Trắc nghiệm Cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học Văn 12

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nghị luận về văn học sử là:

 • A

  Là các ý kiến bàn bạc, nhận định, khái quát chung về văn học Việt Nam, về các giai đoạn văn học, về các tác giả văn học...

 • B

  Là các ý kiến bàn về những đặc trưng cơ bản của văn học, các thể loại tiêu biểu như truyện, thơ, kịch,.. các vấn đề thuộc phạm vi lí luận văn học như tiếp nhận văn học, phong cách nghệ thuật,...

 • C

  Là các ý kiến đánh giá, nhận xét về một khía cạnh nào đó của tác phẩm như những giá trị nội dung, những đặc sắc nghệ thuật, những quy luật, khám phá, chiêm nghiệm về đời sống toát lên từ tác phẩm, những nhận xét về các nhân vật.

 • D

  Là các ý kiến bàn bạc về một vấn đề tư tưởng, đạo lí nào đó trong đời sống.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về văn học sử thường là các ý kiến bàn bạc, nhận định, khái quát chung về văn học Việt Nam, về các giai đoạn văn học, về các tác giả văn học.

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Để lập dàn ý cho bài văn nghị luận về văn học sử, học sinh cần nắm được những gì? Tích vào đáp án đúng:

Các yếu tố về hoàn cảnh lịch sử của giai đoạn văn học

Đặc điểm thời đại hoặc hoàn cảnh sống của tác giả

Hiểu kĩ, hiểu sâu sắc về tác phẩm.

Lí giải được tại sao có những đặc điểm thời đại, hoàn cảnh sống của tác giả, nêu những biểu hiện của đặc điểm đó trong các tác phẩm, thấy đóng góp của vấn đề trong tiến trình phát triển của văn học.

Xác định rõ vấn đề cần nghị luận, bàn về vấn đề gì, thuộc phạm vi nào.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Các yếu tố về hoàn cảnh lịch sử của giai đoạn văn học

Đặc điểm thời đại hoặc hoàn cảnh sống của tác giả

Lí giải được tại sao có những đặc điểm thời đại, hoàn cảnh sống của tác giả, nêu những biểu hiện của đặc điểm đó trong các tác phẩm, thấy đóng góp của vấn đề trong tiến trình phát triển của văn học.

Lời giải chi tiết :

Để lập dàn ý cho bài văn nghị luận về văn học sử, học sinh cần nắm được các yếu tố về hoàn cảnh lịch sử của giai đoạn văn học hoặc đặc điểm thời đại và hoàn cảnh sống của tác giả, lí giải được tại sao có những đặc điểm đó, nêu những biểu hiện của đặc điểm đó trong tác phẩm, thấy đóng góp của vấn đề trong tiến trình phát triển văn học.

Câu hỏi 3 :

Nghị luận về lí luận văn học là:

 • A

  Là các ý kiến bàn bạc, nhận định, khái quát chung về văn học Việt Nam, về các giai đoạn văn học, về các tác giả văn học,...

 • B

  Là các ý kiến đánh giá, nhận xét về một khía cạnh nào đó của tác phẩm như những giá trị nội dung, những đặc sắc nghệ thuật, những quy luật, khám phá, chiêm nghiệm về đời sống toát lên từ tác phẩm, những nhận xét về các nhân vật.

 • C

  Là các ý kiến bàn về những đặc trưng cơ bản của văn học, các thể loại tiêu biểu như truyện, thơ, kịch,.. các vấn đề thuộc phạm vi lí luận văn học như tiếp nhận văn học, phong cách nghệ thuật,…

 • D

  Là các ý kiến bàn bạc về một vấn đề tư tưởng, đạo lí nào đó trong đời sống.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về lí luận văn học thường là các ý kiến bàn về những đặc trưng cơ bản của văn học, các thể loại tiêu biểu như truyện, kịch, thơ,…các  vấn đề thuộc pahjm vi lí luận văn học như tiếp nhận văn học, phong cách nghệ thuật…

Câu hỏi 4 :

Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn học là:

 • A

  Là các ý kiến bàn bạc về một vấn đề tư tưởng, đạo lí nào đó trong đời sống.

 • B

  Là các ý kiến bàn bạc, nhận định, khái quát chung về văn học Việt Nam, về các giai đoạn văn học, về các tác giả văn học,…

 • C

  Là các ý kiến đánh giá, nhận xét về một khía cạnh nào đó của tác phẩm như những giá trị nội dung, những đặc sắc nghệ thuật, những quy luật, khám phá, chiêm nghiệm về đời sống toát lên từ tác phẩm, những nhận xét về các nhân vật.

 • D

  Là các ý kiến bàn về những đặc trưng cơ bản của văn học, các thể loại tiêu biểu như truyện, thơ, kịch,.. các vấn đề thuộc phạm vi lí luận văn học như tiếp nhận văn học, phong cách nghệ thuật,…

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn học thường là các ý kiến đánh giá, nhận xét về một khía cạnh nào đó của tác phẩm như những giá trị nội dung, những đặc sắc nghệ thuật, những quy luật, khám phá, chiêm nghiệm về đời sống toát lên từ tác phẩm, những nhận xét về các nhân vật,…

Câu hỏi 5 :

“Để lập ý, học sinh cần hiểu kĩ, hiểu sâu về tác phẩm, biết cách huy động kiến thức để làm sáng tỏ vấn đề. Cụ thể như: nêu xuất xứ của vấn đề (Xuất hiện ở phần nào của tác phẩm? Ai nói? Nói trong hoàn cảnh nào? …) phân tích những biểu hiện cụ thể của vấn đề (Được biểu hiện như thế nào? Những dẫn chứng cụ thể để chứng minh,…). Từ đó đánh giá ý nghĩa của vấn đề trong việc tạo nên giá trị của tác phẩm văn học”

Phương pháp trên là cách lập ý của:

 • A

  Nghị luận về văn học sử

 • B

  Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn học

 • C

  Nghị luận về lí luận văn học

 • D

  Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Phương pháp trên là cách lập ý của nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm văn học.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào những bước cần triển khai ở phần mở bài:

Dẫn dắt vấn đề

Nêu xuất xứ và trích dẫn ý kiến

Giải thích, làm rõ vấn đề

Giới hạn phạm vi tư liệu

Bàn bạc, khẳng định vấn đề

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Dẫn dắt vấn đề

Nêu xuất xứ và trích dẫn ý kiến

Giới hạn phạm vi tư liệu

Lời giải chi tiết :

Mở bài:

- Dẫn dắt vấn đề

- Nêu xuất xứ và trích dẫn ý kiến

- Giới hạn phạm vi tư liệu

Câu hỏi 7 :

Trong phần thân bàì: Bàn bạc, khẳng định vấn đề có thể lập luận như thế nào?

 • A

  Khẳng định ý kiến đó đúng hay sai, mức độ đúng sai như thế nào?

 • B

  Lí giải tại sao nhận xét như thế? Căn cứ vào đâu để khẳng định được như vậy?

 • C

  Điều đó được thể hiện như thế nào trong tác phẩm, trong văn học và trong cuộc sống?

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Bàn bạc, khẳng định vấn đề có thể lập luận theo cách sau:

- Khẳng định ý kiến đó đúng hay sai, mức độ đúng sai như thế nào?

- Lí giải tại sao nhận xét như thế? Căn cứ vào đâu để khẳng định được như vậy?

- Điều đó được thể hiện như thế nào trong tác phẩm, trong văn học và trong cuộc sống?

Câu hỏi 8 :

Đề bài sau thuộc dạng bài nghị luận nào?

Có ý kiến cho rằng : “Bài thơ Thương vợ cho ta thấy cái tình của nhà thơ Tế Xương”. Anh (chị) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

 • A

  Nghị luận về văn học sử

 • B

  Nghị luận về lí luận văn học

 • C

  Nghị luận về vấn đề trong tác phẩm văn học

 • D

  Nghị luận về tư tưởng, đạo lí

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đề bài trên là ý kiến đánh giá, nhận xét về một khía cạnh của tác phẩm văn học.

Lời giải chi tiết :

Đề bài trên thuộc dạng bài nghị luận về vấn đề trong tác phẩm văn học.

Câu hỏi 9 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp:

Mở bài

Thân bài

Kết bài

Giải thích làm rõ vấn đề

Bàn bạc khẳng định vấn đề

Mở rộng, nâng cao, đánh giá ý nghĩa của vấn đề đó với cuộc sống, với văn học.

Khẳng định tính chất đúng đắn của vấn đề

Rút ra những điều đáng ghi nhớ và tâm niệm cho bản thân từ vấn đề đó

Dẫn dắt vấn đề

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mở bài

Dẫn dắt vấn đề

Thân bài

Giải thích làm rõ vấn đề

Bàn bạc khẳng định vấn đề

Mở rộng, nâng cao, đánh giá ý nghĩa của vấn đề đó với cuộc sống, với văn học.

Kết bài

Khẳng định tính chất đúng đắn của vấn đề

Rút ra những điều đáng ghi nhớ và tâm niệm cho bản thân từ vấn đề đó

Lời giải chi tiết :

Mở bài:

- Dẫn dắt vấn đề

Thân bài:

- Giải thích, làm rõ vấn đề

- Bàn bạc, khẳng định vấn đề

- Mở rộng, nâng cao, đánh giá ý nghĩa của vấn đề đó với cuộc sống, với văn học

Kết bài:

- Khẳng định tính chất đúng đắn của vấn đề

- Rút ra những điều đáng ghi nhớ và tâm niệm cho bản thân từ vấn đề đó

close