Trắc nghiệm Phương pháp làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là:

 • A

  Là quá trình kếp hợp những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lí của đoạn thơ, bài thơ

 • B

  Là bàn bạc về hiện tượng đang diễn ra trong đời sống thực tế

 • C

  Trình bày nhận xét, đánh giá của mình về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy

 • D

  Trình bày nhận xét, đánh giá của mình về dung lượng và thể loại của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Người ra đề thường lựa chọn những vấn đề hoặc khía cạnh nổi bật của bài thơ thuộc dạng bài phân tích nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đạon thơ, bài thơ

Câu 3 :

Người ra đề thường chọn đoạn thơ đặc sắc về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật nổi bật của bài thơ thuộc dạng bài phân tích nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Câu 4 :

Hai ngữ liệu được chọn sẽ có nét tương đồng, gần gũi thuộc dạng bài nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài th

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Câu 5 :

Hình ảnh được lựa chọn giàu ý nghĩa và giá trị nội dung thuộc dạng bài phân tích nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Câu 6 :

Mở bài của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ chúng ta cần:

 • A

  Giới thiệu ngắn gọn những nét chính về tác giả, tác phẩm

 • B

  Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

 • C

  Trích dẫn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án thể hiện các phần cần làm trong thân bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, vị trí đoạn thơ, bài thơ,…

Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ

Đánh giá khái quát và khẳng định giá trị của bài thơ, đoạn thơ

Câu 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo một trình tự hợp lí của dàn ý bài văn nghị luận  về một đoạn thơ, bài thơ:

A. Đánh giá khái quát và khẳng định giá trị riêng của đoạn thơ, bài thơ

B. Giới thiệu khái quát về đoạn thơ, bài thơ

C. Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

D. Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ, bài thơ

Câu 9 :

Đề bài dưới đây thuộc dạng bài phân tích nào?

“Phân tích hình ảnh người lính trong tác phẩm Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu”

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích môt hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Câu 10 :

Đề bài sau thuộc dạng bài phân tích nào?

“Phân tích hình ảnh sóng trong bài Sóng của Xuân Quỳnh để thấy được những cung bậc cảm xúc trong tình yêu”

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích môt hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là:

 • A

  Là quá trình kếp hợp những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lí của đoạn thơ, bài thơ

 • B

  Là bàn bạc về hiện tượng đang diễn ra trong đời sống thực tế

 • C

  Trình bày nhận xét, đánh giá của mình về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy

 • D

  Trình bày nhận xét, đánh giá của mình về dung lượng và thể loại của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy

Câu 2 :

Người ra đề thường lựa chọn những vấn đề hoặc khía cạnh nổi bật của bài thơ thuộc dạng bài phân tích nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đạon thơ, bài thơ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ:  Người ra đề thường lựa chọn những vấn đề hoặc khía cạnh nổi bật của bài thơ

Câu 3 :

Người ra đề thường chọn đoạn thơ đặc sắc về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật nổi bật của bài thơ thuộc dạng bài phân tích nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dạng bài phân tích một đoạn thơ: Người ra đề thường chọn đoạn thơ đặc sắc về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật nổi bật nhất của bài thơ

Câu 4 :

Hai ngữ liệu được chọn sẽ có nét tương đồng, gần gũi thuộc dạng bài nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài th

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hai ngữ liệu được lựa chọn sẽ có nét tương đồng, gần gũi thuộc dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Câu 5 :

Hình ảnh được lựa chọn giàu ý nghĩa và giá trị nội dung thuộc dạng bài phân tích nào?

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích một hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh được lựa chọn giàu ý nghĩa và giá trị nội dung thuộc dạng bài phân tích một hình ảnh trong bài thơ, đoạn thơ

Câu 6 :

Mở bài của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ chúng ta cần:

 • A

  Giới thiệu ngắn gọn những nét chính về tác giả, tác phẩm

 • B

  Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

 • C

  Trích dẫn

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mở bài:

- Giới thiệu ngắn gọn những nét chính về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận và trích dẫn

Câu 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những đáp án thể hiện các phần cần làm trong thân bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, vị trí đoạn thơ, bài thơ,…

Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ

Đánh giá khái quát và khẳng định giá trị của bài thơ, đoạn thơ

Đáp án

Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, vị trí đoạn thơ, bài thơ,…

Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ

Lời giải chi tiết :

Thân bài:

- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, vị trí đoạn thơ, bài thơ,…

- Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

- Phân tích nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ

Câu 8 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các bước sau theo một trình tự hợp lí của dàn ý bài văn nghị luận  về một đoạn thơ, bài thơ:

A. Đánh giá khái quát và khẳng định giá trị riêng của đoạn thơ, bài thơ

B. Giới thiệu khái quát về đoạn thơ, bài thơ

C. Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

D. Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ, bài thơ

Đáp án

B. Giới thiệu khái quát về đoạn thơ, bài thơ

C. Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

D. Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ, bài thơ

A. Đánh giá khái quát và khẳng định giá trị riêng của đoạn thơ, bài thơ

Lời giải chi tiết :

Dàn ý của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:

- Giới thiệu khái quát về đoạn thơ, bài thơ

- Phân tích cụ thể khổ thơ, đoạn thơ

- Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của khổ thơ, bài thơ

- Đánh giá khái quát và khẳng định giá trị riêng của đoạn thơ, bài thơ

Câu 9 :

Đề bài dưới đây thuộc dạng bài phân tích nào?

“Phân tích hình ảnh người lính trong tác phẩm Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu”

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích môt hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm, xuyên suốt trong toàn bộ bài thơ

Lời giải chi tiết :

Đề bài trên thuộc dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

Câu 10 :

Đề bài sau thuộc dạng bài phân tích nào?

“Phân tích hình ảnh sóng trong bài Sóng của Xuân Quỳnh để thấy được những cung bậc cảm xúc trong tình yêu”

 • A

  Dạng bài phân tích toàn bộ bài thơ

 • B

  Dạng bài phân tích một đoạn thơ

 • C

  Dạng bài phân tích môt hình ảnh trong đoạn thơ, bài thơ

 • D

  Dạng bài so sánh giữa hai đoạn thơ, bài thơ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sóng là một hình ảnh biểu tượng và có giá trị nội dung

Lời giải chi tiết :

Đề bài trên thuộc dạng bài phân tích hình ảnh tronmg một đoạn thơ, bài thơ.

close