Trắc nghiệm đuổi icon bắt ca dao tục ngữ Văn 12

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đây là câu ca dao, tục ngữ nào? 

(Chú ý: Viết hoa chữ cái đầu câu)

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đây là câu ca dao, tục ngữ nào?

(Chú ý: viết hoa chữ cái đầu câu)

Câu 3 :

Đây là câu thành ngữ, tục ngữ nào?

 • A

  Con hát mẹ khen hay

 • B

  Con ca mẹ khen giỏi

 • C

  Con hát mẹ khen

 • D

  Bé hát mẹ khen hay

Câu 4 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Đây là thành ngữ:

Được đằng chân, lân đằng đầu”.

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai sau đó sửa lại từ/cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống

Bấm chọn từ/cụm từ sai sau đó sửa lại từ, cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống:

Em đẹp

vì lụa

lúa tốt

vì phân

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đây là câu ca dao, tục  ngữ nào?

(Chú ý viết hoa chữ cái đầu dòng)

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đây là câu ca dao tục ngữ nào?

Trông mặt mà bắt hình dong

Thất bại là mẹ thành công

Chọn mặt gửi vàng

Thì giờ là vàng bạc

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các icon dưới đây thành câu ca dao, tục ngữ đúng:

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Hãy sắp xếp các icon dưới đây thành câu thành ngữ đúng:

Câu 10 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai sau đó sửa lại từ/cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống

Tìm lỗi sai vào sửa lại trong câu ca dao, tục ngữ sau:

Ớt nào

mà ớt chẳng cay


Gái nào

mà gái

cũng hay

ghen chồng

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đây là câu ca dao, tục ngữ nào? 

(Chú ý: Viết hoa chữ cái đầu câu)

Đáp án
Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Anh em như thể chân tay.

=> Tay và chân giúp con người có khả năng lao động để làm ra của cải vật chất. Nếu mất một trong hai bộ phận trên thì con người khó hoạt động và khả năng hoạt động bị giảm bớt. Điều này rõ ràng cho thấy sự cần thiết của cả tay lẫn chân đối với cơ thể của con người. Anh em trong gia đình cũng vậy, đều sống chung trong một mái nhà, cùng lớn lên có quan hệ tình cảm gắn bó với nhau. Anh có thể giúp em và ngược lại, em có thể giúp anh. Mối quan hệ đó giống như mối quan hệ giữa tay và chân.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đây là câu ca dao, tục ngữ nào?

(Chú ý: viết hoa chữ cái đầu câu)

Đáp án
Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.

Câu 3 :

Đây là câu thành ngữ, tục ngữ nào?

 • A

  Con hát mẹ khen hay

 • B

  Con ca mẹ khen giỏi

 • C

  Con hát mẹ khen

 • D

  Bé hát mẹ khen hay

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Con hát mẹ khen hay.

=> Ví việc khen ngợi, tâng bốc một cách dễ dàng, không khách quan, do có quan hệ tình cảm riêng.

Câu 4 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Đây là thành ngữ:

Được đằng chân, lân đằng đầu”.

Đúng
Sai
Đáp án

Được đằng chân, lân đằng đầu”.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Đây là thành ngữ “Nước đến chân mới nhảy"

=> Không biết lo xa, để sát nút mới ứng phó một cách vội vàng.

Câu 5 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai sau đó sửa lại từ/cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống

Bấm chọn từ/cụm từ sai sau đó sửa lại từ, cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống:

Em đẹp

vì lụa

lúa tốt

vì phân

Đáp án
Người đẹp

vì lụa

lúa tốt

vì phân

Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đây là câu ca dao, tục  ngữ nào?

(Chú ý viết hoa chữ cái đầu dòng)

Đáp án
Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam.

Lời giải chi tiết :

Nước đổ lá khoai

- (Nghĩa đen) Lá khoai bị nước đổ vào là trên  không đọng một giọt nước nào.

-(Nghĩa bóng) Ví trường hợp những lời dạy bảo, khuyên ngăn mà đều chỉ là hoài công, không có tác dụng, uổng phí.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đây là câu ca dao tục ngữ nào?

Trông mặt mà bắt hình dong

Thất bại là mẹ thành công

Chọn mặt gửi vàng

Thì giờ là vàng bạc

Đáp án

Chọn mặt gửi vàng

Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Chọn mặt gửi vàng: Chọn người tin cậy để trao gửi cái quan trọng, cái quý giá.

Câu 8 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Em hãy sắp xếp các icon dưới đây thành câu ca dao, tục ngữ đúng:

Đáp án

Phương pháp giải :

Xem lại icon và ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Thành ngữ: Ông nói gà, bà nói vịt

=> Nói trường hợp hai người đối thoại mỗi người nói một đằng, không ăn nhập với nhau, do không hiểu nhau.

Câu 9 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Hãy sắp xếp các icon dưới đây thành câu thành ngữ đúng:

Đáp án

Phương pháp giải :

Xem lại icon và dựa vào kiến thức về ca dao tục ngữ.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu thành ngữ: Đổi trắng thay đen.

=> Làm đảo lộn trắng đen, phải trái.

Câu 10 : Con hãy bấm chọn từ/cụm từ chứa lỗi sai sau đó sửa lại từ/cụm từ bằng cách điền từ/cụm từ vào ô trống

Tìm lỗi sai vào sửa lại trong câu ca dao, tục ngữ sau:

Ớt nào

mà ớt chẳng cay


Gái nào

mà gái

cũng hay

ghen chồng

Đáp án

Ớt nào

mà ớt chẳng cay


Gái nào

mà gái

chẳng hay

ghen chồng

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức về ca dao, tục ngữ Việt Nam

Lời giải chi tiết :

Ớt nào mà ớt chẳng cay

Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng.

close