Trắc nghiệm Tuyên ngôn độc lập - Tìm hiểu chung Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong hoàn cảnh thế giới như thế nào?

 • A

  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Nhật đầu hàng Đồng Minh.

 • B

  Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Phát xít Đức đầu hàng Đồng Minh.

 • C

  Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt. Nhật Bản xâm chiếm các nước Đông Nam Á.

 • D

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Đáp án nào không đúng về hoàn cảnh trong nước khi tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập ra đời?

 • A

  26/8/1945: Hồ Chí Minh về tới Hà Nội.

 • B

  28/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội.

 • C

  30/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội.

 • D

  2/9/1945: Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

Câu 3 :

Bản Tuyên ngôn Độc lập chia thành mấy phần?

 • A

  Tác phẩm được chia thành bốn phần.

 • B

  Tác phẩm được chia thành năm phần.

 • C

  Tác phẩm được chia thành ba phần.

 • D

  Tác phẩm được chia thành hai phần.

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với nội dung cột B sao cho thích hợp:

“Hỡi đồng bào cả nước,…Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”

“Thế mà hơn 80 năm nay,…Dân tộc đó phải được độc lập”

“Vì những lẽ trên…giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

Tố cáo tội ác của thực dân Pháp,  khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập ấy.

Nêu nguyên lí chung của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 5 :

"Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?

 • A

  Văn nhật dụng.

 • B

  Văn chính luận.

 • C

 • D

  Truyện.

Câu 6 :

Gía trị nội dung của Tuyên ngôn Độc lập là:

 • A

  Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

 • B

  Là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai.

Câu 7 :

Dòng nào dưới đây không thể hiện đúng giá trị nghệ thuật của Tuyên ngôn độc lập?

 • A

  Là một áng văn chính luận mẫu mực

 • B

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép

 • C

  Ngôn ngữ hùng hồn, dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể

 • D

  Sử dụng chất liệu văn học dân gian

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và điền từ thích hợp vào dấu [...]:

"Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với [...]" (trích Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh)

 • A

  "nhân đạo và chính nghĩa".

 • B

  "dân chủ và tiến bộ xã hội".

 • C

  “luật pháp và công lí”.

 • D

  "lẽ phải và công lí".

Câu 9 :

Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là:

 • A

  Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấu tranh đấu tranh với thực dân Pháp để giành quyền làm chủ.

 • B

  Tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

 • C

  Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.

 • D

  Khẳng định nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân ba nước Đông Dương có quyền được hưởng quyền độc lập tự do.

Câu 10 :

Phương án nào không nêu đúng mối quan hệ của Việt Nam với Pháp và vai trò của Pháp ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 được Hồ Chí Minh nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập?

 • A

  Tuyên bố xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam.

 • B

  Tuyên bố xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

 • C

  Tuyên bố xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam đồng thời xóa bỏ mọi đặc quyền  của Pháp trên đất nước ta. Việt Nam thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp

 • D

  Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp

Câu 11 :

Phương án nào không nêu đúng giá trị lịch sử to lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh?

 • A

  Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố xóa bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp đối với dân tộc ta suốt hơn 80 năm, xóa bỏ chế độ chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta.

 • B

  Tuyên ngôn Độc lập thể hiện một cách sâu sắc và hùng hồn tinh thần yêu nước, yêu chuộng độc lập tự do và lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc của tác giả cũng như của toàn thể dân tộc ta.

 • C

  Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định nền độc lập tự chủ của dân tộc ta, mở ra một kỉ nguyên độc lập, tự chủ, tiến lên Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

 • D

  Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam mới, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại với tư cách là một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tuyên ngôn Độc lập ra đời trong hoàn cảnh thế giới như thế nào?

 • A

  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Nhật đầu hàng Đồng Minh.

 • B

  Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc. Phát xít Đức đầu hàng Đồng Minh.

 • C

  Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra quyết liệt. Nhật Bản xâm chiếm các nước Đông Nam Á.

 • D

  Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh thế giới:

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

- Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh

Câu 2 :

Đáp án nào không đúng về hoàn cảnh trong nước khi tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập ra đời?

 • A

  26/8/1945: Hồ Chí Minh về tới Hà Nội.

 • B

  28/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội.

 • C

  30/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội.

 • D

  2/9/1945: Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hoàn cảnh trong nước: Cả nước giành chính quyền thắng lợi:

- 26/8/1945: Hồ Chí Minh về tới Hà Nội

- 28/8/1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố hàng Ngang, Hà Nội

- 2/9/1945: Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa

Câu 3 :

Bản Tuyên ngôn Độc lập chia thành mấy phần?

 • A

  Tác phẩm được chia thành bốn phần.

 • B

  Tác phẩm được chia thành năm phần.

 • C

  Tác phẩm được chia thành ba phần.

 • D

  Tác phẩm được chia thành hai phần.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Bản tuyên ngôn gồm ba phần:

    + Cơ sở pháp lí của bản tuyên ngôn.

    + Cơ sơ thực tiễn của bản tuyên ngôn.

    + Lời tuyên bố độc lập.

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với nội dung cột B sao cho thích hợp:

“Hỡi đồng bào cả nước,…Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”

“Thế mà hơn 80 năm nay,…Dân tộc đó phải được độc lập”

“Vì những lẽ trên…giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

Tố cáo tội ác của thực dân Pháp,  khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập ấy.

Nêu nguyên lí chung của bản Tuyên ngôn Độc lập.

Đáp án

“Hỡi đồng bào cả nước,…Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”

Nêu nguyên lí chung của bản Tuyên ngôn Độc lập.

“Thế mà hơn 80 năm nay,…Dân tộc đó phải được độc lập”

Tố cáo tội ác của thực dân Pháp,  khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Vì những lẽ trên…giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”

Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập ấy.

Lời giải chi tiết :

Bố cục:

- Phần 1: “Hỡi đồng bào cả nước,…Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được”: Nêu nguyên lí chung của bản Tuyên ngôn Độc lập

- Phần 2: “Thế mà hơn 80 năm nay,…Dân tộc đó phải được độc lập”: Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

- Phần 3: “Vì những lẽ trên…giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”: Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập ấy.

Câu 5 :

"Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?

 • A

  Văn nhật dụng.

 • B

  Văn chính luận.

 • C

 • D

  Truyện.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại di sản văn học của Hồ Chí Minh - Tại đây

Lời giải chi tiết :

- “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại văn chính luận.

- Văn chính luận là loại văn bản thể hiện những chính kiến, bộc lộ những quan điểm chính trị, tư tưởng với những vấn đề xã hội nóng bỏng. Các tác phẩm chính luận hướng tới mục đích tác động đến dư luận xã hội đương thời, đến lối sống, các quyền lợi chính trị hiện hành; đề xuất việc củng cố hoặc thay đổi chúng cho phù hợp với quyền lợi giai cấp hoặc với lý tưởng xã hội, đạo đứcăn  Là loại văn bản thể hiện những chánh kiến, bộc lộ những quan điểm chính trị, tư tưởng với những vấn đề xã hội nóng bỏng. Các tác phẩm chính luận hướng tới mục đích tác động đến dư luận xã hội đương thời, đến lối sống, các quyền lợi chính trị hiện hành; đề xuất việc củng cố hoặc thay đổi chúng cho phù hợp với quyền lợi giai cấp hoặc với lý tưởng xã hội, đạo đức.

Câu 6 :

Gía trị nội dung của Tuyên ngôn Độc lập là:

 • A

  Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

 • B

  Là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- “Tuyên ngôn độc lập” để lại giá trị to lớn cả về nội dung và nghệ thuật.

         + Là văn kiên lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

         + Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tự do của nước Việt Nam mới.

Câu 7 :

Dòng nào dưới đây không thể hiện đúng giá trị nghệ thuật của Tuyên ngôn độc lập?

 • A

  Là một áng văn chính luận mẫu mực

 • B

  Lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép

 • C

  Ngôn ngữ hùng hồn, dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể

 • D

  Sử dụng chất liệu văn học dân gian

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Là một áng văn chính luận mẫu mực

- Lập luận chặt chẽ

- Lý lẽ đanh thép

- Ngôn ngữ hùng hồn

- Dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể

Câu 8 :

Đọc đoạn văn sau và điền từ thích hợp vào dấu [...]:

"Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với [...]" (trích Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh)

 • A

  "nhân đạo và chính nghĩa".

 • B

  "dân chủ và tiến bộ xã hội".

 • C

  “luật pháp và công lí”.

 • D

  "lẽ phải và công lí".

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm trong SGK - 39

Lời giải chi tiết :

“Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa"   

Câu 9 :

Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là:

 • A

  Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấu tranh đấu tranh với thực dân Pháp để giành quyền làm chủ.

 • B

  Tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

 • C

  Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.

 • D

  Khẳng định nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân ba nước Đông Dương có quyền được hưởng quyền độc lập tự do.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại văn bản SGK - 41

Lời giải chi tiết :

Nội dung lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là: Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.

Câu 10 :

Phương án nào không nêu đúng mối quan hệ của Việt Nam với Pháp và vai trò của Pháp ở Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 được Hồ Chí Minh nêu lên trong Tuyên ngôn Độc lập?

 • A

  Tuyên bố xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam.

 • B

  Tuyên bố xóa bỏ mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.

 • C

  Tuyên bố xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam đồng thời xóa bỏ mọi đặc quyền  của Pháp trên đất nước ta. Việt Nam thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp

 • D

  Tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong bản “Tuyên ngôn độc lập” HCM đã tuyên bố xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về Việt Nam đồng thời xóa bỏ mọi đặc quyền  của Pháp trên đất nước ta. Việt Nam thoát ly hẳn quan hệ thực dân với Pháp

Câu 11 :

Phương án nào không nêu đúng giá trị lịch sử to lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh?

 • A

  Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố xóa bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp đối với dân tộc ta suốt hơn 80 năm, xóa bỏ chế độ chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta.

 • B

  Tuyên ngôn Độc lập thể hiện một cách sâu sắc và hùng hồn tinh thần yêu nước, yêu chuộng độc lập tự do và lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc của tác giả cũng như của toàn thể dân tộc ta.

 • C

  Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định nền độc lập tự chủ của dân tộc ta, mở ra một kỉ nguyên độc lập, tự chủ, tiến lên Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

 • D

  Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam mới, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại với tư cách là một nước độc lập, tự do và dân chủ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tuyên ngôn Độc lập thể hiện một cách sâu sắc và hùng hồn tinh thần yêu nước, yêu chuộng độc lập tự do và lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc của tác giả cũng như của toàn thể dân tộc ta.

close