Trắc nghiệm Tìm hiểu về Quá trình văn học và phong cách văn học Văn 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về văn học đúng hay sai?

“Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù bất biến”

Đúng
Sai
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thời kì lịch sử

 • B

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thể loại

 • C

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua nội dung

 • D

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua hình thức

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp lại trật tự các thời kì văn học:

Văn học cận đại

Văn học đương đại

Văn học trung đại

Văn học cổ đại

Văn học hiện đại

Câu 4 :

Những quy luật cơ bản của quá trình văn học là:

 • A

  Quy luật gắn bó đời sống

 • B

  Quy luật kế thừa và cách tân

 • C

  Quy luật bảo lưu và tiếp biến

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định”

Đúng
Sai
Câu 6 :

Trên thế giới có mấy trào lưu văn học lớn?

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những trào lưu văn học xuất hiện ở Việt Nam:

Trào lưu cổ điển

Trào lưu lãng mạn

Trào lưu hiện thực phê phán

Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

Trào lưu Phục Hưng

Câu 8 :

Phong cách văn học là:

 • A

  Phong cách văn học là sự độc đáo riêng biệt của các nghệ sĩ biểu hiện trong tác phẩm của họ

 • B

  Phong cách văn học in đậm dấu ấn dân tộc và thời đại

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Những biểu hiện của phong cách văn học:

Giọng điệu riêng biệt của tác giả, cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá

Sự sáng tạo các yếu tố thuộc nội dung tác phẩm

Hệ thống phương thức biểu hiện, các thủ pháp

Có phẩm chất thẩm mĩ cao, giàu tính nghệ thuật

Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về văn học đúng hay sai?

“Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù bất biến”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù luôn vận động, biến chuyển

Câu 2 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thời kì lịch sử

 • B

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thể loại

 • C

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua nội dung

 • D

  Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua hình thức

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Qúa trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thời kì lịch sử.

Câu 3 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp lại trật tự các thời kì văn học:

Văn học cận đại

Văn học đương đại

Văn học trung đại

Văn học cổ đại

Văn học hiện đại

Đáp án

Văn học cổ đại

Văn học trung đại

Văn học cận đại

Văn học hiện đại

Văn học đương đại

Lời giải chi tiết :

Các thời kì văn học:

- Văn học cổ đại

- Văn học trung đại

- Văn học cận đại

- Văn học hiện đại

- Văn học đương đại

Câu 4 :

Những quy luật cơ bản của quá trình văn học là:

 • A

  Quy luật gắn bó đời sống

 • B

  Quy luật kế thừa và cách tân

 • C

  Quy luật bảo lưu và tiếp biến

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những quy luật cơ bản của quá trình văn học:

- Quy luật gắn bó đời sống

- Quy luật kế thừa và cách tân

- Quy luật bảo lưu và tiếp biến

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định. Đó là một phong trào sáng tác tập hợp của các tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng tư tưởng tạo thành một dòng rộng lớn có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc một thời đại.

Câu 6 :

Trên thế giới có mấy trào lưu văn học lớn?

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Có những trào lưu văm học lớn sau:

- Văn học thời Phục Hưng

- Chủ nghĩa cổ điển

- Chủ nghĩa lãng mạn

- Chủ nghĩa hiện thực phê phán

- Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

- Chủ nghĩa siêu thực

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những trào lưu văn học xuất hiện ở Việt Nam:

Trào lưu cổ điển

Trào lưu lãng mạn

Trào lưu hiện thực phê phán

Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

Trào lưu Phục Hưng

Đáp án

Trào lưu lãng mạn

Trào lưu hiện thực phê phán

Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

Lời giải chi tiết :

Ở Việt Nam trào lưu đầu tiên xuất hiện khoảng từ những năm 30 của thế kỉ XX, gồm:

- Trào lưu lãng mạn

- Trào lưu hiện thực phê phán

- Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

Câu 8 :

Phong cách văn học là:

 • A

  Phong cách văn học là sự độc đáo riêng biệt của các nghệ sĩ biểu hiện trong tác phẩm của họ

 • B

  Phong cách văn học in đậm dấu ấn dân tộc và thời đại

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phong cách văn học là sự độc đáo riêng biệt của các nghệ sĩ biểu hiện trong các tác phẩm của họ. Phong cách văn học in đậu dấu ấn dân tộc và thời đại.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Những biểu hiện của phong cách văn học:

Giọng điệu riêng biệt của tác giả, cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá

Sự sáng tạo các yếu tố thuộc nội dung tác phẩm

Hệ thống phương thức biểu hiện, các thủ pháp

Có phẩm chất thẩm mĩ cao, giàu tính nghệ thuật

Tất cả các đáp án trên

Đáp án

Tất cả các đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Những biểu hiện của phong cách văn học:

- Giọng điệu riêng biệt của tác giả, cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá

- Sự sáng tạo các yếu tố thuộc nội dung tác phẩm

- Hệ thống phương thức biểu hiện, các thủ pháp

- Có phẩm chất thẩm mĩ cao, giàu tính nghệ thuật

close