Trắc nghiệm bài Nhân vật giao tiếp Văn 12

Đề bài

Câu 1 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương  tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

 • B

  Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương  tiện phi ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Hoạt động giao tiếp xảy ra ở:

 • A

  Người nói

 • B

  Người nghe

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3 :

Có mấy nhân tố trong hoạt động giao tiếp?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về nhân vật giao tiếp đúng hay sai?

“Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc); ở giao tiếp dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luận phiên lượt lời với nhau”

Đúng
Sai
Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Điều kiện vị thế không chi phối lời nói về nội dung và hình thức ngôn ngữ. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 :

Những điều kiện chi phối lời nói về nội dung và hình thức của ngôn ngữ là:

 • A

  Vị thế, lứa tuổi

 • B

  Giới tính

 • C

  Nghề nghiệp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, mỗi nhân vật giao tiếp tùy thuộc vào:

 • A

  Ngữ cảnh

 • B

  Đối tượng giao tiếp

 • C

  Ngôn ngữ giao tiếp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 8 :

Để thực hiện chiến lược giao tiếp phù hợp, nhân vật giao tiếp cần:

 • A

  Lựa chọn đề tài, nội dung giao tiếp

 • B

  Lựa chọn phương tiện ngôn ngữ

 • C

  Cách thức, thứ tự nói hoặc viết

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn đáp án đúng:

 • A

  Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương  tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

 • B

  Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương  tiện phi ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, tiến hành chủ yếu bằng phương  tiện ngôn ngữ, nhằm thực hiện mục đích nhận thức.

Câu 2 :

Hoạt động giao tiếp xảy ra ở:

 • A

  Người nói

 • B

  Người nghe

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hoạt động giao tiếp xảy ra: người nói, người nghe.

Câu 3 :

Có mấy nhân tố trong hoạt động giao tiếp?

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các nhân tố trong hoạt động giao tiếp:

- Nhân vật giao tiếp

- Nội dung giao tiếp

- Mục đích giao tiếp

- Hoàn cảnh giao tiếp

- Phương tiện và cách thức giao tiếp.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về nhân vật giao tiếp đúng hay sai?

“Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc); ở giao tiếp dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luận phiên lượt lời với nhau”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các nhân vật giao tiếp xuất hiện trong vai người nói (người viết), hoặc vai người nghe (người đọc); ở giao tiếp dạng nói, các nhân vật giao tiếp thường đổi vai và luận phiên lượt lời với nhau.

Câu 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Điều kiện vị thế không chi phối lời nói về nội dung và hình thức ngôn ngữ. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Vị thế của nhân vật giao tiếp chi phối lời nói về nội dung và hình thức ngôn ngữ

Câu 6 :

Những điều kiện chi phối lời nói về nội dung và hình thức của ngôn ngữ là:

 • A

  Vị thế, lứa tuổi

 • B

  Giới tính

 • C

  Nghề nghiệp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những điều kiện chi phối lời nói về nội dung và hình thức ngôn ngữ:

+ Vị thế: ngang hàng hoặc cách biệt, có thể xa lạ hay có quan hệ thân tình.

+ Những đặc điểm khác của từng người (lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, vốn sống, văn hóa,....)

Câu 7 :

Để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, mỗi nhân vật giao tiếp tùy thuộc vào:

 • A

  Ngữ cảnh

 • B

  Đối tượng giao tiếp

 • C

  Ngôn ngữ giao tiếp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, mỗi nhân vật giao tiếp tùy thuộc vào ngữ cảnh mà lựa chọn  và thực hiện chiến lược giao tiếp phù hợp (bao gồm việc lựa chọn đề tài, nội dung, phương tiện ngôn ngữ, cách thức, thứ tự nói hoặc viết,...)

Câu 8 :

Để thực hiện chiến lược giao tiếp phù hợp, nhân vật giao tiếp cần:

 • A

  Lựa chọn đề tài, nội dung giao tiếp

 • B

  Lựa chọn phương tiện ngôn ngữ

 • C

  Cách thức, thứ tự nói hoặc viết

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để đạt được mục đích và hiệu quả giao tiếp, mỗi nhân vật giao tiếp tùy thuộc vào ngữ cảnh mà lựa chọn  và thực hiện chiến lược giao tiếp phù hợp (bao gồm việc lựa chọn đề tài, nội dung, phương tiện ngôn ngữ, cách thức, thứ tự nói hoặc viết,...)

close