĩa của vấn đề mà câu nói đề cập đến

 • D

  Giải thích dẫn chứng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích vấn đề:

- Giải thích khái niệm, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nêu nội dung vấn đề

- Giải thích nghĩa đen của từ ngữ, rồi suy luận ra nghĩa bóng, trên cơ sở đó giải thích ý nghĩa, nội dung vấn đề

- Giải thích mệnh đề, hình ảnh trong câu nói, trên cơ sở đó xã định nội dung, ý nghĩa của vấn đề mà câu nói đề cập đến

Câu 4 :

Phân tích và chứng minh các khía cạnh của vấn đề là:

 • A

  Nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ; dùng các luận cứ, luận chứng để làm sáng tỏ bản chất của vấn đề

 • B

  Đề xuất giải pháp

 • C

  Rút ra bài học kinh nghiệm

 • D

  Thông điệp chung gửi tới mọi người

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phân tích và chứng minh các khía cạnh của vấn đề: nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ; dùng các luận cứ, luận chứng để làm sáng tỏ bản chất vấn đề.

Câu 5 :

Đáp án nào không đúng về thao tác bình luận, đánh giá?

 • A

  Nêu ý nghĩa vấn đề, mức độ đúng – sai, ưu – nhược của vấn đề

 • B

  Xác định nội dung, ý nghĩa vấn đề mà câu nói đề cập

 • C

  Rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong học tập, trong nhận thức cũng như trong tư tưởng, tình cảm…

 • D

  Đề xuất giải pháp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bình luân, đánh giá (bàn bạc, mở rộng, đề xuất ý kiến…) vấn đề:

- Nêu ý nghĩa vấn đề, mức độ đúng – sai, ưu – nhược của vấn đề

- Rút ra bài học kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong học tập, trong nhận thức cũng như trong tư tưởng, tình cảm…

- Đề xuất giải pháp

Câu 6 :

Xác định nội dung, ý nghĩa của vấn đề mà câu nói đề cập đến thuộc thao tác lập luận nào?

 • A

  Giải thích

 • B

  Phân tích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bình luận

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thuộc thao tác giải thích: Giải thích mệnh đề, hình ảnh trong câu nói, trên cơ sở đó xác định nội dung, ý nghĩa của vấn đề mà câu nói đề cập đến.

Câu 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ý kiến sau đúng hay sai?

“Khi kết bài, cần giải thích vấn đề một lần nữa, sau đó nêu thông điệp chung tới mọi người”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ý kiến sai

Kết bài:

+ Khẳng định chung về tư tưởng đạo lí đã bàn luận ở thân bài

+ Thông điệp chung tới mọi người

close